Vyberáte si strednú školu? Ponúkame Vám našu! Prečo?

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.

Hotelová akadémia v Prešove má za sebou bohatú históriu – je jednou z najstarších tunajších stredných škôl. V tomto školskom roku si pripomíname 90. výročie založenia jej prvej predchodkyne Odbornej školy pre ženské povolania. „Naša škola je typická tým, že sa tu dlhodobo vyučuje len jeden študijný odbor: 6323K hotelová akadémia, ktorý sa od iných študijných odborov líši najmä 5-ročnou dĺžkou štúdia. Patrí medzi ekonomické odbory so zameraním na gastronómiu a hotelierstvo. V škole sa snažíme ísť s dobou a neustále aktualizujeme a modernizujeme učebný obsah. Pre svojich žiakov tak vytvárame perfektné podmienky na budúce uplatnenie sa absolventov v praxi nielen na domácom, ale aj na európskom trhu práce.“

Profil absolventa študijného odboru hotelová akadémia je širokospektrálny. Absolventi školy dokážu na dostatočnej úrovni komunikovať minimálne v dvoch cudzích jazykoch. V rámci odborných technologických predmetov zvládajú nielen základy technológie prípravy pokrmov a techniky jednoduchej a zložitej obsluhy, ale aj náuku o potravinách a o výžive ľudí, spoločenský protokol a etiketu. Na odborných ekonomických predmetoch sa naučia administratívu a korešpondenciu, ekonomiku stravovacích a ubytovacích zariadení, jednoduché a podvojné účtovníctvo, hotelový a gastronomický manažment, marketing, základy pracovného a obchodného práva, prácu s IKT nielen v základoch, ale aj s rôznymi programami využívanými v gastronomických a hotelových zariadeniach. Z tohto profilu vyplývajú aj široké možnosti uplatnenia v praxi – manažér strednej úrovne v stravovacích a ubytovacích zariadeniach, samostatný podnikateľ v reštauračných a hotelových službách, manažér podporných služieb v hotelových zariadeniach, sekretárske práce, účtovníctvo a pod.. Absolventi môžu hneď po skončení štúdia začať pracovať a podnikať, alebo pokračovať v štúdiu na vysokých školách ekonomického typu, v štúdiu cudzích jazykov, ale aj v iných príbuzných odboroch.

Pre školu nášho typu sú dôležité cudzie jazyky. Žiaci pri nástupe do školy majú možnosť voľby kombinácie dvoch jazykov z ponuky štyroch – anglický, francúzsky, nemecký a ruský.

Určitou motiváciou pre žiakov sú zahraničné stáže. Počas štúdia žiaci absolvujú praktické vyučovanie najprv v škole, neskôr priamo v prevádzkach doma aj v zahraničí. „Odbornú prax môžu žiaci vykonávať okrem zariadení v Prešove a blízkom okolí aj v hoteloch Mercury Bratislava center a City hotel Bratislava v Bratislave a v hoteli Yasmin v Košiciach. Zahraničné stáže majú možnosť absolvovať vo Francúzsku, v Nemecku, Taliansku, Švajčiarsku, Grécku a na Cypre nielen počas prázdnin, ale aj v priebehu školského roka.“ Žiaci sú motivovaní učiť sa cudzie jazyky, keďže zahraniční partneri prichádzajú do školy a záujemcom o prax predstavujú svoje destinácie a zároveň s nimi vykonajú pohovor v jazykoch používaných v týchto destináciách.

Žiaci Hotelovej akadémie v Prešove majú možnosť absolvovať aj odborné kurzy – barmanský, baristický, carvingový (ozdobné vyrezávanie do ovocia a zeleniny), pivársky, someliersky, ktoré lektorsky zabezpečujú odborníci z praxe. Certifikát získaný za absolvovanie barmanského kurzu má medzinárodný charakter. Každoročne tu pracuje viac ako 20 záujmových krúžkov.

Škola je vďaka svojim aktivitám uznávaná v rámci celého Slovenska, ale aj v zahraničí. „Je členkou Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu (AEHT) so sídlom v Luxembursku, ktorá združuje vyše 430 škôl zo 44 krajín Európy, aktívne spolupracuje s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve vo Švajčiarsku, je členkou profesijných organizácií na Slovensku – Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenská barmanská asociácia, Asociácia kuchárov a cukrárov Slovenskej republiky, spolupracuje s Asociáciou somelierov Slovenskej republiky. Jej žiaci sa zúčastňujú rôznych súťaží doma i v zahraničí, na ktorých získali mnohé ocenenia. Škola je organizátorkou medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov EUROCUP, jedinej takého rozsahu v Európe, zaradenej do kalendára oficiálnych podujatí AEHT, ktorej sa počas jej 24 ročníkov zúčastnili súťažiaci z 19 krajín Európy, ale aj z Mexika.

V rámci ďalších aktivít školy stojí za zmienku fakt, že na začiatku tohto školského roka žiaci školy zabezpečovali kompletný catering na Európskej konferencii mládeže v Košiciach, ktorú organizovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v rámci predsedníctva SR v Rade Európy. V posledných dvoch rokoch sa traja žiaci školy zúčastnili v rámci aktivít AEHT medzinárodného podujatia „10 dní s 10-imi šéfkuchármi“ na Azorských ostrovoch v Portugalsku, kde získali neoceniteľné skúsenosti pri príprave špecialít s mischelinskými šéfkuchármi.

Vážni záujemcovia o štúdium v Hotelovej akadémii Prešov by sa nemali nechať odradiť štatistickými údajmi o  počte záujemcov. Predbežný záujem je síce každý rok vysoký, no  skutočný záujem je o čosi nižší. „Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že sa k nám hlási asi polovica uchádzačov, ktorí majú prvoradý záujem o gymnázium alebo inú strednú školu. Keďže na základných školách  dosahujú výborné a veľmi dobré výsledky, v prijímacom konaní sa umiestnia na popredných miestach, ale na štúdium sa zapíšu na inú školu.“ Kto sa v rámci prijímacieho konania umiestni „pod čiarou“ a má vážny záujem o štúdium na tejto škole, jeho zákonný zástupca má možnosť v zákonnej lehote do piatich dní od doručenia rozhodnutia podať odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium. „Čiara sa určite bude posúvať. Je potrebné dúfať a vydržať,“ radí riaditeľ Hotelovej akadémie v Prešove Jozef Šenko.

Ponuka na prenájom haly

Ponúkame prenájom športovej haly pri Hotelovej akadémii Prešov na Okružnej ulici v Prešove na športové, kultúrne a spoločenské podujatia.

Zároveň ponúkame možnosť občerstvenia a stravovania priamo v hale, alebo v reštaurácii Floriánka, nachádzajúcej sa asi 100 m od haly.

Kontakt: ha@hapresov.edu.sk

Tel./fax: 051/77 32 679 - riaditeľ