Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce

Hotelová akadémia v Prešove sa úspešne zapojila do projektu s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte škola spolupracuje so Střední školou gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci.

V prvom termíne, od 30. 09. 2018 do 06. 10. 2018, sa mobility zúčastnilo 8 učiteľov odborných ekonomických a odborných technologických predmetov. Počas uvedených dní mali učitelia pestrý program, ktorý prispel k zvyšovaniu ich odborného rastu a získaniu nových poznatkov a skúseností vo výučbe odborných predmetov i praktického výcviku. Odborný program pozostával z hospitácií učiteľmi Hotelovej akadémie v Prešove na teoretickom a praktickom vyučovaní na strednej škole v Bzenci, z prehliadky ich kávového štúdia, vinnej pivnice a somelierskeho štúdia spojenej s prednáškou o vinárskych oblastiach a podoblastiach v Českej republike. Účastníci mobility sa oboznámili s priestormi strednej školy v Bzenci, v ktorých sa realizuje cukrárenská výroba. Zároveň boli informovaní o nových trendoch v cukrárenskej výrobe a o technike airbrush. Partnerská škola umožnila našim učiteľom získať praktické zručnosti a skúsenosti vďaka osobnej účasti na výrobe čokoládových tort, ozdôb a vďaka možnosti vyskúšať si zdobenie ozdôb prostredníctvom airbrushu. Nové poznatky a skúsenosti získali učitelia aj pri prehliadkach vinných pivníc v Bzenci, ktoré boli spojené s prednáškami o nových trendoch vo vinárstve a s degustáciami. Naši učitelia tak mali príležitosť získať teoretické a praktické poznatky, spoznať  vzdelávací systém na partnerskej škole v Bzenci a porovnávať rozdiely.

V popoludňajších hodinách účastníci mobility spoznávali históriu, tradície, zvyky a kultúru Českej republiky – navštívili mestečká Strážnice, Valtice, Lednice, Brno a Luhačovice. V Luhačoviciach bola pre účastníkov mobility zabezpečená odborná exkurzia v hoteli Alexandia**** Spa & Wellness a v hoteli Pohoda****.

Záver mobility patril vyhodnoteniu mobility a výmene vedomostí a skúseností z teoretického a praktického vyučovania na Hotelovej akadémii v Prešove a na partnerskej škole v Bzenci, ako aj vyhodnoteniu prínosu mobility pre obe školy. Účastníci mobility spoznali nové metódy, formy a nástroje výučby odborných predmetov, čo povedie k zlepšeniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole a k využívaniu inovačných a kreatívnych metód vo výučbe praktického vyučovania. Najväčším prínosom pre účastníkov mobility je získanie vedomostí a zručností v oblasti cukrárenskej výroby. Veríme, že to všetko prispeje k presadeniu sa v tvrdej konkurencii európskych škôl s podobným zameraním vďaka odovzdaniu najnovších trendov vo výučbe odborných predmetov, k zlepšeniu komunikačných zručností a sebareflexie a k nadviazaniu nových kontaktov, ktoré sú dôležité pre ďalšiu spoluprácu školy.

Mobilita prispela k celoživotnému vzdelávaniu účastníkov mobility, ktoré je nevyhnutné vzhľadom k rýchlemu životnému tempu, neustálemu prísunu nových informácií, potrebe každodennej reflexie na meniace sa podmienky a požiadavky praxe.

Vďaka tomuto projektu sa v druhom termíne, od 08. 06. 2019 do 28. 06. 2019, zúčastní mobility aj 20 žiakov 2. ročníka Hotelovej akadémie v Prešove spolu s 2 sprevádzajúcimi učiteľmi odborných predmetov.