Koordinátor finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Činnosť práce koordinátora finančnej gramotnosti vychádza z týchto zdrojov:

Ø  Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG),

Ø  Pedagogicko-organizačné pokyny,

Ø  Školský vzdelávací program, Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,

Ø  Plán práce školy na školský rok.

Úlohou koordinátora finančnej gramotnosti je:

Ø  monitorovať, koordinovať, metodicky usmerňovať finančnú gramotnosť na škole,  zapracovať jednotlivé témy NŠFG verzia 1.2 do učebných osnov jednotlivých predmetov a školského vzdelávacieho programu,

Ø  spolupracovať s vedením školy  a všetkými pedagogickými zamestnancami pri implementácii NŠFG verzia 1.2 vo vyučovacom procesu, pri mimoškolských aktivitách

Ø  spolupracovať s rodičmi žiakov a s externými konzultantmi školy v oblasti finančnej gramotnosti,

Ø  koordinovať realizáciu projektov školy zameraných na zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov na škole,

Ø  koordinovať zapájania žiakov do rôznych súťaží zameraných na finančnú gramotnosť.

Ø  informovať žiakov, učiteľov, vedenie školy a rodičov žiakov a ďalšiu verejnosť o aktivitách v oblasti FG realizovaných na škole.

Počas celého školského roku bude realizovaná výučba finančnej gramotnosti v súlade so Školským vzdelávacím programom. Jednotlivé témy a čiastkové kompetencie sú zapracované do učebných osnov jednotlivých predmetov. Očakávania, ktoré vyplývajú z nich sú rozpracované ako príloha učebných osnov Implementácia NŠFG verzia 1.2 podľa jednotlivých predmetov.

Na naplnenie cieľov v oblasti finančnej gramotnosti budú využívané tieto metódy a formy práce:

  • rozhovory, diskusie, besedy,
  • zážitkové metódy,
  • práca s internetom - správna orientácia v produktoch bánk a finančných inštitúcií,
  • samostatná práca žiakov – tvorba prezentácii, projektov, vypracovanie úloh a testov,
  • nástenky zamerané na jednotlivé témy finančnej gramotnosti,
  • odborné prednášky, prezentácie a diskusie,
  • odborné exkurzie,
  • riešenie úloh  v rámci triednických hodín,
  • realizácia programov zameraných na finančnú gramotnosť.

Koordinátor finančnej gramotnosti:

Ing. Slavomíra Turčinová
Kabinet EKO 1  (chodba E)
e-mail: slavomira.turcinova@hapresov.edu.sk

pdf-icon.jpg Plán práce koordinátora finančnej gramotnosti na školský rok 2023/2024