Projekt REVITALIZÁCIA ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Nadácia Ekopolis a spoločnost Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy v marci 2020 podporili náš projekt Revitalizácia školskej záhrady.

viac info

Revitalizácia školskej záhrady

Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktoré boli rozdelené medzi najlepšie projekty.

viac info

WORKSHOP ERASMUS+

Dňa 17. 09. 2019 sa konal na našej škole workshop, na ktorom žiaci zúčastnení odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ na partnerskej škole v Bzenci prezentovali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti získané vo výrobnom, odbytovom stredisku a v cukrárenskej výrobe v Bzenci, ako aj v Hoteli Pohoda **** v Luhačoviciach.

viac info

S Erasmom v Českej republike

Žiaci Hotelovej akadémie v Prešove sa v tomto školskom roku zúčastnili odbornej stáže v rámci programu Erasmus+. Tento program je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, na poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.

viac info

Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok Hotelovej akadémie s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

viac info

Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce

Hotelová akadémia v Prešove sa úspešne zapojila do projektu s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte škola spolupracuje so Střední školou gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci.

viac info

Schválený projekt v rámci programu ERASMUS+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce Začiatok projektu: 01. 06. 2018 Koniec projektu: 31. 12. 2019

viac info

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov v školskom roku 2016/2017 bola zapojená do Európskeho týždňa odborných zručnosti 2016, ktoré bolo prihlásené do súťaže vyhlásenej SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pre realizátorov projektov v programe Erasmus+.

viac info

ERASMUS+

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov v školskom roku 2016/2017 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľučová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov predložila prihlášku s názvom projektu: Vzdelávanie a zvyšovanie odborných zručností pre európsky trh práce.

viac info

Za jednotky dole vodou...,

V rámci tretieho ročníka tohto projektu inštruktori Slovenského skautingu (SLSK) pre našu školu zorganizujú školský výlet formou zážitkového a výukového splavu rieky Hornád.

viac info
<<< 1 2