Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov

ŠKOLSKÝ   VZDELÁVACÍ   PROGRAM
Študijný odbor
63-23-600 hotelová akadémia

1 CIELE A POSLANIE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA

Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našom školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 63 23 6 00 hotelová akadémia vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe pre skupinu päťročných študijných odborov 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby. Poslanie školy vyplýva aj z komplexnej analýzy školy.     

Poslaním našej školy nie je len odovzdávať vedomosti a pripravovať našich žiakov na povolanie a získanie prvej kvalifikácie, ale aj formovať u mladých ľudí  ich postoje, viesť ich k dodržiavaniu etických a ľudských princípov. Škola sa stane otvorenou inštitúciou pre rodičov, sociálnych partnerov a širokú verejnosť s ponukou rôznej vzdelávacej a spoločenskej činnosti. 

Naša škola má nielen vzdelávať, ale aj vychovávať. Naše ciele v systéme výchovy a vzdelávania spočívajú v cieľavedomom a systematickom rozvoji poznávacích schopností, emocionálnej zrelosti žiaka, motivácie k sústavnému zdokonaľovaniu sa, prosociálneho správania, etiky, sebaregulácie ako vyjadrenia schopnosti prevziať zodpovednosť za seba a svoj rozvoj a tvorivosť.

Ciele výchovy a vzdelávania orientované na vytváranie predpokladov celoživotného vzdelávania sú zamerané na:

Posilnenie výchovnej funkcie školy so zámerom:
·  umožniť všetkým žiakom prístup ku kvalitnému záujmovému vzdelávaniu a voľnočasovým aktivitám,
·  vytvárať motiváciu k učeniu, ktorá žiakom umožní pokračovať nielen v ďalšom vzdelávaní,
   ale aj v kultivovaní a rozvoji vlastnej osobnosti,
·  podporovať špecifické záujmy, schopností a nadania žiakov,
·  formovať ucelený názor na svet a vzťah k životnému prostrediu
·  vytvárať vzťah k základným ľudským hodnotám ako je úcta a dôvera, sloboda a zodpovednosť,
   spolupráca a kooperácia, komunikácia a tolerancia,
·  poskytovať čo najväčšie množstvo príležitostí, podnetov a možností v oblasti záujmovej činnosti,
·  poskytovať pre žiakov a širokú verejnosť ponuku vzdelávacích služieb vo voľnom čase,

Realizáciu stratégie rozvoja školy s dôrazom na:

a) prípravu a tvorbu vlastných školských vzdelávacích programov s cieľom:
·  uplatňovať nové metódy a formy vyučovania zavádzaním aktívneho učenia, realizáciou
   medzipredmetovej integrácie, propagáciou a zavádzaním projektového a programového vyučovania,
·  zabezpečiť kvalitné vyučovanie cudzieho jazyka vytvorením jazykového laboratóriá, získania
   kvalifikovaných učiteľov pre výučbu cudzích jazykov a zabezpečením dostupných podmienok
   pre výučbu cudzieho jazyka v zahraničí,
·  skvalitniť výučbu informačných a komunikačných technológií zabezpečením špeciálnej učebne a softwarového
   vybavenia, podporovaním ďalšieho vzdelávania učiteľov v oblasti informačných technológií,
·  zohľadniť potreby a individuálne možnosti žiakov pri dosahovaní cieľov v študijnom odbore hotelová akadémia,
·  zabezpečiť variabilitu a individualizáciu výučby,
·  rozvíjať špecifické záujmy žiakov,
·  vytvárať priaznivé sociálne, emocionálne a pracovné prostredie v teoretickom a praktickom vyučovaní,
·  zavádzať progresívne zmeny v hodnotení žiakov realizáciou priebežnej diagnostiky,
·  zachovávať prirodzené heterogénne skupiny vo vzdelávaní.  

b) posilnenie úlohy a motivácie učiteľov, ich profesijný a osobný rozvoj s cieľom:
·  rozvíjať a posilňovať kvalitný pedagogický zbor jeho stabilizáciou,
·  podporovať a zabezpečovať ďalší odborný rozvoj a vzdelávanie učiteľov,
·  rozvíjať hodnotenie a sebahodnotenie vlastnej práce a dosiahnutých výsledkov. 

c) podporu talentu, osobnosti a záujmu každého žiaka s cieľom:
·  rozvíjať edukačný proces na báze skvalitňovania vzťahov medzi učiteľom - žiakom – rodičom,
·  rozvíjať tímovú spoluprácu medzi žiakmi budovaním prostredia tolerancie a radosti z úspechov,
·  vytvárať prostredie školy založené na tvorivo-humánnom a poznatkovo-hodnotovom prístupe k vzdelávaniu
   s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti žiaka,
·  odstraňovať prejavy šikanovania, diskriminácie, násilia, xenofóbie, rasizmu a intolerancie v súlade
   s Chartou základných ľudských práv  a slobôd,
·  viesť žiakov k zmysluplnej komunikácii a vyjadreniu svojho názoru,
·  zapájať sa do projektov zameraných nielen na rozvoj školy, ale aj na osvojenie si takých vedomostí,
   zručností a kompetencií, ktoré žiakom prispejú k ich uplatneniu sa na trhu práce na Slovensku a v krajinách
   Európskej únie a k motivácii pre celoživotné vzdelávanie sa,
·  nadväzovať spoluprácu  s rôznymi školami a podnikmi doma a v zahraničí,
·  presadzovať zdravý životný štýl,
·  vytvárať širokú ponuku športových, záujmových a voľnočasových aktivít,
·  vytvárať fungujúci a motivačný systém merania výsledkov vzdelávania.

d) skvalitnenie spolupráce so sociálnymi partnermi, verejnosťou a ostatnými školami na princípe partnerstva s cieľom:
·  zapojiť rodičov do procesu školy najmä v oblasti záujmového vzdelávania a voľnočasových aktivít,
·  podporovať spoluprácu s rodičmi pri príprave a tvorbe školského vzdelávacieho programu,
·  aktívne zapájať zamestnávateľov do tvorby školského vzdelávacieho programu,
   rozvoja záujmového vzdelávania, skvalitňovania výchovno-vzdelávacieho procesu a odbornej praxe,
·  spolupracovať so zriaďovateľom na koncepciách rozvoja odborného vzdelávania a prípravy a politiky
   zamestnanosti v Prešove a našom regióne,
·  spolupracovať s podnikmi poskytujúcimi gastronomické a hotelové služby,
·  vytvárať spoluprácu so školami doma a v zahraničí a vymieňať si vzájomne skúseností a poznatky,
·  pokračovať v spolupráci s Domovom dôchodcov na Veselej ulici v Prešove,
   Detským domovom na Masarykovej ulici v Prešove a Detským domovom „Slon“ v Šarišských Michaľanoch
   a poskytovať služby žiakov pri slávnostných a spoločenských príležitostiach,
·  rozvíjať spoluprácu s nadáciami, rôznymi organizáciami a účelovo zameranými útvarmi na zabezpečenie
   potrieb žiakov.

e) zlepšenie estetického prostredia budovy školy a najbližšieho okolia s cieľom:
·  zlepšiť prostredie v triedach a spoločných priestoroch školy,
·  zrekonštruovať budovu školy,
·  vybudovať školskú telocvičňu,
·  upraviť vybrané triedy na rozšírenie doplnkových činnosti školy vzhľadom na realizáciu kurzov pre verejnosť,
   zabezpečenie školení a iných vzdelávacích akcií,
·  využiť materiálno-technický a ľudský potenciál pre získanie doplnkových finančných zdrojov,
   reagovať na vypísané granty a projekty,
·  pravidelne sa starať o úpravu okolia školy.

2 VLASTNÉ ZAMERANIE ŠKOLY

Hotelová akadémia na Baštovej ulici v Prešove je škola, ktorá má svoje pevné miesto v dejinách mesta, celého regiónu, aj celého Slovenska. Za vyše 80 rokov svojej existencie prešla významnými obdobiami svojho rozvoja, niekoľkokrát zmenila svoju obsahovú náplň i názov, ale vždy jej základom bola gastronómia, hotelierstvo a reštauračné a hotelové služby vôbec.

V poslednom období sa podarilo pretvoriť našu hotelovú akadémiu na moderný typ strednej školy, ktorá sa dokázala presadiť aj v tvrdej konkurencii európskych škôl s podobným zameraním.

Škola vznikla v roku 1927 ako Odborná škola pre ženské povolania, kde sa dievčatá učili domácim prácam, šitiu, vareniu a hospodáreniu. Neskôr sa preorientovala na ekonomiku a prevádzku spoločného stravovania a v súčasnosti    na hotelový a gastronomický manažment.

Výrazné úspechy na domácom aj medzinárodnom poli škola dosiahla v 70. a 80. rokoch na medzinárodných gastronomických výstavách Gastroprag v Prahe a na mnohých podujatiach dosahuje dodnes. V náväznosti na úspechy z Gastropragu bola v roku 1992 v Prešove založená medzinárodná barmanská súťaž juniorov Eurocup, ktorá trvá dodnes.

V 90. rokoch sa škola stala členkou Asociácie európskych škôl hotelierstva a turizmu so sídlom v Štrasburgu a neskôr sa jej sídlo prenieslo do mestečka Diekirch v Luxembursku, ktorej cieľom je spolupracovať pri vzdelávaní odborníkov v oblasti hotelierstva, gastronómie a turizmu a pri výmene skúsenosti medzi členskými školami. Od roku 2000 jej riaditeľ je členom výkonného výboru asociácie a národným zástupcom slovenských škôl, ktoré sú členmi AEHT. Škola sa aktívne zapája do činnosti AEHT. Delegácie školy reprezentovali školu, mesto Prešov a celé Slovensko na výročných konferenciách AEHT, ktoré sa konajú každoročne vždy v inej krajine, na podujatiach pod názvom Európske Vianoce a Jar v gastronómii v rôznych mestách Európy a iných súťažiach a aktivitách. AEHT je spoluorganizátorom prešovského Eurocupu mladých barmanov.

