História školy

Jej vznik sa datuje od roku 1927. Vtedy ženský spolok Živena pred valným zhromaždením mestského zastupiteľstva v Prešove vyšiel s návrhom zriadiť odbornú školu pre ženské povolania. Táto škola začala svoju činnosť 12. septembra 1927. Poslaním školy bolo teoreticky a prakticky vzdelávať a vychovávať dievčatá podľa požiadaviek, ktoré sa vtedy kládli na ženu – matku a občianku – prehlbovať ich odborné znalosti a rozvíjať schopnosti dievčat k samostatnému poslaniu v živnosti, službe sociálnej a hospodársko-administratívnej.

Tak sa menil politický a spoločenský život štátu, menila sa aj štruktúra školy – od Odbornej školy pre ženské povolania cez Vyššiu školu výživy prešla roku 1953 k názvu Stredná škola spoločenského stravovania v Prešove a zaradila sa do siete stredných a odborných škôl s maturitou.

Tak ako celá republika, aj východné Slovensko zaznamenalo prudký rozvoj hotelierstva a cestovného ruchu. Škola včas zachytila tento trend, a to nielen zmenou názvu - od roku1979 Stredná hotelová škola a od roku 1992 Hotelová Akadémia - ale čo je najpodstatnejšie, štruktúrou vyučovacích hodín a obsahom učiva. Dĺžka štúdia sa predĺžila na 5 rokov, väčší dôraz sa položil na vyučovanie jazykov, zvýšila sa dotácia hodín odbornej praxe.

Žiaci majú tiež možnosť získať počas štúdia výučný list, čím sa zvýšili ich možnosti uplatnenia v praxi. Cieľom týchto zmien bola snaha čo najviac priblížiť školu skutočným potrebám života.

Za 80. rokov existencie školy sa menili aj materiálne a priestorové podmienky. Dnes sídli škola v zrekonštruovanej historickej budove bývalej mestskej nemocnice na Baštovej ulici, ku ktorej bola v r. 1947 pribudovaná nová účelová stavba,  a dnes sa už pociťuje absencia väčších priestorov pre odborné učebne podľa požiadaviek súčasnej doby i vzhľadom na stále vysoký záujem o tento typ školy. V roku 1981 bol ku škole pričlenený Domov mládeže na Jarkovej ulici 32 a v roku 1991 bolo pri škole zriadené stredisko odbornej praxe- reštaurácia Floriánka.

Prax ukázala, že absolútna väčšina absolventov našej školy získava také teoretické vedomosti i praktické zručnosti z technológie prípravy jedál, techniky obsluhy a stolovania, ekonomiky podniku, manažmentu a marketingu, schopnosti komunikácie min. v dvoch svetových jazykoch, čo im spolu s ovládaním zásad spoločenského protokolu, psychológie spoločenského styku umožňuje uplatniť sa v odbore hotelierstva, gastronómie nielen na domácom ale aj na zahraničnom trhu práce.