Smernica PSK k podávaniu, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zodpovedná osoba za podávanie, preverovaniu a evidovaniu oznámení podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Jozef Hudák, hlavný kontrolór PSK.

Spôsoby podávania oznámení :

 1. Za zamestnávateľov PSK a rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK ( ďalej aj ako „zamestnávatelia“) plní úlohy podľa tohto zákona zodpovedná osoba, ktorou je hlavný kontrolór PSK (ďalej aj “zodpovedná osoba“).

 2. Zamestnávatelia sú povinní zverejniť na svojich webových sídlach označenie zodpovednej osoby a spôsoby podávania oznámení.

3. Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

4. Písomné oznámenie sa zasiela na adresu Úradu PSK, hlavný kontrolór, Námestie mieru 2, 08001 Prešov. Obálka s oznámením musí byť označená: „Oznámenie – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ“.

5. Písomné oznámenie doručené do podateľne Úradu PSK a označené ako je uvedené v predchádzajúcom odseku, musí byť bezodkladne doručené zodpovednej osobe.

6. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

7. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: opsc@vucpo.sk. Táto forma podania oznámenia je prístupná 24 hodín denne.

 8. Oznámenie, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.