Aktuálne info o maturite 2024

Zverejnenie maturitných zadaní

V súlade s vyhláškou č. 224/2022 Z. z. o strednej škole budú zverejnené sedem dní pred termínom konania maturitnej skúšky maturitné zadania ústnej formy internej časti maturitnej skúšky z predmetov:

  • slovenský jazyk a literatúra
  • anglický jazyk úroveň B1
  • anglický jazyk úroveň B2
  • maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky


Tieto informácie sú zverejnené s cieľom poskytnúť žiakom posledných ročníkov informáciu o tematickom zameraní úloh v jednotlivých maturitných zadaniach.
Zverejnenie maturitných zadaní neznamená zverejnenie konkrétnych úloh, obrázkov, grafov, máp alebo literárnych ukážok, ale poskytnutie informácie o skladbe zadania t. j. len o názvoch príslušných tém a o všeobecnom obsahovom vymedzení úloh a informácie o zameraní jednotlivých úloh z hľadiska požadovaných myšlienkových operácií, kompetencií a metód vykonania maturitnej skúšky.
Maturitné témy pre teoretickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky sa zverejňujú sedem dní pred termínom jej konania a obsahujú len názov témy a zoznam odborných vyučovacích predmetov, z ktorých má žiak využiť a aplikovať vedomosti.

Maturitné zadania

Slovenský jazyk a literatúra

Teoretická časť odbornej zložky maturitnej skúšky

Anglický jazyk - uroveň B1 a B2

Pokyny

Pokyny a informácie pre žiakov

Pokyny na vyplňovanie odpoveďových hárkov

Vzory odpoveďových hárkov

Základné informácie o maturite 2024

Prilasovanie na MS 2024

Základné informácie o maturite 2024

Špecifikácie testov na MS

Maturita 2024 - Špecifikácia testu - cudzí jazyk - B1

Maturita 2024 - Špecifikácia testu - cudzí jazyk - B2

Maturita 2024 - Špecifikácia testu - matematika

Maturita 2024 - Špecifikácia testu - vyučovací jazyk

Vzory žiadostí na MS

Žiadosť o náhradnú MS - zdravotné dôvody

Žiadosť o opravnú MS z EČ a PFIČ

Žiadosť o opravnú MS

Žiadosť o náhradnú MS - neukončený 5. ročník