Plán práce koordinátora environmentálnej výchovy na školský rok 2022/2023

Environmentálna výchova

Environmentálna výchova je výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. 

Cieľom environmentálnej výchov je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov. Plán environmentálnej výchovy zahŕňa konkrétne úlohy, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy (tzv. Environmentálne minimum) a tiež s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre šk. rok 2023/2024.

 Hlavné úlohy a ciele environmentálnej výchovy

Environmentálna výchova je prierezovou témou ŠVP a jej rozvoj je súčasťou ŠkVP našej školy. Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom, preto je cieľom tejto prierezovej témy prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím.

Uplatňovanie úloh environmentálnej výchovy  v podmienkach našej školy

 • práca s informáciami (odborná literatúra, internet, encyklopédie, odber časopisov)
 • prezentácie s environmentálnou tematikou
 • besedy a prednášky na environmentálnu tému
 • rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov tak, aby vedeli vnímať vzťah človek – príroda.
 • nabádať žiakov k tomu, aby vedeli svoje poznatky a vedomosti z oblasti ENV vyjadriť ústnou a písomnou formou
 • viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti znižovania spotreby vody, viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami.
 • motivovať žiakov k zapájaniu do environmentálnych súťaží a projektov.
 • vychovávať žiakov k ohľaduplnosti a ochrane životného prostredia
 • utvárať u žiakov emocionálny vzťah k prírode a poukázať na negatíva a pozitíva súčasného správania sa človeka k prírode
 • zapájať žiakov do zberovej činnosti a do separácie odpadu
 • práca detí v teréne (zber prírodných materiálov a ich určovanie a využitie pri ďalšej práci)
 • úprava okolia školy, starostlivosť o vtáčiky v zime, starostlivosť o okrasné rastliny na chodbách i v areáli školy
 • utvárať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a k zdraviu iných a posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu
 • venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku
 • účasť na projektoch podľa možností a ponuky (projekt Recyklohry, program Ekologická stopa, projekt Strom života, Tatranskí rytieri)
 • literárne súťaže, písanie esejí, čítanie textov a kníh s environmentálnou tematikou (v spolupráci s vyučujúcimi SJ)
 • aktualizácia EKO okienka a násteniek v interiéri školy
 • exkurzie do blízkeho okolia s environmentálnym zameraním
 • spoluprácu s Ekocentrom Holá hora a s RCOP v Prešove.

Environmentálne významné dni v šk. r. 2023/2024

15.09.       Svetový deň čistenia

18.09.       Svetový deň monitorovania vôd

21.09.       Deň nulových emisií

22.09.       Európsky/svetový deň bez áut

26.09.       Svetový deň environmentálneho zdravia

27.09.       Svetový deň mlieka v školách

29.09.       Svetový deň riek

07.10.       Svetový deň biotopov

10.10.       Svetový deň duševného zdravia

16.10.       Svetový deň výživy

20.10.       Medzinárodný deň stromov

24.10.       Medzinárodný deň klimatických opatrení

05.11.       Svetový deň behu

20.11.       Medzinárodný deň bez fajčenia

01.12.       Svetový deň boja proti AIDS

05.12.       Svetový deň pôdy

11.12.       Medzinárodný deň hôr

01.01.       Svetový deň mieru

02.02.       Svetový deň mokradí

06.02.       Svetový deň bez mobilu

14.03.       Medzinárodný deň akcie pre rieky

18. 03.      Globálny deň recyklácie

20.03.       Svetový deň vrabcov

21.03.       Medzinárodný deň lesov

22. 03.      Svetový deň vody

23. 03.      Svetový deň meteorológie, Svetový deň divokej prírody

01. 04.      Medzinárodný deň vtáctva

07.04.       Svetový deň zdravia

22. 04.      Deň Zeme

26.04.       Deň stromov

28. 04.      Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

03. 05.      Deň Slnka

05. 05.      Svetový deň hygieny rúk

09. 05.      Deň Európy

10. 05.      Svetový deň – pohybom k zdraviu

12. 05.      Európsky deň minerálov

13.05.       Medzinárodný deň sťahovavých vtákov

16. 05.      Medzinárodný deň mlieka

22.05.       Medzinárodný deň biologickej diverzity

24. 05.      Európsky deň národných parkov

31. 05.      Svetový deň bez tabaku

05. 06.      Svetový deň životného prostredia

08. 06.      Svetový deň oceánov

11.06.       Svetový deň populácie

15.06.       Globálny deň vetra

21. 06.      Deň kvetov

júl             Júl bez plastov

22.08.       Národný deň včiel medonosných

 

