Rok čitateľskej gramotnosti

Za gramotného sa považuje ten, kto vie čítať a písať. Zručnosť čítať má veľmi dôležité postavenie takmer vo všetkých predmetoch. Je nevyhnutná pri zvládaní rôznych situácií, pri riešení problémov. Vedieť čítať však pre život nestačí. Podstatné je čítať tak, aby čitateľ vnímal text a rozumel mu. To je dôležitým predpokladom úspechov v škole i v praktickom živote.

PK SJL v súvislosti s „Rokom čitateľskej gramotnosti“ plánuje pre študentov pripraviť podujatia, ktoré im pomôžu rozvíjať ich čitateľské zručnosti tak, aby dokázali porozumieť rôznym druhom textov, dokázali čítať aj „medzi riadkami,“ kriticky hodnotiť, reagovať i na neočakávané situácie.

Stratégia na rozvoj komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov

Za gramotného sa považuje ten, kto vie čítať a písať. Zručnosť čítať má veľmi dôležité postavenie takmer vo všetkých predmetoch. Je nevyhnutná pri zvládaní rôznych situácií, pri riešení problémov. Vedieť čítať však pre život nestačí. Podstatné je čítať tak, aby čitateľ vnímal text a rozumel mu. To je dôležitým predpokladom úspechov v škole i v praktickom živote.

Nevyhnutným východiskom pre učiteľa sú teoretické základy o čitateľskej gramotnosti – pojem čitateľská gramotnosť, druhy textov, jednotlivé procesy čitateľskej gramotnosti a v neposlednom rade aj vedomosti o spôsoboch zisťovania úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov.

V štúdii PIRLS sa pod pojmom čitateľská gramotnosť rozumie „schopnosť porozumieť a používať také písomné jazykové formy, ktoré sú vyžadované spoločnosťou a/alebo oceňované indivíduom. Mladí čitatelia vedia skonštruovať význam z rozmanitých textov. Čítajú za účelom vzdelávania sa, účasti v čitateľskej komunite alebo pre zábavu.“ (Teoretické východiská štúdie PIRLS).

Čitateľská gramotnosť je vo výskume PISA definovaná ako spôsobilosť porozumieť písanému textu, používať vlastný písaný text a premýšľať o ňom, je to schopnosť porozumieť a používať napísané pre vlastné ciele a na ďalšie vzdelávanie . Je predpokladom rozvíjania čitateľových vedomostí a potenciálu, ktorý mu umožní aktívne sa zapojiť do života v spoločnosti. (Čitateľská gramotnosť PISA SK 2003).

Čitateľská gramotnosť nie je len schopnosť rýchlo a plynule čítať. Cieľom čitateľskej gramotnosti je prostredníctvom schopnosti čítať porozumieť rôznym druhom textov (i neumeleckým), dokázať spracovať aj také informácie z neznámeho textu, ktoré v ňom nie sú rozoznateľné na prvý pohľad, čítať aj „medzi riadkami“. Žiak musí preukázať detailné porozumenie textu a vyhľadať podstatné informácie. Pri najvyššej úrovni čitateľskej gramotnosti dokáže kriticky hodnotiť, formulovať hypotézy založené na konkrétnych vedomostiach a reagovať i na neočakávané situácie.

Dôležitým faktorom postoja žiaka k prečítanému je aj cieľ čítania a typ čítaného textu. Najčastejšie ciele čítania žiakov a študentov sú: čítanie za účelom získania a využitia informácií, ktoré sú sprostredkované prostredníctvom literárnych a informačných textov a čítanie pre literárnu skúsenosť alebo zábavu.

Aby naši žiaci uspeli nielen v testovaniach v rámci EČ MS zo slovenského jazyka a literatúry, ale aj na trhu práce, je nevyhnutné rozvíjať v škole v rámci rozvoja kľúčových kompetencií aj čitateľskú gramotnosť. Úlohy na rozvoj čítania s porozumením môžu z veľkej miery nahradiť neustále pretrvávajúcu konzervatívnu metódu výkladu.      

Komunikačnú spôsobilosť a čitateľskú gramotnosť žiakov je potrebné rozvíjať vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch. V pláne výchovno-vzdelávacej činnosti školy sú zahrnuté plánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti. Predmetové komisie majú vo svojich plánoch zapracované opatrenia na zlepšenie čítania a čítania s porozumením a majú naplánované aktivity na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a komunikačnej spôsobilosti vo vyučovacom i mimovyučovacom čase. Žiaci sú vedení k čítaniu s porozumením, chápaniu a vysvetľovaniu obsahu zameraného na rozvíjanie komunikačných zručností žiakov. Do vyučovacieho procesu sa častejšie zaraďuje práca vo dvojiciach, v skupinách a využíva sa diferenciácia úloh pre žiakov podľa ich schopností

 

Naším cieľom je vrátiť žiakov späť ku knihe, naučiť ich čítaniu s porozumením a aby žiak:

-      dokonale používal materinský jazyk a cudzí jazyk,

-      vedel vyjadriť svoj názor a vedel si ho aj obhájiť,

-      bol schopný vyjadriť svoje myšlienky a pocity,

-      vhodne sa vyjadroval ku kritike a prijímal kritiku druhých,

-      počúval a rešpektoval názory druhých,

-      vedel vyhľadávať a využívať pri učení rôzne zdroje informácií,

-    osvojil si metódy štúdia a práce s informáciami.

