Matematika hrou

Pre dosiahnutie zlepšenia výsledkov žiakov  v oblasti ich matematických, čitateľských a prírodovedných zručností a gramotností je potrebné rozšíriť mimoškolskú činnosť prebiehajúcu na Hotelovej akadémii v Prešove.  Na mimoškolskú činnosť sa nebude uplatňovať vzdelávací poukaz a nebude realizovaná v rámci výchovného programu školy. Bude realizovaná nad jej rámec a bude zameraná na prehĺbenie poznatkov žiakov v oblasti ich matematických, čitateľských a prírodovedných zručností a gramotností hravou formou.

 

Krúžok pomôže žiakom:

- pripraviť sa na externú a internú časť maturitnej skúšky,

- pripraviť sa na prijímacie pohovory na vysoké školy,

- pripraviť sa na súťaž KLOKAN,

- vytvoriť si správne návyky pri počítaní príkladov,

- riešiť zaujímavé matematické úlohy a rébusy.

 

Mgr. Oľga Korbová