Pozrite si rozhovory so známymi osobnosťami na tému drogy:

https://www.nebudotrokdrog.sk/rozhovor-lubomir-okruhlica

https://www.nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-matej-toth

https://www.nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-fero-joke

https://www.nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-viktor-vincze

https://www.nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-celeste-buckingham

https://www.nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-ondrej-kandrac

https://www.nebudotrokdrog.sk/opytaj-sa-hviezdy-marek-slovak

 

Plán práce koordinátora prevencie sociálno-patologických javov

Školský rok 2020/21                                                     Mgr. Andrea PIPKOVÁ

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov v spolupráci s vedením školy vypracuje a zrealizuje preventívny program školy a bude spolupracovať s pedagogicko-psychologickými poradňami – centrami výchovnej a psychologickej prevencie, odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí a rodiny. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa bude škola priebežne zabezpečovať ochranu mladých ľudí pred:

-        drogovými závislosťami,

-        fyzickým alebo psychickým násilím,

-        poškodením alebo zneužitím,

-        zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním,

-        týraním alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania.

Budú sa realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem profylaxie a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality. V súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným používaním narkotík a psychotropných látok. Prevencia závislostí by mala byť súčasťou systému preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov.

Práca koordinátora prevencie sociálno-patologických javov v školskom roku 2020/2021 je zameraná na tieto druhy prevencie:

  1. prevencia drogových závislostí;
  2. prevencia porúch príjmu potravy;
  3. prevencia šikanovania a kyberšikanovania;
  4. prevencia obchodu s ľuďmi
  5. osobnostný rozvoj žiaka a vytváranie sociálnych kontaktov

V súvislosti s mimoriadnou situáciou s COVID 19 sa všetky plánované aktivity predbežne zrušili, po zmene situácie a podľa pokynov Ministerstva školstva SR bude koordinátor  v spolupráci s vedením školy operatívne reagovať.