Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov

Školský rok 2021/2022                                                     Mgr. Andrea PIPKOVÁ

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov v spolupráci s vedením školy vypracuje a zrealizuje preventívny program školy a bude spolupracovať s pedagogicko-psychologickými poradňami – centrami výchovnej a psychologickej prevencie, odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí a rodiny. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa bude škola priebežne zabezpečovať ochranu mladých ľudí pred:

-       drogovými závislosťami,

-       fyzickým alebo psychickým násilím,

-       poškodením alebo zneužitím,

-       zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním,

-       týraním alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania.

 

Budú sa realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem profylaxie a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality. V súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným používaním narkotík a psychotropných látok. Prevencia závislostí by mala byť súčasťou systému preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov.

Práca koordinátora prevencie sociálno-patologických javov v školskom roku 2021/2022 je zameraná na tieto druhy prevencie:

  1. prevencia drogových závislostí;
  2. prevencia porúch príjmu potravy;
  3. prevencia šikanovania a kyberšikanovania;
  4. prevencia obchodu s ľuďmi
  5. osobnostný rozvoj žiaka a vytváranie sociálnych kontaktov

 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu s COVID – 19 sme predbežne dohodli niekoľko aktivít so žiakmi v spolupráci s CPPPaP, no s bližšie neurčenými termínmi.

Pre 1. ročník: šikanovanie a kyberšikanovanie, v druhom polroku dotazník o adaptácii na školu a nové prostredie.

Pre 2.ročník: Preventívny program Byť človekom... to stačí.

Pre 3. ročník: Sociálno-psychologický výcvik a Prevencia obchodovania s ľuďmi.

Pre 4. ročník: Sociálno – psychologický výcvik a dokončenie preventívneho programu Obchodovanie s ľuďmi.