 

 Na dosiahnutie lepších výsledkov žiakov v oblasti čitateľskej gramotnosti sa uskutočňujú nasledovné aktivity:

-   účasť na ďalšom vzdelávaní pedagógov organizovaných metodicko-pedagogickým centrom;

-    interné vzdelávanie pedagógov v jednotlivých predmetových komisiách a individuálne štúdium;

-    odovzdávanie získaných poznatkov na zasadnutiach predmetových komisií;

-    otvorené hodiny orientované na metódy rozvoja čitateľskej gramotnosti;

-    zlepšovanie kvality vyučovania, výstupných vedomostí a komunikačných schopností žiakov;

-    používanie pracovných zošitov zameraných na rozvoj matematickej a čitateľskej gramotnosti;

-    využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností a

-    pravidelné dopĺňanie knižničných jednotiek a výukových programov.

     V školskom roku 2023/2024 sa vyšší dôraz kladie na:

-      Využívanie dokumentov a edukačného materiálu portálov www.statpedu.sk, www.minedu.sk, www.spgk.sk, www.mpc.sk, ktoré sú zamerané na zvyšovanie čitateľských kompetencií a zručností žiakov.

-      Formovanie kladného vzťahu žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a aktivity v školskej knižnici.

-      Počas školského organizovať rôzne zaujímavé akcie spojené s čítaním, návštevou knižnice.

    Každodennou činnosťou v škole je:      

 1. Dostatok času na čítanie

Počas vyučovacích hodín vyčleniť čas na čítanie z dôvodu slabej slovnej zásoby žiakov, vyplývajúcej z nedostatku práce žiakov s knihou mimo vyučovania.

 Z: všetci vyučujúci   T: priebežne

 1. Reakcia na prečítané

Reprodukcia prečítaného, čítanie grafov, schém, slovné, prípadne výtvarné zobrazenie prečítanej ukážky, tvorivá dramatika a akčné hry.

Z: všetci vyučujúci                   T: priebežne

3.   Práca s nadanými žiakmi

V predmetoch, v ktorých žiaci vynikajú, majú možnosť sa ďalej vzdelávať v mimovyučovacom čase a v záujmových útvaroch a súčasne sa zapájať do rôznych umeleckých súťaží a predmetových olympiád.

 Z: všetci vyučujúci   T: priebežne

4. Exkurzie

Návšteva Knižnice P.O. Hviezdoslava v Prešove, návšteva Galérie a Krajského múzea v Prešove, literárna exkurzia v Martine

Z: všetci vyučujúci SJL           T: priebežne

5. SOČ

Výchovno-vzdelávacím cieľom je rozvíjať zručností žiakov štúdiom literatúry, samostatnosťou, samoštúdiom, klasifikáciou a triedením javov, analýzou a syntézou, abstrakciou, aplikáciou, zovšeobecnením.

Z: všetci vyučujúci SJL                     T: priebežne

Rozpis plánovaných aktivít na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti na školský rok 2023/2024:

 • September   

- Prešov číta rád – účasť na besedách organizovaných Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove. 

           Z: Z. Tomková, A. Pipková  T: september 2023          

- návšteva knižniceexkurzia žiakov  

           Z:  vyučujúci                         T: 30. 9. 2023

- Záložka do knihy spája slovenské školy       

Z: Bavoľárová, Badžanová    T: október – november 2023 

-  návšteva divadelného predstavenia DJZ (podľa aktuálnej situácie)

- Eurocup a DOD

            Z: vyučujúci                          T: október 2023

- prednáška na Prešovskej univerzite

            Z: Badžanová                        T: október 2023

 • November

- literárna exkurzia v Martine

            Z: Pipková, Bavoľárová        T: november 2023

 • December - január 

- Hviezdoslavov Kubín - triedne  kolá súťaže v prednese poézie a prózy.

  Z: všetci vyučujúci                    T: 31. 01. 2024

- Rétorika – súťaž v rétorike – triedne kolá súťaže v pripravených prejavoch.

              Z: všetci vyučujúci                 T: december – január 2024

 • Február - marec 

- Hviezdoslavov Kubín – školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy.

            Z: všetci vyučujúci SJL               T: 30. 03. 2024                 

 • Máj 

- Za krásu slova – regionálna súťaž o najlepšieho a najvšestrannejšieho slovenčinára.

