Rok čitateľskej gramotnosti

 

Za gramotného sa považuje ten, kto vie čítať a písať. Zručnosť čítať má veľmi dôležité postavenie takmer vo všetkých predmetoch. Je nevyhnutná pri zvládaní rôznych situácií, pri riešení problémov. Vedieť čítať však pre život nestačí. Podstatné je čítať tak, aby čitateľ vnímal text a rozumel mu. To je dôležitým predpokladom úspechov v škole i v praktickom živote.

PK SJL v súvislosti s „Rokom čitateľskej gramotnosti“ plánuje pre študentov pripraviť podujatia, ktoré im pomôžu rozvíjať ich čitateľské zručnosti tak, aby dokázali porozumieť rôznym druhom textov, dokázali čítať aj „medzi riadkami,“ kriticky hodnotiť, reagovať i na neočakávané situácie.

     Aktivity:

1.September -  Návšteva knižnice

                        -  Prešov číta rád

2.  Október  - Záložka – podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci vyrobia ľubovoľnou technikou. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu vzájomnej spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov z rôznych kútov Slovenska.

3. December, január – Hviezdoslavov Kubín - triedne  kolá súťaže v prednese poézie a prózy.

4. Marec – Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy.

5. December, január – Súťaž v rétorike – triedne kolá súťaže v pripravených prejavoch.

6. Február – Súťaž v rétorike – školské kolo súťaže v pripravených i nepripravených prejavoch pre žiakov 4. ročníka.

7. Máj – Za krásu slova – regionálna súťaž o najlepšieho a najvšestrannejšieho slovenčinára.

8. Celý školský rok – Čitateľský klub – literárny krúžok určený milovníkom literatúry, zameraný na rozbor krásnej literatúry v komparácii s filmovou tvorbou.

9. Rôzne ďalšie podujatia podľa aktuálnej ponuky

 

25. 09. 2018
Mgr. Andrea Pipková
Predsedníčka PK SJL