Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

Ide najmä o implementáciu informačného systému s elektronickými službami vybranými v rámci predmetného projektu, zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu a v neposlednom rade aj o vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Cieľ projektu bude dosiahnutý naplnením špecifických cieľov projektu, ktoré zabezpečí realizácia jednotlivých aktivít projektu.

Špecifickými cieľmi projektu sú:
1. modernizácia vzdelávacieho procesu s cieľom skvalitniť pripravenosť žiakov končiacich predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie,
2. implementácia vybraných elektronických služieb pokrývajúcich životné situácie občana súvisiace s prístupom k vzdelaniu a možnosti elektronizácie s nimi súvisiacich procesov MŠVVŠ SR,
3. prepojenie školského vzdelávania a domácej prípravy žiaka za účasti rodičov a vytvorenie systému eGOV služieb a digitálneho vzdelávacieho obsahu,
4. vytvorenie elektronickej podpory pre procesy vzdelávacieho systému regionálneho školstva,
moderného vyučovania a digitálnej triedy.

Obdobie realizácie:  november 2013 – september 2015

V rámci uvedeného projektu škola získala kompletné technické vybavenie (interaktívna tabuľa, notebook, dataprojektor, 20 tabletov) pre 1 tabletovú učebňu. Viac info na: www.digiskola.sk

bottom_logo.jpg