Organizácia  školského  roka 2020/2021

 a)  VYUČOVANIE  A  PRÁZDNINY

     V súlade s  § 150 o organizácii školského roka  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sa v základných a  stredných školách v školskom roku 2020/21 určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin takto:

 1. Školský rok 2020/21 sa pre žiakov základných škôl a stredných škôl začína 1. septembra 2020 a skončí 31. augusta 2021. 
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra 2020 (streda) a končí sa 29. januára 2021 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa  30. júna 2021 (streda).
 3. Jesenné prázdniny  sa začínajú  29. októbra 2020 a končia sa 30. októbra 2020.    Vyučovanie sa začína 2. novembra 2020 (pondelok).
 4. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2020 a končia sa 7. januára 2021,  vyučovanie sa začne  8. januára 2021 (piatok).
 5. Polročné prázdniny sú 1. februára 2021 (pondelok).
 6. Jarné prázdniny trvajú týždeň. V Prešovskom kraji 22. – 26. februára 2021.
 7. Veľkonočné  prázdniny  sú  1. – 6. apríla 2021, vyučovanie sa začína 7. apríla 2021 (streda).
 8. Letné prázdniny  sa začínajú 1. júla 2021 a  trvajú do 31. augusta 2021.

b)      UKONČOVANIE VYUČOVANIA

 1. polrok:                  29. január 2021
 2. polrok:                   5. ročník                    07. máj 2021  

3. a 4. ročník              16. jún 2021

ostatné ročníky:         30. jún 2021

Klasifikačná porada:

1. polrok :       25. január 2021 (pondelok)

2. polrok:        5. ročník – 5. máj 2021 (streda)

ostatné ročníky –  24. jún 2021 (štvrtok)

Prijímacie skúšky:

 • 10. a 13. máj 2021

Maturitné skúšky:

 • EČ a PFIČ – opravné skúšky                  3. – 8. september 2020
 • EČ a PFIČ zo SJL                                   16. marec 2021
 • EČ a PFIČ z CJ                                       17. marec 2021
  • EČ a PFIČ MAT                                     18. marec 2021
  • Praktická časť odbornej zložky   23. a 25. marec 2021

                                                           13. a 15. apríl 2021   

 • Náhradný termín EČ a PFIČ                   8. - 13. apríl 2021
 • ÚFIČ                                                       17. – 21. máj 2021

 

Prihlášky na voliteľné predmety pre školský rok 2021/22 odovzdajú žiaci 3. a 4. ročníka do 29. januára 2021 (žiaci 3. ročníka si volia predmety na 2 roky).

 

Riaditeľské voľno:    

-          pondelok  14. 09. 2020

-          pondelok  16. 11. 2020

-          piatok  08. 01. 2021

-          pondelok  10. 05. 2021    

 

Harmonogram  zasadnutí  pedagogickej  rady

September 2020

 • Prerokovanie plánu práce
 • Prerokovanie Pracovného poriadku
 • Prerokovanie vnútorného poriadku školy

Október 2020

 • Prerokovanie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti školy, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020

 November  2020

 Informácia  o  prospechu, dochádzke  a správaní  žiakov za 1. štvrťrok 2020/21

(11. november 2020)

 Január  2021

 • Klasifikácia  a  hodnotenie  žiakov za 1. polrok  školského roku 2020/21

(25. január 2021)

 Február  2021

 Hodnotenie  výchovno-vzdelávacích  výsledkov a plánu práce za 1. polrok 2020/21

(1. február 2021)

 Marec - apríl 2021

 Informácia o prospechu, dochádzke a správaní  žiakov za 3. štvrťrok 2020/21

(7. apríl 2021)

 • Slávnostné zasadnutie pedagogickej rady - Deň učiteľov  (8. apríl 2021)

 Máj - jún 2021

 Klasifikácia  a hodnotenie žiakov za  2. polrok školského roku 2020/21

     (5. máj 2021 – maturitný ročník, 24. jún 2021 – ostatné ročníky)

 Júl 2021

 Vyhodnotenie školského roka 2020/21 a hodnotenie plnenia plánu práce školy

(1. júl 2021)

Časový  plán najvýznamnejších  akcií školy

 September 2020

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2020/21 (02. 09. 2020)
 • Účelové cvičenie pre 1. ročník (07. 09. 2020) a 2. ročník (08. 09. 2020)

 Október 2020   

 • Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) – 3. ročník

(1.    turnus 05. – 07. 10. 2020 – C, D; 2. turnus 07. – 09. 10. 2020 – A, B)

 • Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl
 • Európsky deň rodičov a škôl a DOD v HA Prešov (21. 10. 2020)

 November 2020  

 • Priebežné hodnotenie za 1. štvrťrok (11. 11. 2020, streda)
 • Triedne aktívy rodičovských rád  (13. 11. 2020, piatok) + voľby do RŠ
 • Imatrikulácia - oslava Dňa študentstva – (11. 11. 2020, streda)

 December 2020

 • Inventarizácia majetku školy
 • Stretnutie zamestnancov na záver kalendárneho roka (16. 12. 2020)
 • Divadelné/kultúrne predstavenie (16. 12. 2020)

 Január 2021 

 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok 2020/21 (25. 01. 2021)
 • Odovzdávanie výpisov známok (príp. vysvedčení) za 1. polrok (29. 01. 2021)

 Február 2021

 • Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 1. polrok 2020/21

(01. 02. 2021)

 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka (január, marec 2021)

 Marec 2021

 • Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl
 • EČ a PFIČ zo SJL                                   16. 03. 2021
 • EČ a PFIČ z CJ                                       17. 03. 2021
 • EČ a PFIČ MAT                                      18. 03. 2021
 • Praktická časť odbornej zložky MS (23. a 25. 03.,  2021)

 Apríl 2021 

 • Praktická časť odbornej zložky MS (13. a 15. 04. 2021)
 • Náhradný termín EČ a PFIČ (08. – 13. 04. 2021)
 • Priebežné hodnotenie za 3. štvrťrok (07. 04. 2021)
 • Rozšírené slávnostné zasadnutie pedagogickej rady – Deň učiteľov  (08. 04. 2021)
 • Triedne aktívy (09. 04. 2021)

 Máj 2021

 • Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia (10. a 13. 05. 2021)
 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov 5. ročníka za 2. polrok 2020/21  (06. 05. 2021)
 • Rozlúčka so žiakmi 5. ročníka (07. 05. 2021)
 • Maturitné skúšky - ÚFIČ (17. – 21. 05. 2021)
 • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (17. – 21. 05. 2021)
 • Plavecký kurz pre 2. ročník (17. – 21. 05. 2021)
 • Individuálna prax pre 3. a 4. ročník (17. – 21. 05. 2021)

 Jún 2021   

 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 2. polrok 2020/21 (24. 06. 2021)
 • Odovzdávanie vysvedčení za školský rok 2020/21 (30. 06. 2021)

 Júl 2021

 • Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 2. polrok 2020/21

(01. 07. 2021)

 • Odborná exkurzia pre zamestnancov školy (02. 07. 2021)

 August 2021

 • Pracovná porada pred začiatkom nového školského roka 2021/2022 (23. 08. 2021)
 • Opravné skúšky (24. 08. 2021)