Vážení rodičia, priatelia a sympatizanti Hotelovej akadémie Prešov!

Rozhodnite o použití 2 % (3 %) z Vašich daní!

Manažment Hotelovej akadémie Prešov a HOTELAK, občianske združenie pri Hotelovej akadémii Prešov sa na Vás obracajú so žiadosťou, aby ste využili možnosť poukázať sumu do 2 % (3%) z Vami zaplatenej dane z príjmu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie, v prospech našej školy.

HOTELAK, občianske združenie pri Hotelovej akadémii Prešov je registrovaný prijímateľ časti dane z príjmu a garantuje, že Vami poukázané finančné prostriedky budú použité v rámci zákona a stanov občianskeho združenia HOTELAK na rozvoj školy, zvýšenie úrovne vyučovacieho procesu a na podporu mimovyučovacích akti­vít žiakov našej školy.

Využite svoju možnosť a rozhodnite sami o poukázaní sumy 2 % (3 %) z Vašej dane pre konkrétneho prijímateľa, v opačnom prípade o anonymnom použití dane rozhodne štát. Toto rozhodnutie Vás nič ne­stojí ale ním pomôžete zlepšiť študijné podmienky pre Vaše deti, našich žiakov!

Postup – platí pre zamestnancov:

1.     Požiadajte svojho zamestnávateľa o vystavenie dokladu: Potvrdenie o zaplatení dane.
2.     Do Vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % (3 %) zaplatenej dane (tlačivo sa nachádza v elektronickej verzii na  stránke školy www.hapresov.edu.sk a zároveň ho môžete získať v tlačenej verzii prostredníctvom triedneho učiteľa) stačí doplniť Vaše identifikačné údaje a spolu s Potvr­dením o zaplatení dane ich odovzdať svojmu miestne príslušnému správcovi dane (daňovému úradu podľa Vášho bydliska) alebo doručiť na sekretariát riaditeľa školy najneskôr do 27. apríla 2022.

Identifikačné údaje o prijímateľovi: (Podnikatelia tieto údaje uvedú priamo do daňového priznania v termíne do 31. marca!)

  • Ø IČO: 42239231
  • Ø Právna forma: občianske združenie
  • Ø Obchodné meno/názov: HOTELAK
  • Ø Sídlo: Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov

Za Vaše rozhodnutie poukázať sumu zo zaplatenej dane pre občianske združenie HOTELAK pri Hotelovej akadémii Prešov Vám vopred srdečne ďakujeme.

V Prešove 28. 01. 2022

                                                                                                  MVDr. Jozef Šenko, v. r.    

                                                                                     riaditeľ školy a predseda o. z. HOTELAK

Potvrdenie-2022-DP-2021-editovateľné

Vyhlásenie-2022-DP-2021-editovateľné