Výbornú spoluprácu škola nadviazala s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve. Táto spolupráca jej priniesla zariadenie dvoch cvičných kuchýň v celkovej hodnote asi 3 mil. Sk, bohatú odbornú knižnicu a videotéku. V októbri tohto roku sa v Prešove uskutoční výročná konferencia partnerských inštitúcií nadácie pre vzdelávanie v hotelierstve.

Zmysluplná je aj spolupráca s partnerskými školami v Budapešti v Maďarsku, v Pionkách v Poľsku, Kyjeve na Ukrajine, so slovenskými školami, hlavne na východe Slovenska, ale aj s profesijnými organizáciami, ako sú Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky, Slovenská barmanská asociácia, Asociácia kuchárov a cukrárov Slovenskej republiky.

Hotelová akadémia je zaujímavá aj zahraničnými praxami. V 70. rokoch začínali v NDR, Bulharsku a Juhoslávii, kde žiaci vykonávali mesačnú prázdninovú prax. V súčasnosti žiaci vykonávajú 3 – 5 – mesačnú odbornú prax nielen v čase prázdnin, ale aj počas školského roka v Anglicku, Írsku, Francúzsku, Taliansku, Švajčiarsku, Nemecku, Poľsku, Grécku a na Cypre.

„Obsluhoval som anglického kráľa“ je názov úspešného českého filmu. A mnohí z absolventov a žiakov môžu povedať niečo podobné. Asistovali pri mnohých slávnostných príležitostiach, obsluhovali hlavy štátov, premierov vlád, predsedov parlamentov, vysokých cirkevných hodnostárov, hviezdy umeleckého a športového neba a pod.

Osemdesiat rokov je málo aj veľa. Málo z pohľadu vývoja ľudskej spoločnosti, veľa pre život človeka. Za 80 rokov brány školy opustilo vyše 8 000 absolventov a veríme, že tento prúd neustane. Mnohí z nich sa po rokoch radi vracajú do priestorov školy, aby s nostalgiou spomínali na pekné obdobie svojej mladosti.

Naša škola, ktorá týmto svojím vzdelávacím programom pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti hotelierstva, gastronomických služieb a cestovného ruchu, má preto v tomto meste svoje opodstatnenie.

Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce a analýzy práce školy sme identifikovali všetky pozitíva a negatíva školy, ktoré nám signalizovali, čo všetko máme zmeniť, čo ponechať tak, aby náš výchovno-vzdelávací proces mal stále vyššiu a vyššiu kvalitatívnu úroveň, identifikovali sme  množstvo zamestnaneckých príležitosti pre našich absolventov v rôznych gastronomických a hotelových zariadeniach. Môžu sa uplatniť v rôznych pracovných pozíciách ako účtujúci čašník, servírka, hlavný čašník, servírka, barman, prevádzkar, vedúci závodu spoločného stravovania alebo ubytovania, súkromný podnikateľ v oblasti cestovného ruchu, hotelierstva a spoločného stravovania. Ochota zamestnávateľov ich zamestnať po ukončení vzdelávacieho programu je viac než ústretová. 


3 SWOT ANALÝZA

Vychádzajúc zo SWOT analýzy:
·  Silnými stránkami školy na skvalitnenie a rozvoj výchovno-vzdelávacieho procesu sú:
     - dobre rozpracovaná koncepcia systému štúdia na HA,
     - širokokoncipovaný študijný odbor,
     - úzka previazanosť teoretického vyučovania s praxou,
     - veľmi dobrá úroveň výučby cudzích jazykov a odborných predmetov,
     - schopnosť absolventov riešiť praktické problémy a úlohy podnikateľskej praxe,
     - nízka nezamestnanosť absolventov školy,
     - dobré uplatňovanie sa absolventov na domácom i zahraničnom trhu práce,
     - flexibilnosť a kreativita absolventov,
     - schopnosť a záujem školy zabezpečiť pre svojich žiakov  odbornú prax v zahraničí – nadštandardná služba,
     - implementácia európskej dimenzie do vzdelávacieho procesu,
     - progresívnosť školy,
     - bohatá tradícia školy,
     - získavanie referenčných hodnotení zo zahraničných odborných praxí uľahčuje absolventom uplatnenie sa na
       trhu práce,
     - získavanie certifikátov z barmanských a iných kurzov, uznávaných aj v zahraničí,
     - dobré cvičenie remeselných zručností,
     - schopnosť absolventov adaptovať sa na meniace sa podmienky a situácie na trhu práce,
     - schopnosť komunikácie absolventov v dvoch cudzích jazykoch vo všeobecnej i odbornej úrovni,
     - hodnotové vedomie absolventov,
     - osobnostné postoje pre prácu v službách,
     - dostatočná vybavenosť komunikačnými zručnosťami a manuálne kompetencie,
     - dobré umiestnenie školy v regióne predurčenom na cestovný ruch,
     - dobré umiestnenie školy na trhu vzdelávania,
     - neklesajúci záujem o štúdium na škole zo strany žiakov ZŠ a verejnosti,
     - dobré a kvalifikované personálne obsadenie učiteľských pozícií,
     - organizácia prezentačných gastronomických a spoločenských podujatí pre verejnosť,
     - dobré vybavenie školy pre výučbu odborných predmetov,
     - vlastné reštauračné zariadenie pre vykonávanie odbornej praxe žiakov,
     - nadštandardné vzťahy s podnikateľskou sférou v oblasti hotelierstva a gastronómie,
     - zručnosti v progresívnych komunikačných technológiách,
     - členstvo školy v AEHT (Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu),
     - členstvo školy v profesijných organizáciách na Slovensku
       (Zväz hotelov a reštaurácií SR, Slovenská barmanská asociácia, Asociácia kuchárov a cukrárov SR),
     - zapájanie sa do záujmových a odborných aktivít doma i na medzinárodnej úrovni,
     - spolupráca s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve,
     - organizovanie medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov „Eurocup“ v Prešove.

·   Slabou stránkou školy je to, že
     - škola nemá vlastnú telocvičňu,
     - personálne obsadenie strediska odbornej praxe,
     - nedostatočné materiálne vybavenie školy,
     - nevyhovujúce priestory školy,
     - nedostatok aktuálnych učebníc pre odborné, ale aj všeobecnovzdelávacie predmety,
     - nedostatok školení pre učiteľov odborných predmetov a riadiacich pracovníkov.

·   Príležitostí školy signalizujú
     - rozvoj cestovného ruchu na Slovensku – ešte lepšia príležitosť uplatnenia sa našich absolventov
       na domácom trhu práce,
     - vstupom SR do EÚ nové príležitosti na európskom trhu práce, ale aj ďalšieho vzdelávania,
     - príliv nových podnikateľských subjektov – zlepšenie ekonomickej situácie v regióne,
     - zavedenie otvoreného systému vzdelávania a zatraktívnenie procesu vzdelávania,
     - zapojenie sa do grantových programov EÚ,
     - moderné materiálne vybavenie školy,
     - rekonštrukcia priestorov,
     - výstavba telocvične,
     - ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov,
     - bezproblémové uplatnenie absolventov školy v gastronomických zariadeniach v Prešove alebo
       mimo mesta prípadne regiónu,
     - dobré uplatnenie našich absolventov v zahraničných gastronomických prevádzkach
       (kontakty sa vytvárajú počas žiackych stáží),
     - otvorenie nových študijných odborov v odbore cestovného ruchu,
     - možnosti rekvalifikačných kurzov podľa potrieb úradu práce v Prešove (jazykové, kuchár, čašník, IKT a pod.),
     - fungujúce partnerstvo s podobnými školami doma a v zahraničí,
     - dobrá a funkčná spolupráca so zamestnávateľmi a zriaďovateľom, ŠPÚ a ŠIOV ako predpokladu dobrých
       koncepčných a poradenských služieb,
     - zosúladenie odbornosti žiakov s požiadavkami trhu práce na základe analýz podnikateľských subjektov.

·   Ohrozenia
     - demografický vývoj na Slovensku,
     - slabá finančná situácia v rodinách,
     - chýbajúce granty na štúdium pre žiakov SŠ zo sociálne slabých rodín, ktoré však nie sú v hmotnej núdzi,
     - financovanie regionálneho školstva a stredných škôl,
     - zníženie počtu miest na ubytovanie v domove mládeže pri škole,
     - nízka priemerná mzda v oblasti gastronómie,

4 Charakteristika školy

Škola sa nachádza na okraji mestskej pamiatkovej rezervácie v priestoroch historickej budovy z 18. storočia, ktorá bola súčasťou mestských hradieb. V roku 1974 bola do užívania odovzdaná nová prístavba školy, ktorá rozšírila vyučovacie priestory o nové klasické aj odborné učebne. V roku 1984 bola k budove školy pripojená historická budova Mestského klziska, čím škola získala administratívne priestory a šatne. V budove sa nachádza 21 klasických učební, 2 jazykové učebne a 11 odborných učební (3 cvičné kuchyne, 4 stolovacie miestnosti, 4 počítačové učebne). Škola má vlastnú kuchyňu a jedáleň v ktorej sa stravujú žiačky ubytované v školskom internáte, ostatní žiaci školy a žiaci susednej školy – Gymnázia sv. Moniky. Nemá však telocvičňu, ale s jej výstavbou by sa malo začať v blízkej budúcnosti, nakoľko sa v súčasnosti pripravuje projektová dokumentácia. Hodiny telesnej výchovy sa vyučujú v provizórnych priestoroch v budove školy, kde je zriadené tzv. fitnes a na školskom ihrisku. Škola má pomerne dobre vybavenú žiacku aj odbornú knižnicu, ktorá je rozdelená podľa odborností a umiestnená v kabinetoch, príp. odborných učebniach. Bohatú odbornú cudzojazyčnú knižnicu a videotéku škole darovala Nadácia pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve. Výchovný poradca má k dispozícii samostatnú miestnosť, kde sa stretáva so žiakmi, rodičmi a pod. Hygienické zariadenia sú na každom poschodí. Šatne sú umiestnené na prízemí a v suteréne budovy.

