Školská prax

Prax na hotelovej akadémii je veľmi dôležitá, pretože žiaci prichádzajú do priameho kontaktu s hosťami a môžu si overiť svoje vedomosti a zručnosti, nadobudnuté v škole. Po výrazných úpravách učebných plánov, sa podľa požiadaviek Zväzu hotelov a reštaurácii a odborníkov z praxe, vytvoril dostatočný časový priestor ako pre hodiny praxe v čase vyučovania, tak aj mimo neho, tzv. prázdninovú prax.

Naša škola má oproti iným hotelovým akadémiám veľkú výhodu, pretože v roku 1992 bolo zriadené v priestoroch školy stredisko odbornej praxe „Unigast“, známe pod názvom FLORIÁNKA, kde žiaci vykonávajú podstatnú časť odbornej priebežnej a víkendovej praxe. Okrem Floriánky vykonávajú študenti priebežnú a súvislú prax v rôznych reštauračných a hotelových zariadeniach v meste Prešov, ale aj mimo neho, napr. v Bratislave, či vo Vyšných Ružbachoch.

Samostatnú kapitolu tvorí ZAHRANIČNÁ PRAX žiakov. Odbornú prax v trvaní 3-5 mesiacov môžu vybraní žiaci absolvovať v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Írsku, Poľsku, Taliansku, Grécku, Francúzsku či na Cypre. V priebehu školského roka a letných prázdnin sa na zahraničnej praxi vystrieda približne 130 žiakov. Vedenie školy sa samozrejme snaží, aby sa zahraničnej praxe zúčastnilo čo najviac žiakov. Odmenou za pobyt v zahraničí nie sú len finančné prostriedky, ale predovšetkým získané skúsenosti, zručnosti v odbore a zdokonalenie sa v cudzom jazyku.

Organizačné pokyny pre prax - školský rok 2021-2022

Informácie k individuálne súvislej praxi žiakov