Dokončme to s hrdosťou – AJ Finish with pride

Mimoškolská činnosť je prednostne určená pre žiakov posledného ročníka. Hlavným cieľom je cez doplňujúce aktivity pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie externej a internej časti maturitnej skúšky, dôkladnejšie rozvíjať zručnosti a stratégie nevyhnutné pre potreby testovania všetkých zručností v anglickom jazyku, poskytnúť užitočné rady a tipy ako pracovať s úlohami, ktoré sa vyskytujú v testovaní jazyka, analyzovať chyby a rozvíjať sebahodnotenie žiakov.

Ciele:
- vzbudiť v žiakoch záujem a zvýšiť motiváciu na štúdium anglického jazyka,
- pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie všetkých zložiek maturitnej skúšky,
- intenzívnou formou rozvíjať všetky kľúčové jazykové kompetencie pred ukončením štúdia anglického jazyka v školskom prostredí,
- rozvíjať zručnosti a stratégie nevyhnutné pre potreby testovania všetkých zručností (čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie, hovorenie),
- poskytnúť užitočné rady a tipy ako pracovať s úlohami, ktoré sa vyskytujú v testovaní jazyka,
- analyzovať chyby a rozvíjať sebahodnotenie žiakov,
- analyzovať najčastejšie chyby v oblasti Language in Use (Používanie jazyka – slovná zásoba a hlavne gramatické štruktúry),
- rozvíjať stratégie pre zručnosť hovorenie,
- prehĺbiť a upevniť vedomosti a zručnosti žiakov nadobudnuté na hodinách anglického jazyka,
- zlepšiť komunikačné zručnosti a rozšíriť slovnú zásobu žiakov.

Personálne zabezpečenie: Mgr. Lucia Rudá