Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) poskytne z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky (ďalej len „POO“) v školskom roku 2022/2023 prostriedky mechanizmu na podporu individuálneho profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

viac info

Zvyšovanie kvality školy prostredníctvom mobility v rámci programu Erasmus

Učitelia odborných predmetov Hotelovej akadémie v Prešove úspešne absolvovali odbornú stáž v rámci projektu s názvom „Mobilita žiakov a učiteľov Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy“ prostredníctvom programu Erasmus+. Na tomto projekte škola spolupracuje s Visjou strokovnou solou za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Slovinsko.

viac info

Schválenie projektu v rámci programu ERASMUS+

Typ akcie: Krátkodobé projekty mobility učiacich sa a zamestnancov v sektore odborného vzdelávania a prípravy. Názov projektu: Mobilita žiakov a učiteľov Hotelovej akadémie Prešov smerujúca k zvýšeniu kvality školy Začiatok projektu: 01. 06. 2022. Koniec projektu: 30. 11. 2023. Partnerská organizácia: Visja strokovna sola za gostinstvo, velnes in turizem Bled, Slovinsko.

viac info

Projekt REVITALIZÁCIA ŠKOLSKEJ ZÁHRADY

Nadácia Ekopolis a spoločnost Slovnaft a.s. v rámci programu Zelené oázy v marci 2020 podporili náš projekt Revitalizácia školskej záhrady.

viac info

Revitalizácia školskej záhrady

Spoločnosť SLOVNAFT, a. s. a Nadácia Ekopolis vyhlásili v poradí už 14. ročník grantového programu Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s. venovala do tohto ročníka programu Zelené oázy sumu 60 000 eur, ktoré boli rozdelené medzi najlepšie projekty.

viac info

WORKSHOP ERASMUS+

Dňa 17. 09. 2019 sa konal na našej škole workshop, na ktorom žiaci zúčastnení odbornej stáže v rámci programu Erasmus+ na partnerskej škole v Bzenci prezentovali svoje nadobudnuté skúsenosti a zručnosti získané vo výrobnom, odbytovom stredisku a v cukrárenskej výrobe v Bzenci, ako aj v Hoteli Pohoda **** v Luhačoviciach.

viac info

S Erasmom v Českej republike

Žiaci Hotelovej akadémie v Prešove sa v tomto školskom roku zúčastnili odbornej stáže v rámci programu Erasmus+. Tento program je zameraný na zlepšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy v celej Európe, na poskytovanie príležitostí pre študentov a zamestnancov OVP absolvovať stáž v zahraničí. Pomáha organizáciám odborného vzdelávania a prípravy vybudovať strategické partnerstvá s inými organizáciami a podnikmi na vytvorenie úzkych väzieb medzi vzdelávaním a odbornou prípravou a svetom práce.

viac info

Zvýšenie počtu žiakov Hotelovej akadémie na praktickom vyučovaní

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie materiálno-technického vybavenia a zlepšenie priestorových podmienok Hotelovej akadémie s cieľom zvýšenia kvality odborného vzdelávania a prípravy, praktických zručností žiakov a zvýšenie kvality poskytovaného celoživotného vzdelávania pre potreby trhu práce.

viac info

Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce

Hotelová akadémia v Prešove sa úspešne zapojila do projektu s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte škola spolupracuje so Střední školou gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci.

viac info

Schválený projekt v rámci programu ERASMUS+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce Začiatok projektu: 01. 06. 2018 Koniec projektu: 31. 12. 2019

viac info
<<< 1 2 3