Infovek

Od roku 2002 patrí Hotelová akadémia v Prešove medzi školy podporované projektom Infovek. Vďaka tejto podpore sme mohli zriadiť modernú učebňu výpočtovej techniky.

Infovek nám poskytol hardvérové aj softwérové vybavenie, programy na vyuku mnohých predmetov, pripojenie do siete internet, server a internetovský priestor. Dôležitá je možnosť absolvovania mnohých vzdelávacích kurzov pre našich pedagogických pracovníkov. Táto podpora nám umožnila zapojiť sa do rôznych projektov organizovaných Infovekom. Naši žiaci každodenne využívajú tieto prostriedky na vyučovanie informatiky, kde sa učia pracovať s počítačom a internetom, ktorý im pomáha získavať rôzne informácie nielen na prípravu na vyučovanie. V poobedňajších hodinách je sprístupnený internet pre všetkých žiakov našej školy. Od minulého školského roku má Hotelová Akadémia v Prešove internetovú stránku www.hapresov.sk, prostredníctvom ktorej prezentujeme školu vo všetkých oblastiach počnúc jej históriou až po súčasné dianie na škole.