Environmentálna výchova

Hlavné úlohy a ciele pre prácu koordinátora enviromentálnej výchovy:

1. Zvýšenie uvedomenia a citlivosti na problémy prírody, životného prostredia a celej Zeme. Dosiahnuť uplatňovanie ekologického myslenia a chovania v každodennom živote.

2.Upozorniť na konzumnú hodnotovú kategorizáciu, prezentovať nové cesty spôsobu života, zvýšiť pocit osobnej zodpovednosti, zvýšiť záujem o veci verejné.

3. Dôsledne presadzovať úlohy ENV vo výchovno-vzdelávacom procese. 

4. Poskytovať žiakom poznatky o životnom prostredí a pomáhať rozvíjať vnímavosť žiakov  uvedomovať si problémy životného prostredia.

5. Viesť žiakov k tomu, aby vedeli svoje poznatky a vedomosti z oblasti ENV vyjadriť ústnou a písomnou formou.

6. Viesť žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie, zhodnotenia /recyklácie/ a likvidácie odpadov.

7. Za účelom posilňovania národnej hrdosti detí a mládeže, ochrany národného dedičstva  a budovania národnej identity zvýšenú pozornosť venovať pamiatkam UNESCO.

8. Podporovať zapájanie žiakov do dobrovoľníckych aktivít.

9. Rozvíjať spoluprácu s Ekocentrom Holá hora, s OZ TATRY, s OZ Priatelia ZEME a s RCOP v Prešove.

10. Do ENV aktívne zapojiť čo najviac žiakov, pedagógov i nepedagogických   pracovníkov školy.

11. Zúčastňovať sa na ďalšom vzdelávaní pre koordinátorov environmentálnej výchovy.

12.Pravidelne kontrolovať plnenie cieľov a úloh, ktoré vyplývajú z plánu environmentálnej výchovy.

13. Viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti znižovania spotreby vody, viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami.

14. Prispievať k skrášleniu a revitalizácii areálu školy a tried – kvetinová výzdoba, tvorba nástenky/panelu  s tematikou ochrany životného prostredia.

15. Motivovať žiakov k zapájaniu do environmentálnych súťaží a projektov.

Plánované akcie na školský rok 2020/2021:

1.Zber a separácia plastov, papiera, použitých bateriek a vrchnáčikov z plastových fliaš.

2.Organizácia  odborno-poznávacích  exkurzií do chránených území v miestnej krajine  i na Slovensku.

3. Aktualizácia nástenky/panelu na vybranú environmentálnu tému.

4. Príprava besied/prednášok/premietaní filmov na vybranú environmentálnu tému.

5. Dbať na čistotu interiéru i exteriéru školy.

 

6. Realizácia projektu Revitalizácia školskej záhrady.

 

Koordinátor environmentálnej výchovy:

Mgr. Oľga Korbová

Kontakt: kabinet MAT, sektor B

Tel. kontakt: 051/7732701, kl. 118

olga.korbova@hapresov.edu.sk