Formovanie postavy

Pravidelná športová aktivita je pre žiakov najhodnotnejšou náplňou voľného času, ktorá formuje pozitívne vôľové a osobnostné vlastnosti, ktoré ich chránia najmä pred negatívnymi vplyvmi. Pohyb a šport majú pozitívny vplyv na zdravie človeka, na rozvoj jeho osobnosti a do značnej miery ovplyvňujú jeho charakterové a vôľové vlastnosti.

 

Cieľom záujmového útvaru je:

- vzbudiť v žiakoch záujem o pohyb

- formovať a upevňovať pozitívny vzťah žiakov k pohybovej aktivite

- vytvárať a upevňovať návyk pravidelnej pohybovej činnosti, prispievať k diferenciácii a upevňovaniu telovýchovných a športových záujmov, aby sa stali súčasťou ich životného spôsobu

- formovať schopnosť sebapoznávania, sebakontroly, regulácie správania, správneho prístupu k prijímaniu i prežívaniu pocitu únavy, ale i bolesti

- vychovávať žiakov k bezpečnému správaniu sa pri práci a pri mimopracovných činnostiach

- výchova zameraná na ochranu zdravia

- upevňovať hygienické návyky a viesť k správnej životospráve

- zlepšiť komunikačné zručnosti a rozšíriť slovnú zásobu žiakov

- naučiť žiakov hľadať vhodné cvičebné programy na internete

- viesť žiakov k samostatnosti pri tvorbe vlastných cvičebných programov s využitím IKT