Súčasťou školy ja aj stredisko odbornej praxe „Unigast“ s reštauráciou „Floriánka“, ktorá slúži širokej verejnosti pri bežnej prevádzke, ale aj pri usporiadavaní spoločenských podujatí.

Ďalšou súčasťou školy je školský internát, ktorý sa nachádza v oddelenej budove asi 100 m od budovy školy. Poskytuje ubytovanie pre 75 dievčat. Ďalší žiaci majú zabezpečené ubytovanie v iných stredoškolských internátoch v meste. Ubytované žiačky majú zabezpečené celodenné stravovanie v školskej jedálni. Príspevok na náklady na ubytovanie je 20,00 € pre jednu žiačku. Príspevok na celodenné stravovanie je 2,53 € a na obed je 1,06 €.

V škole pracuje Rada školy, ktorá má 11 členov. Veľmi dobrá je spolupráca s rodičovskou radou. Žiacka rada zastupuje záujmy žiakov na našej škole, organizuje žiacke aktivity a vytvára podmienky pre dobrú komunikáciu a spoluprácu medzi učiteľmi a žiakmi.

V blízkej budúcnosti by sme radi zrekonštruovali celú budovu školy a za tým účelom sme podali projekt na rekonštrukciu a revitalizáciu školy, ktorým sa uchádzame o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ.    


5 Plánované aktivity školy

Dosahovanie požadovaných aktivít a vhodná prezentácia školy sú výsledkom kvality vzdelávania. Škola sa snaží a naďalej bude snažiť vytvoriť a zabezpečiť všetky podmienky pre skvalitnenie života v škole:

·   Záujmové aktivity:
     - Čítanie krásnej literatúry                      
     - Literárna tvorba vo filme                     
     - Testovanie zo SJL                                         
     - Mladý novinár                                    
     - English club                           
     - Otestuj sa z angličtiny 
     - Zlepšíme sa v nemeckom jazyku                     
     - Spoznajte ruštinu                                           
     - Krúžok taliančiny                                            
     - Krúžok matematickej zručnosti
     - Príprava na vysoké školy z matematiky                                   
     - Basketbal                                                      
     - Plavecký krúžok                                             
     - Volejbal                                                        
     - Hudobno-tanečný krúžok                    
     - Barmanský krúžok                              
     - Dekor. vyrezávanie ovocia a zel.         
     - Medovnikársky krúžok                        
     - Sommelier                                                     
     - Cestovateľsko-poznávací krúžok         
     - Podnikanie v cestovnom ruchu           
     - Praktikum pre začínajúcich účtovníkov 
     - Strojopis

·   Odborné kurzy:
     - Barmanský (príprava miešaných nápojov)
     - Baristický (príprava kávy)
     - Carvingový (ozdobné vyrezávanie ovocia a zeleniny)

·   Súťaže:
     - Hviezdoslavov Kubín
     -  Za krásu slova
     - Rétorika
     - Piesne, moje piesne
     - Olympiáda v SJL
     - Olympiáda v cudzích jazykoch (A, N, R)
     - Olympiáda ľudských práv
     - Klokan (korešpondenčná matematická súťaž)
     - Génius logicus (korešpondenčná matematická súťaž)
     - Pribinové poklady
     - Družstvo prvej pomoci
     - Atletika
     - Volejbal
     - Kľúč od pevnosti
     - Eurocup (medzinárodná barmanská súťaž v Prešove)
     - Cassovia cup (barmanská súťaž v Košiciach)
     - St. Nicolaus cup (barmanská súťaž v Bratislave)
     - Bacardi-Martini cup (barmanská súťaž v Poděbradoch – Česko)
     - Medzinárodná barmanská súťaž v Blede (Slovinsko)
     - Mladý sommelier (súťaž nápojárov v Piešťanoch)
     - Sweet cup (medzinárodná súťaž cukrárov v Prešove)
     - Gril party (súťaž kuchárov v grilovaní v Prešove)
     - Oheň, náš darca (kuchárska súťaž v grilovaní v Kežmarku)                              
     - Šarišská varecha (súťaž kuchárov vo Veľkom Šariši)

·   Exkurzie
     - Oswiencim, Krakow
     - Praha
     - Bratislava – Viedeň
     - Danubius gastro – medzinárodná výstava gastronómie a cestovného ruchu v Bratislave
     - Jarná gastronomická výstava v Prešove
     - Návšteva tokajských pivníc
     - Návšteva ubytovacích zariadení – hotely, penzióny, a pod.
     - Mladý remeselník – výstava v Prešove

·   Spoločenské a kultúrne podujatia
     - Divadelné predstavenia v Prešove
     - Výchovné koncerty
     - Návšteva múzea a galérie
     - Filmové predstavenia
     - Európsky deň rodičov a škôl – deň otvorených dverí
     - Otvorenie medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov Eurocup v Prešove
     - Burza kníh
     - Spoločenské akcie v domove dôchodcov na Veselej ulici v Prešove
     - Mikuláš pre deti z detského domova
     - Imatrikulácia
     - Študentská kvapka krvi
     - Valentínska diskotéka
     - Valentínska kvapka krvi
     - Majáles

·   Gastronomické akcie
     - Eurocup – čaša vína, raut, stravovanie účastníkov
     - Záver kalendárneho roka pre zamestnancov školy – banket
     - Deň učiteľov – banket
     - Zabezpečovanie slávnostných akcií v SOP Unigast

·   Mediálna propagácia
     - Príspevky do odborných časopisov
     - Príspevky do dennej tlače a elektronických medií
     - Aktualizácia www stránky
     - Školský časopis


6 Charakteristika pedagogického zboru

Stabilizovaný pedagogický zbor tvorí 58 učiteľov a 3 vychovávatelia, z ktorých niektorí pracujú na čiastočný pracovný úväzok. Priemerný vek pedagógov je okolo 45 rokov. Všetci učitelia spĺňajú požiadavky na odbornú a pedagogickú spôsobilosť. Výchovný poradca školy má okrem odbornej a pedagogickej spôsobilosti aj zákonom predpísané vzdelanie v oblasti výchovného poradenstva. Riaditeľ školy a jeho zástupcovia majú absolvované zákonom predpísané vzdelanie v oblasti školského manažmentu.

Mimoškolské aktivity realizujú a zabezpečujú pedagogickí zamestnanci školy a školského internátu.

 

6.1   Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov školy

Podrobný a konkrétny plán  ĎVPZ je súčasťou ročného plánu práce školy.  Manažment školy považuje za prioritnú úlohu zabezpečiť:
·     Uvádzanie začínajúcich učiteľov do pedagogickej praxe.
·     Príprava pedagogických zamestnancov na zvyšovanie si svojich kompetencií hlavne jazykových spôsobilostí,
      schopností efektívne pracovať s IKT.
·     Príprava pedagogických zamestnancov na tvorbu školského vzdelávacieho programu.
·     Motivovanie pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie,
      zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.
·     Zdokonaľovanie osobnostných vlastností pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre
      tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.
·     Sprostredkovanie pedagogickým pracovníkom najnovšie poznatky (inovácie) z metodiky vyučovania
      jednotlivých predmetov, pedagogiky a príbuzných vied, ako aj z odboru.
·     Príprava pedagogických zamestnancov na výkon špecializovaných funkcií, napr. triedny učiteľ, výchovný
      poradca, predseda predmetovej komisie, knihovník, atď.
·     Príprava pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre rozvoj školského systému,
      napr. pedagogický výskum, tvorba ŠkVP, tvorba štandardov, tvorba pedagogickej dokumentácie
      (pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.
·     Príprava pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi prostriedkami:
      videotechnikou, výpočtovou technikou,  multimédiami a pod.
·     Zhromažďovanie a rozširovanie progresívnych skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,
      podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.
·     Sprostredkúvanie operatívneho a časovo aktuálneho transferu odborných a metodických informácií
      prostredníctvom efektívneho informačného systému.
·     Príprava pedagogických zamestnancov na získanie prvej a druhej atestácie.


6.2   Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školy

Je účinným nástrojom zabezpečenia harmonickej organizácie celého výchovno-vzdelávacieho procesu a ďalších školských aktivít. Naša škola bude využívať štandardné spôsoby hodnotenia: formatívne a sumatívne. Formatívne hodnotenie použijeme na zvýšenie kvality výchovy a vzdelávania. Sumatívne hodnotenie použijeme na rozhodovanie. Vnútorný systém kontroly by sa mal zameriavať hlavne na celkový priebeh výchovno-vzdelávacej činnosti na škole, na tvorbu školských vzdelávacích programov, na dodržiavanie plnenia plánov predmetových komisií,

Na zabezpečenie vyučovania didaktickou technikou a ostatným materiálno-technickým vybavením, na hodnotenie žiakov počas vyučovacej hodiny s uplatnením sebahodnotenia žiaka, na vystupovanie a rečovú kultúru vyučujúcich, na uplatňovanie didaktických zásad, na mimoškolskú činnosť učiteľov, ale aj na kontrolnú činnosť výchovneho poradcu, činnosť hospodárky, upratovačiek a údržbára. Na hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov školy použijem tieto metódy:

·     Pozorovanie (hospitácie).
·     Rozhovor.
·     Výsledky žiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, žiacke súťaže, didaktické testy zadanénaraz vo všetkých
      paralelných triedach, úspešnosť prijatia žiakov na vyšší stupeň školy a pod).
·     Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania,
      tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod.
·     Hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov manažmentom školy.
·     Vzájomné hodnotenie učiteľov (čo si vyžaduje aj vzájomné hospitácie a „otvorené hodiny“)
·     Hodnotenie učiteľov žiakmi.


7 Medzinárodná spolupráca

Škola dlhodobo spolupracuje s podobnými školami v Maďarsku, Poľsku, Českej republike a na Ukrajine. Cieľom tejto spolupráce je:
·     Podieľať sa na spoločných projektoch, ktoré by zabezpečili efektívny transfer poznatkov a skúseností.
·     Posilniť a skvalitniť jazykovú prípravu žiakov (konverzačnú, odbornú).
·     Posilniť a skvalitniť odbornú prípravu žiakov (transfer inovácií).
·     Prezentovať vlastnú školu, mesto a krajinu.
·     Spoznávať inú kultúru, históriu a životný štýl.
·     Nadväzovať kontakty v rámci kariérového rastu.

