Projekt obnovy NKP

Hotelová akadémia Prešov má v správe majetok vo vlastníctve Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Jeho súčasťou je aj národná kultúrna pamiatka (NKP) evidovaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod názvom Hala športová (bývalé mestské klzisko) na Okružnej ul. č. 20 v Prešove (v súčasnosti administratívna budova školy). Škola so súhlasom Úradu PSK v rámci grantového programu Ministerstva kultúry SR (MK SR) „Program ochrany pamiatkového fondu – Obnov si svoj dom“ spracovala v spolupráci s Krajským pamiatkovým úradom (KPÚ) Prešov projekt na obnovu uvedenej NKP.

MK SR rozhodlo o poskytnutí dotácie vo výške 3.800,00 €. Celkový rozpočet obnovy podľa projektu bol 31.934,00 €, preto bolo nutné realizovať ho vo výrazne zúženom rozsahu tak, aby sa dosiahol čo najväčší efekt vizuálny i užívateľský. KPÚ schválil projekt ako celok, následne aj Stavebný úrad v Prešove, pričom jeho realizácia bude postupná v závislosti na disponibilných zdrojoch. Hotelová akadémia Prešov zabezpečila svoju spoluúčasť na financovaní obnovy NKP z vlastných zdrojov (dar Rodičovskej rady) v sume 1.610,00 €.

Cieľom projektu je stavbu NKP obnoviť do reprezentatívnej podoby a súčasne zlepšiť jej sociálno-ekonomické využitie.

Reálne zdroje umožnili z pôvodného projektu zrealizovať iba čiastočnú výmenu okien za eurookná s parapetami, výmenu dverí, domurovanie stien s následnou opravou omietok a maľby v interiéri. Celkom bolo vymenených 9 okien rôznych veľkosti a jedny dvojkrídlové dvere.

Realizáciou časti projektu sa zlepšili najmä ekonomické a teplotné pomery objektu. Je na škodu veci, že projekt nemohol byť realizovaný v plnom rozsahu.

Naše poďakovanie za podporu, pomoc a spoluprácu patrí Ministerstvu kultúry SR, Úradu Prešovského samosprávneho kraja, Krajskému pamiatkovému úradu Prešov, Rodičovskej rade pri Hotelovej akadémii Prešov a firme Jozef Svat – stolárstvo, Bzenov, ktorá projekt obnovy realizovala.

 

 

MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ školy