Deň finančnej gramotnosti

Dňa 7. septembra žiaci všetkých štyroch tried druhého ročníka absolvovali svoju prvú hodinu v predmete Ekonomika. Vo všetkých triedach hodinu prebiehala trocha netradičnou formou.

Na začiatku hodiny žiaci diskutovali na tému Finančne gramotný človek a zároveň si pripomenuli Deň finančnej gramotnosti (8. september).

Potom im bola poskytnutá informácia o aktivitách, ktoré škola pripravuje na zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov. Žiaci tiež dostali odporúčanie týkajúce sa „ideálnych finančných mier“, otestovali svoje vedomosti z oblasti financií a pozreli si krátke video na tému Ako zarobiť peniaze v mladom veku.

V rámci diskusie sa žiaci vo všetkých triedach dopracovali k tomu, že finančne gramotný človek dokáže prijímať správne rozhodnutia v oblasti financií.

Pri odporúčaných „ideálnych finančných mierach alebo ako použiť svoj príjem“ žiaci sa zhodli v tom, že je dobré 10 % svojich príjmov odložiť si ako finančnú rezervu. 

Test finančnej gramotnosti najlepšie zvládli:

-        Natália Zajarošová – I. A,

-        Kristián Fecko – I. C,

-        Natália Kudľová – I. C,

-        Veronika Slavošová – I. C.

Pre ostatných žiakov našej školy je pripravených niekoľko typov ako ušetriť peniaze, ktoré sú uvedené na informačnom paneli zameranom na finančnú gramotnosť (na chodbe B).

Medzi ďalšie aktivity, ktoré škola pripravuje v rámci rozvoja finančnej gramotnosti našich žiakov patria odborné prednášky, prezentácie a diskusie, besedy, zážitkové metódy, práca s internetom - správna orientácia v produktoch bánk a finančných inštitúcií, samostatná práca žiakov – tvorba prezentácii, projektov, vypracovanie úloh a testov, nástenky zamerané na jednotlivé témy finančnej gramotnosti, odborné exkurzie, riešenie úloh  v rámci triednických hodín, realizácia programov zameraných na finančnú gramotnosť.

 

Ing. Mária Lipnická
koordinátorka finančnej gramotnosti