Veľký význam má aj spolupráca s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve so sídlom v Ženeve a členstvo v AEHT (Asociácia európskych škôl hotelierstva a turizmu). O tejto spolupráci sa zmieňujeme v časti 3. Vlastné zameranie školy.


8 Spolupráca so sociálnymi partnermi

Škola rozvíja všetky formy spolupráce so sociálnymi partnermi a verejnosťou. Predovšetkým sa zameriava na pravidelnú komunikáciu so svojími zákazníkmi – žiakmi, ich rodičmi a zamestnávateľmi. 

Spolupráca s rodičmi

Rodičia sú členmi Rady školy. Všetci sú informovaní o priebehu vzdelávania žiakov na triednych schôdzkach a konzultáciami s vyučujúcimi. Majú možnosť sledovať priebežné študijné výsledky prostredníctvom internetu. Zároveň sú rodičia informovaní o aktuálnom dianí na škole, o pripravovaných akciách prostredníctvom www stránok školy alebo priamo e-mailom. Majú k dispozícii aj portfólium žiaka. Cieľom školy je zvýšiť komunikáciu s rodičmi. Sme maximálne otvorení všetkým pripomienkam a podnetom zo strany rodičovskej verejnosti. Jednou z hlavných úloh školy bude otvorenie spolupráce s rodičmi na školskom vzdelávacom programe.

Zamestnávatelia

Škola aktívne spolupracuje so zamestnávateľmi. Spolupráca je zameraná hlavne na poskytovanie odbornej praxe, materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov „Eurocup“, gastronomických podujatí, sprostredkovanie rôznych zaujímavých exkurzií a výstav. Zástupcovia zamestnávateľov aktívne pôsobia v rámci odbornej praxe ako inštruktori. Väčšina zamestnávateľov zamestnáva aj našich absolventov.

Iní partneri

Škola aktívne spolupracuje v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovy mimo vyučovania s ďalšími partnermi: Domovom dôchodcov na Veselej ulici v Prešove, kde naši žiaci poskytujú obyvateľom DD svoje služby pri rôznych príležitostiach, s detskými domovami v Prešove a Šarišských Michaľanoch, zriaďovateľom pri napĺňaní vízie školy, Živnostenským úradom, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, s priamo riadenými organizáciami MŠ SR (ŠIOV, ŠPÚ), pedagogicko-psychologickou poradňou v rámci preventívnych opatrení, Metodicko-pedagogickým centrom a pod.    


9 Popis školského vzdelávacieho programu

Príprava v školskom vzdelávacom programe Hotelová akadémia v študijnom odbore 6323 6 00 hotelová akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy a praktické vyučovanie je organizované formou cvičení a odbornej praxe v škole, v stredisku praktického vyučovania a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Päťročný odbor štúdia je koncipovaný homogénne ako odbor ktorý pripravuje absolventov so všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami a návykmi, potrebnými pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu.

Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a zdravotné požiadavky uchádzačov o štúdium. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne. 

Stratégia výučby školy vytvára priestor pre rozvoj nielen odborných, ale aj všeobecných a kľúčových kompetencií. Najväčší dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je príprava zameraná na oblasť ekonomiky, spoločenskej komunikácie, zloženia a skladovania potravín, výživy, stolovania, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci odbornej praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti v oblasti gastronómie a hotelierstva. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Škola vo výučbovej stratégii uprednostňuje tie vyučovacie metódy, ktoré vedú k harmonizácii teoretickej a praktickej prípravy tak pre profesionálny život, ako aj pre život v spoločnosti a medzi ľuďmi. Výučba je orientovaná na uplatnenie autodidaktických metód (samostatné učenie a práca) hlavne pri riešení problémových úloh, tímovej práci a spolupráci. Uplatňujú sa metódy dialogické slovné formou účelovo zameranej diskusií alebo brainstormingu, ktoré naučia žiakov komunikovať s druhými ľuďmi na báze ľudskej slušnosti a ohľaduplnosti. Poskytujú žiakom priestor na vytvorenie si vlastného názoru založeného na osobnom úsudku. Vedú žiakov k odmietaniu populistických praktík a extrémistických názorov. Učia ich chápať zložitosť medziľudských vzťahov a nevyhnutnosť tolerancie. Metódy činnostne zameraného vyučovania (praktické práce) sú predovšetkým aplikačného a heuristického typu (žiak poznáva reálny život, vytvára si názor na základe vlastného pozorovania a objavovania), ktoré im pomáhajú pri praktickom poznávaní reálneho sveta a života. Aj keby boli vyučovacie metódy tie najlepšie, nemali by šancu na úspech bez pozitívnej motivácie žiakov, tzn. vnútorné potreby žiakov vykonávať konkrétnu činnosť sú tou najdôležitejšou oblasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Preto naša škola kladie veľký dôraz na motivačné činitele – zaraďovanie hier, súťaží, simulačných a situačných metód, riešenie konfliktových situácií, verejné prezentácie prác a výrobkov a pod. Uplatňované metódy budú konkretizované na úrovni učebných osnov jednotlivých predmetov. Metodické prístupy sú priebežne vyhodnocované a modifikované podľa potrieb a na základe skúseností vyučujúcich učiteľov. 

Teoretické vyučovanie je realizované v budove školy na Baštovej ulici č. 32 v Prešove. Praktická príprava prebieha v 1. a 2. ročníku v školských odborných učebniach. Prax sa realizuje v 2., 3., 4. a 5.  ročníku v Stredisku odbornej praxe Unigast pri našej škole a v gastronomických a hotelových zariadeniach v meste Prešov, mimo Prešova a v zahraničí.

Kľúčové, všeobecné a odborné kompetencie sú rozvíjané priebežne a spôsob ich realizácie je konkretizovaný v učebných osnovách jednotlivých vyučovacích predmetov. Škola bude rozvíjať aj kompetencie v rámci pracovného prostredia školy napr. schopnosť autonómneho rozhodovania, komunikačné zručnosti, posilňovanie sebaistoty a sebavedomia, schopnosť riešiť problémy a správať sa zodpovedne.

Školský vzdelávací program Hotelová akadémia je určený pre uchádzačov s dobrým zdravotným stavom. V prípade talentovaných žiakov sa výučba bude organizovať formou individuálnych učebných plánov a programov, ktoré sa vypracujú podľa reálnej situácie. Pri práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa pristupuje s ohľadom na doporučenie špeciálnych pedagógov a psychológov vo vzťahu na individuálne potreby žiaka, stupeň a typ poruchy, úroveň kompenzácie poruchy a možnosti školy. Študijný odbor 6323 6 00 hotelová akadémia nie je vhodný pre žiakov s mentálnym postihnutím, s vážnymi poruchami zraku a sluchu a s vážnym telesným narušením. Pre tento odbor sa vyžaduje zdravotný preukaz.

Činnosť školy v oblasti spoločenského a kultúrneho života je veľmi bohatá a pestrá nielen pri aktivitách súvisiacich s činnosťou školy, ale aj v mimoškolskej oblasti. Žiaci svoje odborné vedomosti a zručnosti budú prezentovať na mnohých gastronomických akciách, ktoré organizuje škola, súkromní podnikatelia, hotely a gastronomické firmy. Týchto aktivít sa zúčastnia aj učitelia všeobecných a odborných predmetov vo funkcii pedagogického dozoru. Samostatnosť, húževnatosť a pracovitosť našich žiakov bude ocenená tak zo strany školy, ako zo strany zamestnávateľov. Veľké množstvo záujmových krúžkov (jazykové, športové, gastronomické a iné) ponúkajú našim žiakom efektívne využívať svoj voľný čas.

Klasifikácia prebieha podľa klasifikačného poriadku. Výsledky žiakov sa hodnotia priebežne na základe kritérií, s primeranou náročnosťou a pedagogickým taktom. Podklady pre hodnotenie sa získavajú sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, rôznymi metódami a prostriedkami hodnotenia, analýzou činnosti žiaka, konzultáciami s ostatnými učiteľmi vrátane výchovného poradcu a zamestnancov pedagogicko-psychologiských poradní, rozhovormi so žiakom, jeho rodičmi, ale aj s inštruktormi praktickej prípravy, ktorí boli poverení praktickou inštruktážou zo strany svojho zamestnávateľa. Pri hodnotení sa využívajú kritériá hodnotenia na zabezpečenie jeho objektivity. Žiaci sú s hodnotením oboznámení.  


10 Základné údaje o štúdiu

  Kód a názov študijného odboru:

-    6323 6 00 hotelová akadémia

 

  Dĺžka štúdia:

-    5 rokov

 

 

  Forma štúdia:

 

-    denná

 

 

  Študijný odbor je určený pre:

-    dievčatá, chlapcov

  Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

-     podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis
      o prijímacom konaní na stredné školy,

-     zdravotná spôsobilosť uchádzača o štúdium.

  Spôsob ukončenia štúdia:

 

-    maturitná skúška

  Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

 

-    vysvedčenie o maturitnej skúške

  Poskytnutý stupeň vzdelania:

 

-    úplné stredné odborné vzdelanie

-    klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED – 3A

  Možnosti pracovného uplatnenia
  absolventa:

-    manažér strednej úrovne v stravovacom a ubytovacom
     zariadení, samostatný podnikateľ v hotelových a reštauračných
     službách

-    riadiaci zamestnanec v uzavretých formách spoločného
     stravova- nia, manažér podporných služieb v hotelovom
     zariadení a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu

  Nadväzná odborná príprava
  (ďalšie vzdelávanie):

-    možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitných formách štúdia
     a na vysokej škole alebo univerzite

Prijímanie žiakov do 1. ročníka sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok, na základe výsledkov zo ZŠ a výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka ZŠ Monitor 9.

11 Organizácia výučby

Príprava v školskom vzdelávacom programe Hotelová akadémia v študijnom odbore 6323 6 00 hotelová akadémia zahŕňa teoretické a praktické vyučovanie. Výučba je organizovaná podľa denného rozvrhu hodín.