            Z:  všetci vyučujúci SJL          T: priebežne

 • Rôzne ďalšie podujatia podľa aktuálnej ponuky

  Hlavné úlohy rozvoja čitateľskej gramotnosti:

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti čitateľskej gramotnosti žiakov, formovať kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, zorganizovať súťaž čitateľskej zručnosti žiakov.

 • Rozpracovať v ŠkVP účinnú vzdelávaciu stratégiu na rozvoj komunikatívnych kompetencií a čitateľskej gramotnosti žiakov a venovať pozornosť rozvoju čitateľskej gramotnosti žiakov na všetkých vyučovacích predmetoch.
 • Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu a rozvíjanie jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať, s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Prierezovo využívať možnosti na rozvoj čítania s porozumením aj na ostatných vyučovacích predmetoch.
 • Využiť možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávanie pre riaditeľa školy s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti z ponuky vzdelávacích aktivít MPC v Prešove.
 • Realizovať rôzne formy voľnočasových aktivít zameraných na podporu rozvoja čitateľskej a informačnej gramotnosti žiakov (napr. Projekt), pedagógov a ostatnej širokej verejnosti v zmysle filozofie otvorenej školy, a to aj počas prázdnin, zvyšovať nároky na samostatnú orientáciu v prameňoch informácií, úzko spolupracovať s Knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove.
 • Nadväzovať na dosiahnutú úroveň čitateľskej a informačnej gramotnosti, umožniť žiakom prístup ku všetkým informačným zdrojom, využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc, rozvíjať schopnosti žiakov vyhľadávať, hodnotiť a využívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy individuálneho štúdia a samostatnej práce s informáciami, uplatňovať metódy vyučovania vytvárajúce u žiakov schopnosti a návyky samostatne vyhľadávať nové poznatky, včleňovať ich do svojho poznatkového fondu a následne ich využívať pri celoživotnom vzdelávaní, proklamovať koncept individuálnej slobody a prístupu k informáciám ako základu pre efektívne a zodpovedné občianstvo a účasť na demokracii.
 • Venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na rozvíjanie jazykového prejavu, schopnosti argumentovať a prácu s informáciami.
 • V rámci prevencie a v prípade čitateľských ťažkostí žiakov spolupracovať s logopédmi poradenských zariadení a podporovať rozvíjanie komunikatívnych schopností žiakov.
 • Vzdelávať sa v oblasti rozvíjania čitateľskej gramotnosti, uplatňovať získané vedomosti na hodinách slovenského jazyka a literatúry a formovať ich kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže.
 • Organizovať semináre, besedy so slovenskými spisovateľmi a odborníkmi v oblasti jazykovedy a literatúry.
 • Uskutočniť súťaž v prednese poézie a prózy pre žiakov našej školy a zúčastniť sa podobných súťaží organizovaných v našom regióne.
 • Na hodinách slovenského jazyka a literatúry viesť žiakov k aktívnemu poznávaniu a čítaniu pôvodnej slovenskej klasickej a modernej literatúry, rozvíjať schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať v písomných aj ústnych prejavoch, systematickú pozornosť venovať dôslednému osvojovaniu si materinského jazyka.
 • Venovať osobitnú pozornosť kvalite vyučovania predmetu slovenský jazyk a literatúra. Vo všetkých zložkách predmetu uplatňovať konštruktivistický prístup k učeniu, v ktorom sa žiak stáva učiacim sa subjektom. Jazyk chápať ako nástroj myslenia a komunikácie. Rozvíjať komunikačné schopnosti žiakov v rámci komunikačno-zážitkového modelu vyučovania slovenského jazyka a literatúry. Viesť žiakov k uvedomeniu si jazykovej a kultúrnej pestrosti v rámci Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru dospieť k chápaniu odlišností, tolerancie a orientácii v multikultúrnom prostredí. V čo najväčšom rozsahu podporovať interpretačno-hodnotiaci spôsobom práce. Najväčší dôraz klásť na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami, schopnosť argumentovať, na čitateľskú gramotnosť ap. Učivo literárnej výchovy zamerať na analyticko-interpretačné činnosti a obsah orientovať na recepciu a tvorbu.
 • Dopĺňať knižničný fond žiackej a učiteľskej knižnice, využiť možnosť objednať pre potreby knižničného fondu zostatkové zásoby titulov nereformovaných učebníc a učebných textov podľa ponuky edičného portálu, pozornosť venovať materiálno-technickému zabezpečeniu činnosti školskej knižnice, budovať školskú knižnicu ako informačné zázemie pre celoživotné vzdelávania pedagógov, implementovať prvky čitateľskej a informačnej výchovy do tematických plánov vyučovacích predmetov, zúčastňovať na podujatiach organizovaných verejnými knižnicami.
 • V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu využívať školskú knižnicu, služby a podujatia verejných knižníc v Prešove a podľa možností uskutočňovať v nich vyučovacie hodiny a vzdelávacie aktivity.