Prepojenie teórie s praxou pomocou programu HOTS

V roku 1998 Hotelová akadémia Prešov nadviazala spoluprácu s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve - La Fondation pour la Formation Hôteliere (FFH) so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). V apríli 2015 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Prešov uskutočnil seminár venovaný „Prevádzkovému a strategickému plánovaniu pri prevádzke hotela“. Úlohou účastníkov seminára, ktorými boli aj učitelia odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Prešov, bola simulácia prevádzky hotela pomocou počítačového programu HOTS. Skratka HOTS znamená „Hotel Operations, Tactics and Strategy“, čo môžeme preložiť ako „Prevádzka hotela, taktika a stratégia“.

viac info

Modernizáciu praktického vyučovania podporila Raiffeisen banka

Od polovice septembra 2016 učitelia odborných technologických predmetov môžu využívať v Stolovacej miestnosti S2 novú techniku – dataprojektor a notebook. Za zakúpenie novej techniky vďačíme podpore od Raiffeisen banky, ktorá štvrťročne finančne podporuje aktivity škôl, neziskových organizácii, obcí v oblasti životného prostredia, vzdelávania, športu a kultúry.

viac info

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ, SŠ s využitím elektronického testovania

Škola bola vybraná medzi 340 certifikačných škôl v rámci celého Slovenska na elektronické testovanie ONLINE MATURITA 2015.

viac info

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

viac info

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

viac info

Komprax

Projekt je zameraný na podporu kvality práce s mládežou, ktorá okrem iného napomôže výchove mladej aktívnej generácie. Súčasťou aktivít bude zadefinovanie štandardov kvality práce s mládežou tak, aby bolo možné overiť a uznať kľúčové kompetencie, ktoré mladí ľudia získajú na aktivitách neformálneho vzdelávania v práci s mládežou a tým sa zlepšili ich šance na uplatnenie sa na trhu práce.

viac info

Projekt obnovy NKP

Hotelová akadémia Prešov má v správe majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Jeho súčasťou je aj národná kultúrna pamiatka (NKP) evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod názvom Hala športová (bývalé mestské klzisko) na Okružnej ul. č. 20 v Prešove (v súčasnosti administratívna budova školy). Škola so súhlasom Úradu PSK v rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR (MK SR) „Program ochrany pamiatkového fondu – Obnov si svoj dom“ spracovala v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Prešov projekt na obnovu uvedenej NKP.

viac info

Rozvíjanie kľúčových kompetencií študentov

Hotelová akadémia realizuje v školskom roku 2010/2011 a 2011/2012 projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu...

viac info

VIRTEX4ALL - inovácia výučby cudzieho jazyka

inovácia výučby cudzieho jazyka

viac info

Infovek

Od roku 2002 patrí Hotelová akadémia v Prešove medzi školy podporované projektom Infovek. Vďaka tejto podpore sme mohli zriadiť modernú učebňu výpočtovej techniky.

viac info
1 2 >>>