Teoretické vyučovanie je organizované v priestoroch školy na Baštovej ulici č. 32 v Prešove. Všeobecná zložka vzdelávania vychádza zo skladby všeobecno-vzdelávacích predmetov učebného plánu. V jazykovej oblasti je vzdelávanie a príprava zameraná na slovnú a písomnú komunikáciu, ovládanie oznamovacieho odborného prejavu v slovenskom jazyku, na vyjadrovanie sa v bežných situáciách spoločenského a pracovného styku v cudzom jazyku. Žiaci sa tiež oboznamujú s vývojom ľudskej spoločnosti, základnými princípmi etiky, zásadami spoločenského správania a protokolu. Osvojujú si základy matematiky, výživy a informatiky, ktoré sú nevyhnutné pre výkon povolania. V odbornom vzdelávaní je vyučovanie rozdelené na technologické predmety a ekonomické predmety a zamerané na oblasť ekonomiky, účtovníctva, manažmentu, marketingu, práva a geografie cestovného ruchu, spoločenskej komunikácie, stolovania, zloženia a skladovania potravín, technológie prípravy pokrmov a pod. V rámci praxe žiaci získavajú teoretické a praktické zručnosti na úseku gastronómie a hotelierstva. Veľký dôraz sa kladie na rozvoj osobnosti žiaka, na formovanie ich osobnostných a profesionálnych vlastností, postojov a hodnotovej orientácie.

Praktické vyučovanie je organizované formou cvičení z technológie prípravy pokrmov v škole a praxe v stredisku odbornej praxe Unigast pri škole a priamo na pracoviskách zamestnávateľov. Prevádzkové podmienky zamestnávateľov umožnia žiakom podieľať sa na výrobe a distribúcii pokrmov pre školské a podnikové stravovanie, hotových a minútkových jedál pre širokú verejnosť vrátane bežnej a príležitostnej obsluhy pri rôznych gastronomických akciách a medzinárodných aktivitách školy. Prax vykonávajú žiaci pod dozorom učiteľa praxe, alebo inštruktora (zamestnanec podniku). Pri zabezpečovaní stravovania pre verejnosť si žiaci osvojujú potrebné návyky v komunikácii s hosťami a klientmi, prijímaní objednávok, servírovaní, vyúčtovaní a upratovaní po hosťoch. Ďalšie odborné zručnosti žiaci získavajú pri rôznych spoločenských akciách buď v reštauráciách pri komerčných objednávkach alebo v rámci praktických laboratórnych cvičení. Dôvodom takejto organizácie je skutočnosť,  aby si žiaci precvičili a vyskúšali aj také zručnosti, situácie a javy, ktoré sa v bežnej praxi vyskytujú zriedkavo. Ďalšie praktické zručnosti žiaci získavajú na hodinách ekonomických predmetov (účtovníctvo, manažment, marketing, administratíva a korešpondencia, aplikovaná informatika a pod.).

5-ročný študijný odbor 6323 6 00 hotelová akadémia pripravuje absolventov so všeobecno-vzdelávacím základom, s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými zručnosťami a návykmi, potrebnými pre kvalifikovaný výkon činností v oblasti hotelierstva, reštauračného stravovania, v strediskách účelového stravovania a v ďalších príbuzných službách cestovného ruchu.

Maturitná skúška sa koná v súlade s platnými predpismi a pedagogicko-organizačnými pokynmi MŠ SR.

Ďalšie organizačné podrobnosti týkajúce sa účelových kurzov a cvičení sú súčasťou učebného plánu.

 

12 Zdravotné požiadavky na žiaka

Do študijného odboru 6323 6 00 hotelová akadémia môžu byť prijatí len uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť písomne posúdil a potvrdil lekár. Pri nástupe do 1. ročníka sa žiak preukáže platným Zdravotným preukazom.

 

13 Požiadavky na bezpečnosť a hygienu pri práci

Neoddeliteľnou súčasťou teoretického a praktického vyučovania je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a protipožiarnej ochrany. Výchova k bezpečnej a zdravie neohrozujúcej práci vychádza po dobu štúdia z požiadaviek platných právnych a ostatných predpisov (zákonov, nariadení vlády SR, vyhlášok, technických predpisov a slovenských technických noriem). Tieto požiadavky sa musia vzťahovať k výkonu konkrétnych činností, ktoré sú súčasťou odbornej praxe. Tieto požiadavky sa musia doplniť informáciami o rizikách možného ohrozenia, ktorým sú žiaci pri teoretickom a praktickom vyučovaní vystavení vrátane informácií o opatreniach na ochranu pred pôsobením týchto zdrojov rizík (zdravotné riziká a opatrenia pri ručnej manipulácii s bremenom, rizikové faktory súvisiace s mikroklimatickými podmienkami – teplotná záťaž organizmu a pod.).

Priestory pre výučbu musia zodpovedať svojími podmienkami požiadavkám stanoveným v zdravotníckych predpisoch (hygienické požiadavky na priestory, prevádzka školských zariadení, bezpečná prevádzka, používanie strojov, prístrojov a pod.). Nácvik a precvičovanie činností musí byť v súlade s požiadavkami, ktoré upravujú prácu pre mladistvých (napr. Zákonník práce) a v súlade s podmienkami, podľa ktorých môžu mladiství vykonávať zakázané práce z dôvodu prípravy na povolanie. Základnými podmienkami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa rozumie:

·  dôkladne a preukázané oboznámenie žiakov s predpismi o BOZP, protipožiarnymi predpismi
   a s technologickými postupmi,
·  používanie technického vybavenia, ktoré zodpovedá bezpečnostným a protipožiarnym predpisom,
·  používanie ochranných pracovných prostriedkov podľa platných predpisov,
·  vykonávanie stanoveného dozoru na pracoviskách žiakov, pričom sa vymedzia stupne dozoru nasledovne:
·  práca pod dozorom si vyžaduje sústavnú prítomnosť osoby poverenej dozorom,
   ktorá dohliada na dodržiavanie BOZP a pracovného postupu. Táto osoba musí zrakovo
   obsiahnuť všetky pracovné miesta tak, aby mohla bezpečne zasiahnuť v prípade porušenia BOZP,
·  práca pod dohľadom si vyžaduje prítomnosť osoby poverenej dohľadom kontrolovať pracoviská
   pred začatím práce a pokiaľ nemôže zrakovo všetky pracoviská obsiahnuť, v priebehu práce ich obchádza
   a kontroluje.

Stanovením príslušného stupňa dozoru je poverený príslušný vyučujúci, vedúci zamestnanec Strediska odbornej praxe a vedúci zamestnanci zariadení, v ktorých žiaci vykonávajú prax, v závislosti od charakteru práce, podmienok a tematického celku výučby. Nevyhnutné je poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zakazuje sa nosenie „pírsingu“. Prax budú žiaci vykonávať v Stredisku odbornej praxe Unigast a na určených pracoviskách mimo školy . Prax sa bude vykonávať aj v čase školských prázdnin, prípadne v sobotu a v nedeľu podľa potreby a podľa záujmu žiakov.

Pri nástupe žiaka na štúdium sa vyžaduje zdravotný preukaz pre prácu s potravinami

Povinné oblečenie a pomôcky počas praxe a technologických cvičení:

Do kuchyne:

                                  biele tričko

                                  biela kuchárka blúza

                                  biele nohavice

                                  biele ponožky

                                  biela zástera

                                  nákrčník (môže byť aj farebný – podľa potreby)

                                  biela kuchárska čiapka

                                  biele topánky

 

Do obsluhy dievčatá:                      biela košeľa

                                                            červená viazanka (ako vesta)

                                                            čierna sukňa (nie kratšia ako 5 cm nad kolená)

                                                            čierna zástera

                                                            pančuchy telovej farby

                                                            čierna zástera (čašnícka)

                                                            čierne topánky - lodičky

                                                            označenie školy

                                                            biely plášť (na prípravné a upratovacie práce)

 

Do obsluhy chlapci:                         biela košeľa

                                                            červená viazanka

                                                            čierne nohavice

                                                            čierna zástera

                                                            červená vesta

                                                            čierne ponožky           

                                                            čierne poltopánky

                                                            označenie školy

                                                            biely plášť (na prípravné a upratovacie práce)

 

Pracovné pomôcky do obsluhy:    biely príručník

                                                            čašnícky otvárak

                                                            pero (guličkové)

                                                            vreckovka

                                                            zápalky alebo zapaľovač

 

 

 

Pracovné pomôcky do kuchyne:   2 ks utierky

                                                            prachovka

                                                            nôž na mäso

                                                            nôž na zeleninu

                                                            lyžička na degustáciu

                                                            vreckovka

 

Žiaci, ktorí vykonávajú prax, sú povinní používať predpísané pracovné oblečenie, ochranné pracovné pomôcky a ďalšie predpísané pracovné pomôcky.

 

14     KOMPETENCIE  (PROFIL)  ABSOLVENTA

14.1    Celková  charakteristika  absolventa

Absolvent študijného odboru 6323 6 00 hotelová akadémia je kvalifikovaný stredoškolsky vzdelaný pracovník so širokým odborným profilom a všeobecným vzdelaním, schopný vykonávať odborné činnosti a riešiť problémy v rôznych formách podnikateľských subjektov hotelierstva a v spoločnom stravovaní. Je schopný samostatne podnikať v hotelových a reštauračných službách, vykonávať práce, súvisiace s riadením a organizovaním hospodárskej činnosti a prevádzky v hotelových zariadeniach reštauračného stravovania, účelového stravovania a prechodného ubytovania. Je schopný vykonávať ekonomické činnosti, spojené so získaním a spracovaním informácií v oblasti poskytovania služieb, zásobovania a odbytu, personalistiky, vedenia administratívy, účtovníctva a rozvojových programov hotelierstva, vo svojej práci uplatňuje výsledky prieskumu trhu a regionálnych špecifík. Ovláda a využíva informačno-komunikačné technológie, základy hospodárskej korešpondencie a účtovnej evidencie, dokáže zostaviť ponuku produktov a aplikovať nástroje marketingu pri realizácii podnikateľských zámerov. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností využíva nevyhnutné všeobecné vzdelanie, je dostatočne adaptabilný v príbuzných odboroch činností, logicky mysliaci, schopný aplikovať získané vedomosti a zručnosti v podmienkach trhového hospodárstva, je schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať štúdiom ďalšej odbornej literatúry, zaujíma sa o vývojové trendy v odbore z globálneho i regionálneho hľadiska. Absolvent vie používať racionálne metódy práce, konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Je pripravený na okamžitý vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti a zároveň má predpoklady pokračovať v príbuzných odboroch pomaturitného štúdia a v štúdiu na vysokej škole. Uvedomuje si, že pre plnohodnotné vykonávanie povolania je nevyhnutná aj dobrá telesná zdatnosť, dobrý zdravotný stav, požadovaná kultúra jednania, spoločenského vystupovania a kultivovaného správania sa, dobré komunikačné schopnosti v materinskom jazyku a v 2 cudzích jazykoch. Absolvent tohto študijného odboru je dostatočne flexibilný, tvorivý, vie sa rýchlo adaptovať na meniace sa podmienky a situáciu na trhu práce a na zmenené sociálne podmienky.

