Administratíva ľahko

Pre dosiahnutie zlepšenia žiackych výsledkov v oblasti čitateľských a IKT zručností a gramotností je potreba rozšíriť mimoškolskú činnosť prebiehajúcu Hotelovej akadémii v Prešove o mimoškolskú činnosť, na ktorú sa nebude uplatňovať vzdelávací poukaz a ktorá nebude realizovaná v rámci výchovného programu školy, bude realizovaná nad jej rámec a bude zameraná na prehĺbenie poznatkov žiakov v oblasti ich čitateľských a IKT zručností a gramotností hravou formou.  

Na mimoškolskej činnosti  zameranej na prehĺbenie poznatkov žiakov v oblasti ich čitateľských, IKT zručností hravou formou sa budú podieľať pedagogickí a odborní zamestnanci nasledovne:

Administratíva ľahko - vedenie záujmového útvaru sa bude realizovať 2 hod. týždenne počas troch školských rokov 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 .

Krúžok Administratíva ľahko  má žiakom napomôcť:

 

- vytvoriť správne návyky pri písaní na počítači,

- osvojiť si desaťprstovú hmatovú techniku písania na počítači,

- osvojiť si prácu s počítačom a balíkom Office Microsoft,

- vytvárať obsahovo a štylisticky správne obchodné písomnosti,

- osvojiť si prácu s hospodárskou korešpondenciou v elektronickej podobe,

- pripraviť žiakov na externú a internú časť maturitnej skúšky

- pripraviť žiakov na prijímacie pohovory na vysoké školy