Koordinátor environmentálnej výchovy

Environmentálna výchova

Cieľom environmentálnej výchov je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na celom svete. Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti ale aj zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.

Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom, ale je súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov. Plán environmentálnej výchovy zahŕňa konkrétne úlohy, ktoré sú v súlade s učebnými osnovami environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy (tzv. Environmentálne minimum) a tiež s pedagogicko-organizačnými pokynmi pre šk. rok 2020/2021.

 

Hlavné úlohy a ciele environmentálnej výchovy

Environmentálna výchova je prierezovou témou ŠVP a jej rozvoj je súčasťou ŠkVP našej školy. Problém zachovania života na Zemi sa stáva globálnym problémom, preto je cieľom tejto prierezovej témy prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a schopností nadobudne schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím.

 

Uplatňovanie úloh environmentálnej výchovy  v podmienkach našej školy

 • práca s informáciami (odborná literatúra, internet, encyklopédie, odber časopisov)
 • prezentácie s environmentálnou tematikou
 • besedy a prednášky na environmentálnu tému
 • rozvíjať vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov tak, aby vedeli vnímať vzťah človek – príroda.
 • nabádať žiakov k tomu, aby vedeli svoje poznatky a vedomosti z oblasti ENV vyjadriť ústnou a písomnou formou
 • viesť žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie, uvedomeniu si nevyhnutnosti znižovania spotreby vody, viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami.
 • motivovať žiakov k zapájaniu do environmentálnych súťaží a projektov.
 • vychovávať žiakov k ohľaduplnosti a ochrane životného prostredia
 • utvárať u žiakov emocionálny vzťah k prírode a poukázať na negatíva a pozitíva súčasného správania sa človeka k prírode
 • zapájať žiakov do zberovej činnosti a do separácie odpadu
 • práca detí v teréne (zber prírodných materiálov a ich určovanie a využitie pri ďalšej práci)
 • úprava okolia školy, starostlivosť o vtáčiky v zime, starostlivosť o okrasné rastliny na chodbách i v areáli školy
 • utvárať pozitívny vzťah k svojmu zdraviu a k zdraviu iných a posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu
 • venovať v školách zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku
 • účasť na projektoch podľa možností a ponuky (projekt Recyklohry, program Ekologická stopa, projekt Strom života, Tatranskí rytieri)
 • literárne súťaže, písanie esejí, čítanie textov a kníh s environmentálnou tematikou (v spolupráci s vyučujúcimi SJ)
 • aktualizácia EKO okienka a násteniek v interiéri školy
 • exkurzie do blízkeho okolia s environmentálnym zameraním
 • spoluprácu s Ekocentrom Holá hora a s RCOP v Prešove.

 

Environmentálne významné dni v šk. r. 2021/2022

22.09.       Európsky/svetový deň bez áut

27.09.       Svetový deň mlieka v školách

04.10.       Svetový deň ochrany zvierat

10.10.       Svetový deň duševného zdravia

16.10.       Svetový deň potravy

18.10.       Svetový deň monitorovania vody

20.10.       Medzinárodný deň stromov

05.11.       Svetový deň behu

20.11.       Medzinárodný deň bez fajčenia

01.12.       Svetový deň boja proti AIDS

05.12.       Svetový deň pôdy

11.12.       Medzinárodný deň hôr

01.01.       Svetový deň mieru

02.02.       Svetový deň mokradí

06.02.       Svetový deň bez mobilu

18. 03.      Medzinárodný deň planetárií

21.03.       Medzinárodný deň lesov

21. 03.      Svetový deň zdravého spánku

22. 03.      Svetový deň vody

23. 03.      Svetový deň meteorológie

01. 04.      Medzinárodný deň vtáctva

07.04.       Svetový deň zdravia

22. 04.      Deň Zeme

28. 04.      Svetový deň bezpečnosti a zdravia pri práci

03. 05.      Deň Slnka

05. 05.      Svetový deň hygieny rúk

09. 05.      Deň Európy

10. 05.      Svetový deň – pohybom k zdraviu

12. 05.      Európsky deň minerálov

15. 05.      Medzinárodný deň mlieka

24. 05.      Európsky deň národných parkov

31. 05.      Svetový deň bez tabaku

05. 06.      Svetový deň životného prostredia

08. 06.      Medzinárodný deň oceánov

21. 06.      Deň kvetov

 

Plán činnosti koordinátora environmentálnej výchovy na šk.rok 2021/2022

September

 • Implementácia environmentálnej výchovy do časovo-tematických plánov vyučovacích predmetov
 • Pohybom k zdraviu: účasť na kurzoch KOŽAZ – 3. ročník