Po absolvovaní vzdelávacieho programu absolvent disponuje týmito  kompetenciami:

14.2    Kľúčové kompetencie

V súlade so Spoločným európskym rámcom kľúčových kompetencií, ako základným orientačným nástrojom pre vymedzenie kľúčových kompetencií  ŠVP vymedzil nasledovné kľúčové kompetencie:

a) Komunikatívne a sociálno-interakčné spôsobilosti

Sú to spôsobilosti, ktoré sú základom pre ďalšie získavanie vedomostí, zručností, postojov a hodnotovej orientácie. Patria sem schopnosti  nevyhnutné pre pracovný a spoločenský život, ktoré v konkrétnych situáciách umožnia žiakom primerane ústne a písomne sa vyjadrovať, spracovávať a využívať písomné materiály, znázorňovať, vysvetľovať a riešiť problémové úlohy a situácie komplexného charakteru, čítať, rozumieť a využívať text. Tieto kompetencie sú veľmi úzko späté s osvojovaním si kultúry myslenia a poznávania, vyhľadávania, uchovávania, využívania a vytvárania informácií, s rozvojom schopnosti komunikovať aspoň v jednom cudzom jazyku. Žiaci získaním týchto spôsobilostí sa naučia akým spôsobom sa vymieňajú informácie, ako generovať produktívne samoriadené učenie, zapamätajú si, že učenie je v konečnom dôsledku sociálny proces prispôsobovania učebného prostredia pre integráciu aj z nevýhodnených sociálnych skupín.

Absolvent má:

-            vyjadrovať a zdôvodňovať svoje názory,

-            reprodukovať a interpretovať prečítaný alebo vypočutý text v materinskom a cudzom jazyku,

-            podať výklad a popis konkrétneho objektu, veci alebo činnosti,

-            vyjadrovať sa nielen podrobne a bohato, ale aj krátko a výstižne,

-            aktívne komunikovať najmenej v dvoch cudzích jazykoch,

-            vedieť samostatne rozhodovať o úprave informačného materiálu vzhľadom na druh oznámenia a širší okruh užívateľov,

-            štylizovať listy (formálne, neformálne), informačné útvary (inzerát, oznam), vyplňovať formuláre (životopis, žiadosť),

-            navrhovať návody k činnostiam, písať odborné materiály a dokumenty v materinskom a cudzom jazyku,

-            osvojovať si grafickú a formálnu úpravu písomných prejavov,

-            spracovávať písomné textové informácie (osnova, výpisky, denník) a materiály podľa účelu oznámenia a s ohľadom na potreby užívateľa,

-            orientovať sa, získavať, rozumieť a aplikovať rôzne informácie, posúdiť ich význam v osobnom živote a v povolaní,

-             vyhľadávať a využívať jazykové a iné výrazové prostriedky pri riešení zadaných úloh a tém v cudzom jazyku,

-            vedieť prijímať a tvoriť text, chápať vzťahy medzi rečovou situáciou, témou a jazykovým prejavom v materinskom a cudzom jazyku,

-            rozlišovať rôzne druhy a techniky čítania, ovládať orientáciu sa v texte a jeho rozbor z hľadiska kompozície a štýlu v materinskom a cudzom jazyku,

-            ovládať operácie pri práci s počítačom,

-            pochopiť a vyhodnocovať svoju účasť na procese vzdelávania a jeho výsledku, ktorý zabezpečuje právo voľného pohybu občana žiť, študovať a pracovať v podmienkach otvoreného trhu práce,

-            pochopiť a osvojiť si metódy informačnej a komunikačnej technológie včítane možnosti učenia sa formou on-line,

-            oboznámiť sa s motivačnými vzdelávacími programami, ktoré sú zamerané na riešenie problémov a poskytovanie prístupných príležitostí pre celoživotné vzdelávania, ktoré vytvára možnosť virtuálnej komunikácie medzi lokálnymi komunitami.

b)        Intrapersonálne a interpersonálne spôsobilosti

Sú to schopnosti, ktoré žiak získava za účelom aktívneho zapojenia sa do spoločnosti založenej na vedomostiach s jasným zmyslom pre vlastnú identitu a smer života, sebazdokonaľovanie a zvyšovanie výkonnosti, racionálneho a samostatného vzdelávania a učenia sa počas celého života, aktualizovania a udržovania potrebnej základnej úrovne zručností. Od žiaka sa vyžaduje regulovať správanie, prehodnocovať základné zručnosti, sebatvoriť, zapájať sa do medziľudských vzťahov, pracovať v tíme, preberať zodpovednosť sám za seba a za prácu iných, schopnosť starať sa o svoje zdravie a životné prostredie, rešpektovať všeľudské etické hodnoty, uznávať ľudské práva a slobody.

Absolvent má:

-            významne sa podieľať na stanovení zodpovedajúcich krátkodobých cieľov, ktoré smerujú k zlepšeniu vlastnej výkonnosti,

-            vedieť samostatne predkladať jednoduché návrhy a projekty, formulovať, pozorovať, triediť a merať hypotéza,

-            overovať a interpretovať získané údaje,

-            rozhodovať o princípoch kontrolného mechanizmu,

-            rozvíjať vlastnú aktivitu, samostatnosť, sebapoznanie, sebadôveru a reproduktívne myslenie,

-            samostatne predkladať návrhy na výkon práce, za ktorú je zodpovedný,

-            predkladať primerané návrhy na rozdelenie jednotlivých kompetencií pre ostatných členov tímu a posudzovať spoločne s učiteľom a s ostatnými, či sú schopní určené kompetencie zvládnuť,

-            ovládať základy modernej pracovnej technológie a niesť zodpovednosť za prácu v životnom prostredí, jeho ochranu, bezpečnosť a stratégiu jeho rozvoja,

-            samostatne pracovať a zapájať sa do práce kolektívu, riadiť jednoduchšie práce v menšom kolektíve, niesť zodpovednosť aj za prácu druhých,

-            vytvárať, objasňovať a aplikovať hodnotový systém  a postoje,

-            určovať  vážne nedostatky a kvality vo vlastnom učení, pracovných výkonoch a osobnostnom raste,

-            stanovovať si ciele a priority podľa svojich osobných schopností, záujmov, pracovnej orientácie a životných podmienok,

-            plniť plán úloh smerujúci k daným cieľom a snažiť sa ich vylepšovať formou využívania sebakontroly, sebaregulácie, sebahodnotenia a vlastného rozhodovania,

-            overovať získané poznatky, kriticky posudzovať názory, postoje a správanie druhých,

-            mať zodpovedný vzťah k svojmu zdraviu, starať sa o svoj fyzický a duševný rozvoj, byť si vedomí dôsledkov nezdravého životného štýlu a závislostí,

-            prijímať a plniť zodpovedne dané úlohy,

-            predkladať spolupracovníkom vlastné návrhy na zlepšenie práce, bez zaujatosti posudzovať návrhy druhých,

-            prispievať k vytváraniu ústretových medziľudských vzťahov, predchádzať osobným konfliktom, nepodliehať predsudkom a stereotypom v prístupe k druhým.

c)        Schopnosť tvorivo riešiť problémy

Tieto schopnosti sa využívajú na identifikovanie problémov, na ich analýzu a stanovenie efektívnych postupov, perspektívnych stratégií a vyhodnocovanie javov.  Sú to schopnosti, ktoré sa objavujú v náročnejších podmienkach, aj pri riešení problémov ľudí, ktorí sa nevedia zaradiť do spoločenského života. Žiaci musia byť schopní vyhodnocovať základné dopady, napr. dopad na životné prostredie, dopad nerozvážnych rozhodnutí alebo príkazov, pracovný a osobný dopad v širšom slova zmysle ako je ekonomický blahobyt, telesné a duševné zdravie a pod. Sú to teda schopnosti, ktoré na základe získaných vedomostí umožňujú stanoviť jednoduché algoritmy na vyriešenie problémových úloh, javov a situácií a získané poznatky využívať v osobnom živote a povolaní.

Absolvent má:

-            objasňovať formou systematického poznávania najzávažnejšie rysy problémov, využívať za týmto účelom rôzne všeobecne platné pravidlá,

-            získavať samostatným štúdiom všetky nové informácie vzťahujúce sa priamo k objasneniu neznámych oblastí problému,

-            zhodnotiť význam rozmanitých informácií, samostatne zhromažďovať informácie, vytriediť a využiť len tie, ktoré sú pre objasnenie problému najdôležitejšie,

-            určovať najzávažnejšie rysy problému, zvažovať rôzne možností riešenia, ich klady a zápory v danom kontexte aj v dlhodobejších súvislostiach, stanoviť kritériá pre voľbu konečného optimálneho riešenia,

-            vedieť vybrať vhodné postupy pre realizáciu zvoleného riešenia a dodržiavať ho,

-            poskytovať ľuďom informácie (oznamovanie, referovanie, rozprávanie, vyučovanie),

-            vedieť ovplyvňovať ľudí (prehováranie, presvedčovanie), 

-            spolupracovať pri riešení problémov s inými ľuďmi.

