EČ a PFIČ MS 2020

E-Maturita 2020

E-MATURITA je elektronická forma externej časti maturitnej skúšky (EČ MS). Je rovnocenná s klasickou, papierovou formou EČ MS. Testy sú v elektronickej i papierovej forme obsahovo rovnocenné.E-MATURITU môžu absolvovať iba žiaci stredných škôl, ktoré majú certifikačné licencie do systému e-Test. Žiakom absolvujúcim elektronické testy sa pridáva k riadnemu času na vyplnenie testu aj manipulačný čas na prácu s odpoveďovým hárkom.

E-MATURITA 2020 sa uskutoční

z matematiky na školách s vyučovacím jazykom slovenským aj maďarským

zo slovenského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom slovenským

z maďarského jazyka a literatúry na školách s vyučovacím jazykom maďarským

Termín: 17. a 19. marec 2020Prihlasovanie žiakov na riadny termín E-MATURITY 2020:  18. 2. – 12. 3. 2020. Forma: offline aj online (podľa technických podmienok na škole) Žiaci, ktorí prejavia záujem absolvovať toto testovanie elektronickou formou sa musia povinne zúčastniť na generálnej skúške E-MATURITY.

Generálna skúška E-MATURITY 2020

Cieľom Generálnej skúšky E-MATURITY je absolvovať všetky procesy spojené s "ostrým" testovaním E-MATURITA. Zároveň si žiaci môžu preveriť svoje vedomosti a vyskúšať si elektronické testovacie prostredie e-Test. Termín:  5. a 6. február 2020

Prihlasovanie žiakov na GS E-Maturity 2020: 22. 1. – 5. 2. 202

Forma: offline aj online.