Plán činnosti koordinátora environmentálnej výchovy na šk.rok 2023/2024

September

 • Implementácia environmentálnej výchovy do časovo-tematických plánov vyučovacích predmetov
 • Prieskum zameraný na zmapovanie aktuálnych environmentálnych súťaží a projektov          
 • Obnova zberu a separácie plastov, papiera, použitých bateriek, žiaroviek  a vrchnákov z plastových fliaš
 • Zber a výkup papiera 
 • Voľba enviro hliadok v triedach - / viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti znižovania spotreby vody, viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami...
  • Pohybom k zdraviu: účasť na kurzoch

KOŽAZ : 3. ročník 11.09.2023 – 13.09.2023

 ÚČELOVÉ CVIČENIA : 1.ročník 08.09.2023 / jún 2024, 2.ročník 07.09.2023 / jún 2024

 • 08.09.2023 – Účasť žiakov 1. ročníka na akcii Upracme Slovensko pod názvom - Svetový čistiaci deň 2023.
 • Čistenie okolia školy, práca v školskej záhrade.
 • 01.09.2023 – 30.09.2023 2. ročník kampane PSK – Do školy a do práce na bicykli

 Október

 • Čistenie okolia školy, práca v školskej záhrade. 
  • 4. október: Svetový deň ochrany zvierat –  príspevok do šk. časopisu 
 • 16. október: Svetový deň zdravej výživy – príprava panelov o zdravej výžive, tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny
 • Registrácia v súťaži organizovanej obchodným reťazcom MILK AGRO
 • 20. október: Medzinárodný deň stromov – starostlivosť o stromy v školskej záhrade a na školskom dvore.

November

 • Tajomstvo jesene - aktivity zamerané k poznávaniu krás prírody v jeseni spojené s čistením lesa, studničiek, potokov atď.
 • 20. november  – Medzinárodný deň bez fajčenia – beseda so žiakmi na danú tému a zvýšenie pozornosti prevencii užívaniu tabaku, alkoholu a fajčenia
  • Aktualizácia nástenky na vybranú environmentálnu tému

December

 • 1. december: Svetový deň boja proti AIDS  – celoslovenská kampaň “Červené stužky”
 • 5. december: Svetový deň pôdy – starostlivosť o rastliny v triedach – 05. 12.
 • 11.12. Medzinárodný deň hôr – úprava nástenky na danú tému
  • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu kmeňových učební: hodnotenie čistoty, úpravy a výzdoby triedy (v spolupráci so ŽŠR)

Január

 • Vychádzka do prírody – ochrana zvierat, prikrmovanie vtáctva, dopĺňanie kŕmidiel potravou
 • Kontrola priebehu súťaže organizovanej obchodným reťazcom  MILK AGRO
 • Vyhodnotenie práce a environmentálnych aktivít za prvý polrok

Február

 • 2. február – Svetový deň mokradí – prednáška /film v spolupráci s RCOP v Prešove
 • Zapojenie sa do literárnych, príp. výtvarných súťaží zameraných na environmentálnu tematiku (v spolupráci s vyučujúcimi SJL)
 • Aktualizácia nástenky/panelu na vybranú environmentálnu tému

Marec

 • 18. marec – Medzinárodný deň planetárií – exkurzia do hvezdárne a planetária v Prešove / Astroshow
 • 22. marec – Svetový deň vody – aktualizácia nástenky na danú tému,  Astroshow / kolobeh vody/
 • 27. marec – Deň narcisov – finančná zbierka v boji proti rakovine

Apríl

 • 22. apríl: Deň Zeme – čistenie areálu školy a jej blízkeho okolia, zhotovenie nástenky na danú problematiku, článok na stránku školy.  
 • Beseda so žiakmi o odpadkoch, ich separácii a recyklovaní
 • Práca v školskej záhrade – úprava kvetinových záhonov v areály školy

Máj

 • Maturitný týždeň 2024 - Svetový deň “Pohybom ku zdraviu” – starajme sa o svoje zdravie zdravým pohybom: účasť na Plaveckom kurze študenti 2. ročníka
 • Zhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže organizovanej obchodným reťazcom  MILK AGRO
 • Práca v školskej záhrade

Jún

 • jún – Svetový deň životného prostredia – exkurzia s environmentálnym zameraním – návšteva Ekocentra Holá hora v Prešove
 • Pohybom ku zdraviu: Účelové cvičenia pre 1. a 2. ročník
 • Zber a výkup papiera
 • Jún – Deň kvetov – úprava kvetinových záhonov v areály školy
 • Vyhodnotenie úspešnosti realizovaných environmentálnych aktivít na škole za 2.polrok.

 

V Prešove, 24. 08. 2023                                                                   PaedDr. Martina Frantová

                                                                                                                koordinátor Env