 

 

d)        Podnikateľské spôsobilosti

Tieto spôsobilosti umožňujú orientáciu na vlastné podnikanie, samozamestnanosť, možnosť riadiť vlastné „životné portfóliá a pomáhajú vytvárať nové pracovné príležitosti.  Sú to schopnosti prispôsobiť sa zmenám na základe analýzy celospoločenských požiadaviek  a budovať vlastnú profesijnú  budúcnosť. Žiaci musia byť schopní  využívať informačné toky, preberať zodpovednosť za prijaté rozhodnutia, rešpektovať podnikateľskú etiku. Tvorivé a inovatívne prístupy do ľudských zdrojov sú integrálnou súčasťou rozvoja spoločnosti  založenej na vedomostiach. Tieto kompetencie vznikajú v kontexte socio-ekonomickej krízy a transformácie organizácie práce, ktorých dôsledkom je nový model riadenia.

Absolvent má:

­                pochopiť podstatu a princíp podnikania, mať predstavu o základných právnych, ekonomických, administratívnych, osobnostných a etických aspektoch súkromného podnikania,

­                orientovať sa v rôznych štatistických údajoch a vedieť ich využívať pre vlastné podnikanie,

­                samostatne plánovať finančné prostriedky vzhľadom na potreby a ciele podnikania,

­                viesť systém jednoduchého a podvojného účtovníctva a stratégiu odpisov,

-            vedieť efektívne využívať všetky zdroje na dosiahnutie priaznivého výsledku   

hospodárenia

-        ovládať právne predpisy v oblasti obchodných a pracovnoprávnych vzťahoch

­                pracovať so základnými informáciami  v dvoch cudzích jazykoch

­                rozpoznávať a rozvíjať kvality riadiaceho zamestnanca s aspektom na komunikatívne schopnosti, asertivitu, kreativitu a odolnosť voči stresom,

­                vedieť vystihnúť princípy odmeňovania a oceňovania aktívnych a tvorivých zamestnancov a motivovať ich

­                ovládať princípy priebežnej kontroly, diagnostiky skutočného stavu a úrovne podniku,

­                využívať zásady konštruktívnej kritiky, vedieť primerane kritizovať, ale aj znášať kritiku od druhých,

­                ovplyvňovať druhých a koordinovať ich úsilie,

­                operatívne sa rozhodovať a prijímať opatrenia,

­                vykonávať aj nepopulárne, ale správne  opatrenia a rozhodnutia, myslieť systémovo a komplexne,

­                rešpektovať právo a zodpovednosť,

­                mať zodpovedný postoj k vlastnej profesijnej budúcnosti a ďalšiemu vzdelávaniu, uvedomovať si význam celoživotného učenia a byť pripravený prispôsobovať sa k zmeneným pracovným podmienkam,

­                sledovať a hodnotiť vlastný úspech vo svojom učení, prijímať hodnotenie výsledkov svojho učenia zo strany iných ľudí,

­                poznať možnosti ďalšieho vzdelávania, hlavne v odbore prípravy a povolaní,

­                mať prehľad o možnostiach uplatnenia na trhu práce v danom odbore, cieľavedomé a zodpovedne rozhodovať o svojej budúcej profesií a vzdelávacej ceste,

­                mať reálnu predstavu o pracovných a iných podmienkach v odbore, o požiadavkách zamestnávateľov na pracovné činnosti a vedieť ich porovnávať so svojimi predstavami a reálnymi predpokladmi,

­                dokázať vyhľadávať a posudzovať podnikateľské príležitosti v súlade s realitou trhového prostredia, svojimi predpokladmi a ďalšími možnosťami. 

e)        Spôsobilosť využívať informačné technológie

Tieto spôsobilosti pomáhajú žiakom rozvíjať základné zručnosti pri práci s osobným počítačom, internetom, využívať rôzne informačné zdroje a informácie v pracovnom a mimo pracovnom čase. Nová iniciatíva v oblasti elektronického vzdelávania (E-learning) si kladie za cieľ zvýšiť úroveň digitálnej gramotnosti žiakov. Efektívne využívanie informačných a komunikačných technológií, vrátane možnosti učenia sa formou on-line, výrazne prispeje k realizácii celoživotného vzdelávania pre ľudí rôzneho veku, k udržiavaniu identity komunity a vytváraniu možnosti virtuálnej komunikácie  medzi lokálnymi komunitami aj na veľké vzdialenosti. Sú to teda schopnosti, ktoré umožňujú žiakom ich osobnostný rast, vlastné učenie a výkonnosť v práci.

Absolvent má:

­                zoznámiť sa s rôznymi druhmi počítačových programov a spôsobom ich obsluhy,

-           ovládať obsluhu  periférnych zariadení potrebných pre činnosť používaného programu,

­                pracovať s aplikačným programom potrebným pre výkon povolania,

­                vyhľadávať vhodné informačné zdroje a potrebné informácie,

­                vybrať kvantitatívne matematické metódy (bežné, odborné a špecifické), ktoré sú vhodné pri riešení danej úlohy alebo situácie,

­                graficky znázorňovať reálne situácie a úlohy, kde takéto znázorňovanie pomáha pri kvantitatívnom riešení úlohy,

-           komunikovať elektronickou poštou, využívať prostriedky online a offline komunikácie,

-           evidovať, triediť a uchovávať informácie tak, aby ich mohol využívať pri práci,

-           chrániť informácie pred znehodnotením alebo zmanipulovaním,

-           posudzovať vierohodnosť rôznych informačných zdrojov, kriticky pristupovať k získaným informáciám a byť mediálne gramotný.

 

f)         Spôsobilosť byť demokratickým občanom

Sú to schopnosti, ktoré umožňujú žiakom žiť plno hodnotným sociálnym životom a tak prispievať k zvyšovaniu spoločenskej úrovne. Cestou získaných schopností žiaci zdokonaľujú svoj osobnostný rast, vlastné učenie, využívajú seba poznávanie, seba kontrolu a seba reguláciu pre prácu v kolektíve, prijímajú zodpovednosť za vlastnú prácu a prácu ostatných. Svojím podielom prispievajú k životu a práci k spoločnosti založených na vedomostiach, prispievajú k rozvíjaniu demokratickému systému spoločnosti, k trvalo udržateľnému hospodárskemu a sociálnemu rozvoju štátu so zodpovednosťou voči životnému prostrediu, zachovaniu života na zemi, rozvíjaniu vzájomného porozumeniu si medzi osobami a skupinami, rozvíjajú svoje schopnosti ako je empatia, súcit, tolerancia, rešpektovanie práv a slobôd.  

Absolvent má:

-           porozumieť systémovej (globálnej) podstate sveta,

-           uvedomiť si a rešpektovať, že telesná, citová, rozumová i vôľová zložka osobnosti sú rovnocenné a vzájomne sa dopĺňajú,

-           konať zodpovedne, samostatne a iniciatívne, nielen vo svojom vlastnom záujme, ale aj vo verejnom záujme,

-           poznať a rešpektovať, že neexistuje iba jeden pohľad na svet,

-           orientovať sa na budúcnosť vo svojom vzťahu k Zemi,

-           uvedomiť si, že rozhodnutia, ktoré sa príjmu a činy, ktoré vykonajú jednotlivci alebo členovia skupiny, budú mať vplyv na globálnu prítomnosť a budúcnosť,

-           poznať, uznávať a podporovať alternatívne vízie vo vzťahu k udržateľnému rozvoju, ľudskému zdraviu a zdraviu našej planéty,

-           uvedomiť si a čiastočne pochopiť globálne podmienky, rozvoj a trendy súčasného sveta,

-           pochopiť globálnu povahu sveta a úlohu jednotlivca v ňom, rozvoj masovokomunikačných prostriedkov, dopravných prostriedkov, masovej turistiky a komunikačných systémov,

-           chápať problémy zachovania mieru, bezpečnosti jednotlivcov, národov a štátov, zachovávania a ochrany životného prostredia, vyčerpania nerastných surovín, liečenia civilizačných nemocí, populačnej explózie v rozvojových krajinách, drogovej závislosti najmä mladistvých, sexuálnej výchovy a pozitívne pristupovať k riešeniu týchto problémov,

-           uvedomiť si a orientovať sa v problematike nerovnomerného hospodárskeho rozvoja, etnických, rasových a náboženských konfliktov, terorizmu a navrhovať cesty na ich odstránenia,

-           chápať pojmy spravodlivosť, ľudské práva a zodpovednosť, aplikovať ich v globálnom kontexte,

-           tvorivo riskovať, primerane kritizovať, jasne sa stavať k riešeniu problémov, rýchle sa rozhodovať, byť dôsledný, inšpirovať druhých pri vyhľadávaní podnetov, iniciatív a vytváraní možností,

-           dodržiavať zákony, rešpektovať práva a osobnosť druhých ľudí, ich kultúrne špecifiká, vystupovať proti neznášanlivosti, xenofóbií a diskriminácií,

-           konať v súlade s morálnymi princípmi a zásadami spoločenského správania, prispievať k uplatňovaniu hodnôt demokracie,

-           uvedomovať si vlastnú kultúrnu, národnú a osobnostnú identitu, pristupovať s toleranciu k identite druhých,

-           zaujímať sa aktívne o politické a spoločenské dianie u nás a vo svete,

-           uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť i súčasnosť v európskom a svetovom kontexte

-           podporovať hodnoty miestnej, národnej, európskej a svetovej kultúry a mať i nim vytvorený pozitívny vzťah.

