PEDAGÓG A ŽIAK 2015

Oceňovanie najlepšieho učiteľa a žiaka Prešovského kraja sa, ako aj minulý rok uskutočnilo na doskách ktoré znamenajú svet a to v Divadle Jonáša Záborského, dňa 15. 6. 2015. Vlani získal ocenenie riaditeľ našej školy, pán Šenko a to za zásluhy zakladateľa a organizátora medzinárodnej barmanskej súťaže Eurocup. Takisto sa mu pripisuje zásluha za spoluprácu s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve. Opýtala som sa ho, čo si myslí o tejto akcii.

ŠR: Pán riaditeľ, čo myslíte, čo symbolizuje toto ocenenie pre Prešovský kraj a jeho pedagógov a žiakov?

Myslím že je to veľmi pekné podujatie, a veľmi pekná myšlienka nášho zriadovateľa Prešovského samosprávneho kraja (ďalej len PSK) oceniť prácu učiteľov a prácu žiakov ktorí čosi pre školstvo robia. Samozrejme že učiteľov je veľa, na školách ktoré sú či už v zriadovateľskej pôsobnosti PSK, ale aj na cirkavných a súkromných školách. PSK oceňuje učiteľov vo svojej zriadovateľskej pôsobnosti. Mnohí by si zaslúžili toto ocenenie za svoju prácu ale  existuje nejaký kľúč keďže každý rok oceňujú maximálne 20 učiteľov a 20 žiakov. A tých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK je vyše 80 takže sa neujde ani z každej školy jeden učiteľ. Ja osobne som rád, keď dáme nejaký návrh zriaďovateľovi Odboru školstva, že vyberú aj z našich učiteľov. Toto ocenenie z nášho pedagogického dostala pani doktorka Servátková, ja a pani zástupkyňa inžinierka Kolenková. Mali sme aj viacerých nominovaných,ale bohužiaľ na nich nedošlo. Túto prácu, návrhy na učitelov prehodnocuje Územná školská rada, ktorá predkladá návrh predsedovi PSK, takže z tých učitelov ktorí su navrhnutí na ocenenie sa napokon výber zúži len na 20.

ŠR: Žiaci Hotelovej akadémie tam tohto roku boli ako personál, mali ste možnosť vidieť našich žiakov v akcii?

Áno, zúčastnil som sa oceňovania, naša škola od začiatku zabezpečuje občerstvenie, čiže pohár dobrého vína, chuťovky, chlebíčky a zákusky pre zúčastnených. Zúčastujú sa toho žiaci a učitelia z celého Prešovského samosprávneho kraja, takže prípravných prác je dosť.

Pre našu školu je to prezentácia našej práce, mnohí zo škôl spoločného stravovania, čakajú čo nové ponúkneme každý rok vrámci občerstvenia.

ŠR: Tento rok získala ocenenie pani Kolenková, aké sú jej zásluhy pre školu?

Je to výborná učiteľka a výborná zástupkyňa. Je iniciatívna a snaživá, záleží jej na našej škole a na tom ako škola napreduje. Vytrvalo pracuje na tom, aby sa učitelia aj žiaci cítili na našej škole čo najlepšie. Takisto sa snaží aby vedenie školy zabezpečilo vhodné učebné prostredie, pomôcky a podmienky na vyučovanie. Zabezpečuje aj maturitné skúšky, či už písomnú alebo ústnu časť, je koordinátorkou niekoľkých celoštátnych projektov do ktorých je naša škola zapojaná.

Teda, to je naozaj veľa práce, dúfame, že pani Kolenková si nájde čas aj na oddych.

Tento rok náš žiak bohužiaľ nezískal ocenenie, ale snáď sa to v neskorších rokoch zlepší.  Čo musia učitelia alebo žiaci urobiť, aby boli nominovaní na toto ocenenie?

Tažko povedať. Šancu má každý, aj učitelia, aj žiaci. Záleží od zdôvodnenia, od návrhu na ocenenie, ktorý posiela škola. Mali sme ocenených už aj žiakov, napríklad Martin Hudák a Martin Župina boli ocenení pred niekoľkými rokmi. Tohto roku sme nedali návrh pretože ste mohli počuť za čo boli ocenní žiaci, väčšinou to býva za úspechy v nejakých súťažiach, olympiádach, keď sa niekto zapojí do nejakého projektu a získa výnimočné výsledky.

Čo očakávate do budúcna?

Pevne verím že do budúcna, netvrdím, že to musí byť v najbližšom roku majú možnosť posnažiť sa aj naši žiaci, ktorí nás reprezentujú na Eurocupe alebo iných medzinároodných súťažiach. Samozrejme, k tomu treba dodať, že sú potrebné aj nejaké študijné výsledky.

Ako to teda celé prebiehalo?

Ráno tam napochodovali žiaci Hotelovej akadémie ako personál a začali pripravovať všetko od pohárov až po stoly a dekorácie. Potom sa prezliekli do našich krásnych tmavočervených uniforiem, ktoré sú už naším poznávacím znakom, zatiaľ čo hostia si užívali kultúrny program, čo zahŕňalo folklórne a moderné vystúpenia, tanec a spev.

Následne sa odovzdávali ceny. Najlepšieho pedagóga z našej školy získala zástupkyňa riaditeľa, pani Kolenková, na čo sme patrične hrdí. Napokon sa všetci hostia presunuli do vonkajších priestorov, na čo priskočili naši žiaci ako obsluha. Každý sa osviežil minerálkou alebo džúsom, niektorí aj po dlhšej ceste.

Príhovor mal pán Chudík a potom sa mohli hostia občerstviť kanapakami, chlebíčkami a pekne zdekorovanými zákuskami, ktoré pripravovali usilovní druháci a tretiaci v kuchyni našej školy.

Náplňou práce už neskôr bolo iba zbieranie použitého inventáru a dokladanie jedla. Dúfame že hostia, pedagógovia aj žiaci, sa cítili príjemne.

Napokon, toto oceňovanie sa uskutočňuje len vďaka pedagógom nášho kraja, ktorí robia všetko pre to, aby žiakom odovzdali čo najviac vedomostí A TAKISTO AJ Žiakom, ktorí sa snažia zapájať do procesu vyučovania aj inou formou. Preto si túto cenu zasluhujú aj nevyslovení pedagógovia a žiaci.

Poďakovanie patrí žiakom I.D, I.C, II.C, II.D, III.A, III.C a IV.B.

 

Riaditeľ školy MVDr. Jozef Šenko

Klaudia Butelová II.D