Krúžok, v cudzom jazyku: Praktická ruština v škole a mimo školy bude realizovaný v oblasti mimoškolskej činnosti na Hotelovej akadémii v Prešove, nebude sa naň uplatňovať vzdelávací poukaz a bude realizovaný nad rámec výchovného programu školy a zameraný na zlepšenie výsledkov žiakov v oblasti komunikatívnych zručností a schopností.

Cieľom záujmového útvaru je pomôcť

- vzbudiť v žiakoch záujem o štúdium cudzieho jazyka

- hravou formou im priblížiť gramatické štruktúry

- prehĺbiť a upevniť vedomosti a zručnosti žiakov nadobudnuté na hodinách v škole aj mimo nej

- získať vedomosti o okolitej prírode a pamiatkach

- zlepšiť komunikačné zručnosti a rozšíriť slovnú zásobu žiakov

- spracovať video na počítači pri príprave prezentácií

- pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky

 

Mgr. Ingrid Hutňanová