Nebojme sa angličtiny

Ciele krúžku:

- pomôcť žiakom prvého ročníka úspešne zvládnuť prechod zo základnej na strednú školu,

- vzbudiť v žiakoch záujem o štúdium cudzieho jazyka,

- hravou formou im priblížiť gramatické štruktúry,

- pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie maturitnej skúšky,

- prehĺbiť a upevniť vedomosti a zručnosti žiakov nadobudnuté na hodinách anglického jazyka,

- zlepšiť komunikačné zručnosti a rozšíriť slovnú zásobu žiakov,

- rovnomerne rozvíjať všetky jazykové zručnosti – počúvanie s porozumením, čítanie s porozumením,
  písanie a rozprávanie,

- podnietiť žiakov k čítaniu cudzojazyčnej literatúry prostredníctvom práce s časopisom a beletriou,

- viesť žiakov k samostatnosti a zodpovednosti pri osvojovaní si cudzieho jazyka,

- pomocou interaktívnych online cvičení rozvíjať IKT zručnosti žiakov,

- naučiť žiakov pracovať s edukačným softvérom na učenie sa anglického jazyka.

 

Personálne obsadenie: Mgr. Zuzana Szmolková