Prepojenie teórie s praxou pomocou programu HOTS

V roku 1998 Hotelová akadémia Prešov nadviazala spoluprácu s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve - La Fondation pour la Formation Hôteliere (FFH) so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). V apríli 2015 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Prešov uskutočnil seminár venovaný „Prevádzkovému a strategickému plánovaniu pri prevádzke hotela“. Úlohou účastníkov seminára, ktorými boli aj učitelia odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Prešov, bola simulácia prevádzky hotela pomocou počítačového programu HOTS. Skratka HOTS znamená „Hotel Operations, Tactics and Strategy“, čo môžeme preložiť ako „Prevádzka hotela, taktika a stratégia“.

V minulom školskom roku sme program HOTS implementovali prvýkrát žiakmi piateho ročníka. Po pozitívnej spätnej väzbe sme sa rozhodli program HOTS ponúknuť aj tohtoročným piatakom.

Simuláciu riadenia hotela za účelom získania praktických skúseností realizovali všetci žiaci piateho ročníka. Tí počas piatich pracovných dní uskutočňovali rozhodnutia v oblasti prevádzky hotela. Každá trieda bola rozdelená na osem tímov po 3 – 4 členov. Tvorbu skupín učitelia (inštruktori) neponechali na žiakov, ale vytvorili ich sami. Snažili sa tým zabrániť tomu, aby sa vytvorili skupiny aktívnych a šikovných žiakov a skupiny neaktívnych a slabých žiakov.

Každý tím mal k dispozícii manuál popisujúci hotel, ktorý preberal a následne riadil. Všetky tímy začínali na rovnakej štartovacej pozícii. Riadenie hotela pomocou programu HOTS sa realizuje prostredníctvom prijímania rozhodnutí, ktoré sa zaznamenávajú priamo do HOTS webstránky. Program HOTS použije tieto rozhodnutia, spolu s predtým dosiahnutými výsledkami, na kalkuláciu a definovanie novej pozície na trhu. Tento cyklus sa opakuje na simulovanej mesačnej báze počas 5 rokov.

Realizovanie rozhodnutí pomohlo žiakom piateho ročníka rozvíjať vedomosti v oblasti obchodnej stratégie, marketingu a predaja, financovania, prevádzky a riadenia ľudských zdrojov. Zároveň ich to naučilo analyzovať príčiny a dôsledky prijatých rozhodnutí. Žiaci museli pri prijímaní rozhodnutí prepojiť vedomosti zo všetkých odborných ekonomických predmetov, predovšetkým z ekonomiky, marketingu, hotelového a gastronomického manažmentu a účtovníctva. Program HOTS zvýšil zaujímavosť a atraktívnosť vyučovania pre žiakov. Práca s programom HOTS, na základe našej skúsenosti, vytvára príležitosť preniknúť žiakom do sociálnych vzťahov a zdokonaľuje ich komunikačné schopnosti, naučí žiakov prezentovať ich názory a prijať názory iných. Pomocou programu HOTS sú osvojené vedomosti, zručnosti a skúsenosti trvalejšie. 

V prípade záujmu učiteľov a žiakov iných stredných škôl, ako aj ľudí z praxe, sme ochotní zrealizovať seminár o programe HOTS v priestoroch Hotelovej akadémie Prešov. Tešíme sa na záujemcov. Bližšie informácie vám poskytne zástupca riaditeľa školy pre odborné predmety Mgr. Marek Soták - tel. č.: 0907623817, e-mail: sotak@hapresov.edu.sk.

Spracovala: Petra Miháliková