  ÚČELOVÉ CVIČENIA  -  1. a 2.ročník

 • 22.september: Svetový deň bez áut – zapojenie sa do týždňa mobility ekologickou dopravou
 • Obnova zberu a separácie plastov, papiera, použitých bateriek, žiaroviek  a vrchnáčikov z plastových fliaš    
 • Prieskum zameraný na zmapovanie aktuálnych environmentálnych súťaží a projektov           

Október

 • 4. október: Svetový deň ochrany zvierat – rozhlasový vstup, príspevok do šk. časopisu
 • 16. október: Svetový deň zdravej výživy – príprava panelov o zdravej výžive, tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny
 • Registrácia v súťaži organizovanej obchodným reťazcom MILK AGRO
 • 20. október: Medzinárodný deň stromov – starostlivosť o stromy v školskej záhrade. Vyhlásenie literárnej súťaže s environmentálnym zameraním – súťaž o najkrajšiu esej na tému: Stromy – pľúca Zeme (v spolupráci s vyučujúcimi SJL)

November

 • Tajomstvo jesene - aktivity zamerané k poznávaniu krás prírody v jeseni spojené s čistením lesa, studničiek, potokov atď.
 • 20. november  – Medzinárodný deň bez fajčenia – beseda so žiakmi na danú tému a zvýšenie pozornosti prevencii užívaniu tabaku, alkoholu a fajčenia
  • Aktualizácia nástenky na vybranú environmentálnu tému
  • Zvládanie stresu a podpora zdravého spôsobu života – beseda/prednáška pre vybranú triedu v spolupráci s CPPS a výchovným poradcom

December

 • 1. december: Svetový deň boja proti AIDS  – celoslovenská kampaň “Červené stužky”
 • 5. december: Svetový deň pôdy – starostlivosť o rastliny v triedach – 05. 12.
 • Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu kmeňových učební: hodnotenie čistoty, úpravy a výzdoby triedy (v spolupráci so ŽŠR)

Január

 • Vychádzka do prírody – ochrana zvierat, prikrmovanie vtáctva, dopĺňanie kŕmidiel potravou
 • Kontrola priebehu súťaže organizovanej obchodným reťazcom  MILK AGRO
 • Vyhodnotenie práce a environmentálnych aktivít za prvý polrok 

Február

 • 2. február – Svetový deň mokradí – prednáška /film v spolupráci s RCOP v Prešove  
 • Zapojenie sa do literárnych, príp. výtvarných súťaží zameraných na environmentálnu tematiku (v spolupráci s vyučujúcimi SJL)
 • Aktualizácia nástenky/panelu na vybranú environmentálnu tému

Marec

 • Spoznaj svoje mesto”- realizácia exkurzie prostredníctvom turistického krúžku: zistiť aktuálny stav ekologického problému danej lokality
 • 18. marec – Medzinárodný deň planetárií – exkurzia do hvezdárne a planetária v Prešove
 • 22. marec – Svetový deň vody – rozhlasový vstup, aktualizácia nástenky na danú tému, exkurzia do Čistiarne odpadových vôd v Prešove.
 • 27. marec – Deň narcisov – finančná zbierka v boji proti rakovine

Apríl

 • 22. apríl: Deň Zeme – čistenie areálu školy a jej blízkeho okolia, zhotovenie ekologického plagátu a nástenky na danú problematiku, rozhlasový vstup pre žiakov, súťaž pre žiakov o najkrajší návrh loga ku Dňu Zeme (v spolupráci s učiteľmi IKT)
 • Beseda so žiakmi o odpadkoch, ich separácii a recyklovaní
 • Práca v školskej záhrade – úprava kvetinových záhonov v areály školy

Máj

 • 10. máj – Svetový deň “Pohybom ku zdraviu” – starajme sa o svoje zdravie zdravým pohybom: účasť na účelových cvičeniach – 1. a 2. ročník
 • Zhodnotenie a vyhlásenie výsledkov súťaže organizovanej obchodným reťazcom  MILK AGRO
 • Exkurzia s environmentálnym zameraním – návšteva Ekocentra Holá hora v Prešove

Jún

 • 5. jún – Svetový deň životného prostredia – exkurzia s environmentálnym zameraním – návšteva Ekocentra Holá hora v Prešove
 • Pohybom k zdraviu: Športový deň formou hier pre 1. a 2. ročník
 • Zber a výkup papiera
 • 21. Jún – Deň kvetov – úprava kvetinových záhonov v areály školy
 • Vyhodnotenie úspešnosti realizovaných environmentálnych aktivít na škole za 2.polrok.

 

V Prešove, 7. 9. 2021                                                          Mgr. Katarína Sekventová,

                                                                                                      koordinátor Env

 

Koordinátor environmentálnej výchovy:

Mgr. Katarína Sekventová

Kontakt: kabinet AJ, sektor E

katarina.sekventova@hapresov.edu.sk