14.3   Všeobecné kompetencie                                                

Absolvent má:

-           zvoliť komunikatívnu stratégiu adekvátnu komunikačnému zámeru, podmienkam a normám komunikácie,

-           vyjadrovať vhodným spôsobom svoj úmysel, prezentovať sám seba, podávať a získavať ústne alebo písomne požadovanú alebo potrebnú informáciu všeobecného alebo odborného charakteru, zapájať sa do diskusie, obhajovať svoj názor, pohotovo reagovať na nepredvídané situácie (otázka, rozhovor, anketa), uplatňovať verbálne a neverbálne prostriedky, spoločenskú a rečovú etiku a zdôvodňovať zvolené riešenie komunikačnej situácie,

-           ovládať základné – najčastejšie používané lexikálne a gramatické prostriedky, rozumieť gramatickým menej frekventovaným lexikálnym a gramatickým javom a vedieť ich aj používať, samostatne tvoriť súvislé hovorené a písané prejavy,

-           získať informácie z prečítaného a vypočutého textu (určiť hlavnú tému alebo myšlienku textu, rozlíšiť základné a vedľajšie informácie), dokázať text zaradiť do niektorých z funkčných štýlov, orientovať sa v jeho stavbe,

-           uvádzať správne bibliografické údaje a citáty, spracovať písomné informácie najmä odborného charakteru,

-           pracovať s Pravidlami pravopisu a inými jazykovými príručkami,

-           chápať literárne dielo ako špecifickú výpoveď o skutočnosti a o vzťahu človeka k nej,

-           vytvárať si predpoklady pre estetické vnímanie skutočnosti,

-           vytvoriť si pozitívny vzťah k literárnemu umeniu, založený na interpretácii ukážok z umeleckých diel, na osvojení podstatných literárnych faktov, pojmov a poznatkov,

-           pristupovať k literatúre ako k zdroju estetických zážitkov, uplatňovať estetické a ekologické hľadiská pri pretváraní životného prostredia, podieľa sa na ochrane kultúrnych hodnôt,

-           v oblasti jazykovej poznať a používať zvukové a grafické (pravopisné) prostriedky daného jazyka, slovnú zásobu včítane vybranej frazeológie v rozsahu daných tematických okruhov, vybrané morfologické a syntaktické javy, základné spôsoby tvorby slov (odvodzovanie a skladanie slov), vybrané javy z oblasti štylistiky,

-           v oblasti pragmatickej používať osvojené jazykové prostriedky v súvislých výpovediach a v obsahových celkoch primerane s komunikatívnym zámerom,

-           s aspektom na strategickú kompetenciu vedieť vhodne reagovať na partnerove podnety, odhadovať významy neznámych výrazov, používať kompenzačné vyjadrovanie, pracovať so slovníkom (prekladovým, výkladovým) a používať iné jazykové príručky a informačné zdroje,

-           v oblasti socio-lingvistickej vedieť komunikovať v rôznych spoločenských úlohách, bežných komunikatívnych situáciách, používať verbálne a neverbálne výrazové prostriedky v súlade so socio-kultúrnym úzusom danej jazykovej oblasti, preukázať všeobecné kompetencie a komunikatívne kompetencie prostredníctvom rečových schopností na základe osvojených jazykových prostriedkov v komunikatívnych situáciách v rámci tematických okruhov, preukázať úroveň receptívnych (vrátane interaktívnych) a produktívnych rečových schopností,

-           chápať nutnosť svojho úspešného zapojenia sa do spoločenskej deľby práce a oceniť prospešnosť získavania nových spôsobilostí po celý čas života,

-           mať základné sociálne návyky potrebné na styk s ľuďmi a prakticky uplatňovať pri styku s ľuďmi spoločensky uznávané normy,

-           uvedomovať si svoju národnú príslušnosť a svoje ľudské práva, mať ochotu rešpektovať práva iných ľudí,

-           chápať princípy fungovania demokratickej spoločnosti a postupy, ako sa občan môže aktívne zapojiť do politického rozhodovania a ovplyvňovať verejné záležitosti na rôznych úrovniach (štát – región – obec),

-           v praxi uplatňovať humanitné zásady vzťahov medzi ľuďmi a ekologické zásady vo vzťahu k životnému prostrediu,

-           vytvárať si vlastní filozofické a etické názory ako základ na sústavnejšiu a dokonalejšiu orientáciu pri posudzovaní a hodnotení javov ľudského a občianskeho života,

-           rozumieť matematickej terminológii a symbolike (množinovému jazyku a pojmom z matematickej logiky) a správne ju interpretovať a používať z nariadení, zákonov, vyhlášok a matematiky,

-           vyhľadávať, hodnotiť, triediť, používať matematické informácie v bežných profesných situáciách a používať pritom výpočtovú techniku a prístupné informačné a komunikačné technológie,

-           osvojiť si vyskytujúce sa pojmy, vzťahy a súvislosti medzi nimi, osvojiť si postupy používané pri riešení úloh z praxe,

-           cieľavedome pozorovať prírodné javy, vlastnosti látok a ich premeny,

-           rozvíjať finančnú a mediálnu gramotnosť,

-           rozlišovať fyzikálnu a chemickú realitu, fyzikálny a chemický model,

-           vedieť opísať osvojené prírodovedné poznatky a vzťahy medzi nimi, používať správnu terminológiu a symboliku, porozumieť prírodným zákonom,

-           aplikovať získané prírodovedné poznatky i mimo oblasti prírodných vied (napr. v odbornom vzdelávaní, praxi, každodennom živote),

-           poznať využitie bežných látok v priemysle, poľnohospodárstve a v každodennom živote a ich vplyv na zdravie človeka a životné prostredie,

-           chápať umenie ako špecifickú výpoveď umelca, chápať prínos umenia a umeleckého zážitku ako dôležitú súčasť života človeka, vedome vyhľadávať a zúčastňovať sa kultúrnych a umeleckých podujatí, vedieť vyjadriť verbálne svoj kultúrny zážitok, vyjadriť vlastný názor a obhájiť ho,

-           vytvoriť si pozitívny vzťah ku kultúrnym hodnotám, prírode a životnému prostrediu a aktívne sa podieľať na ich ochrane,

-           prejavovať aktívne postoje k vlastnému všestrannému telesnému rozvoju predovšetkým snahou o dosiahnutie optimálnej úrovne telesnej zdatnosti a vlastnú pohybovú aktivitu spojiť s vedomím potreby sústavného zvyšovaniu telesnej zdatnosti a upevňovania zdravia,

-           uvedomovať si význam telesného a pohybové zdokonaľovania, vnímať krásu pohybu, prostredia a ľudských vzťahov,

-           ovládať a doržiavať zásady dopomoci, zabrániť úrazu a poskytnúť prvú pomoc pri úraze, uplatňovať pri športe a pobyte v prírode poznatky z ochrany a tvorby životného prostredia. 

14.4   Odborné kompetencie

a)        Požadované vedomosti

Absolvent pozná/má:

-          základné ekonomické pojmy a kategórie, princípy, nástroje a zákonitosti fungovania ekonomických zákonov;

-          štruktúru národného hospodárstva a charakteristiku jeho odvetví;

-          základné metódy a spôsoby riadenia ekonomických procesov a možnosti ich využitia v podnikateľskej činnosti;

-          ekonomické, organizačné a právne formy a legislatívne podmienky podnikania v hotelierstve, spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu;

-          zásady prípravy podnikateľského plánu a rozvoja podnikateľských činností v podmienkach trhovej ekonomiky, princípy práce v rámci projektov;

-          podstatu a princípy finančného hospodárenia, možnosti financovania podnikateľského subjektu v hotelových, gastronomických a ubytovacích zariadeniach, v cestovných kanceláriách a informačných agentúrach a príbuzných podnikoch cestovného ruchu;

-          základné poznatky o daňovej sústave a zásadách zdaňovania;

-          základy účtovníctva;

-          organizačnú štruktúru riadenia rozvoja hotelierstva v jednotlivých regiónoch SR, činnosť organizácií tretieho sektora, orientovaných na rozvoj hotelierstva,

-          poznatky o možnostiach využívania informačno-komunikačných technológií a internetu v riadiacej činnosti;

-          zásady manažmentu a personalistiky, princípy a úlohy personálneho manažmentu, riadenie na rôznych úsekoch hospodárskej činnosti;

-          význam a metódy marketingu a public relations;

-          základné právne normy a legislatívu v oblasti ekonomiky, obchodných vzťahov a zmlúv;

-          zásady spoločenského správania, spoločenský protokol, diplomatický protokol;

-          metódy a formy komunikácie s klientmi v rôznych oblastiach činnosti výkonu práce aj v cudzom jazyku;

-          skladbu ľudského tela, základy hygieny, psychohygieny;

-          základy výživy ľudí a zásady správneho spôsobu života;

-          zásady správneho stolovania a uplatňovania nových trendov v stolovaní;

-          techniku jednoduchej a zložitej obsluhy a stolovania pri bežnom stolovaní a pri slávnostných gastronomických príležitostiach;

-          chemické zloženie potravín, princípy technológie výroby a spracovania;

-          základné druhy potravín a surovín a ich vhodnosť pre zdravie ľudí;

-          princípy a technologické postupy prípravy pokrmov podľa všeobecných záväzných receptúr a jednotlivo schválených receptúr;

-          modernú gastronomickú techniku, nové technológie a zásady ich používania;

-          zásady dispozičného riešenia skladovacích, výrobných, odbytových, ubytovacích a pomocných zariadení;

-          zásady organizovania animačných aktivít a poskytovania kongresových služieb;

-          základy z geografie a cestovného ruchu;

-          zásady a pravidlá vyhotovovania hospodárskych písomností po vecnej, štylistickej, gramatickej a formálnej stránke vo vyučovacom jazyku a v 2 cudzích jazykoch;

-          zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, hygienické predpisy a HACCP;

-          zásady ochrany a tvorby životného prostredia;

-          nevyhnutnosť a dôležitosť rozvoja telesnej kultúry a športovania, osobnej hygieny a správnej životosprávy v aplikácii na prácu s hotelovým hosťom;

-          vedomosti z medzinárodnej gastronómie;

-          vedomosti z oblasti prípravy jedál a prípravy nápojov.

b)        Požadované zručnosti

Absolvent vie:

-          riadiť a vykonávať komplex technicko-hospodárskych činností v malom a stredne veľkom podnikateľskom subjekte;

-          získavať, spracúvať a využívať ekonomické informácie;

-          vykonávať účtovné, zásobovacie a odbytové operácie v podniku, viesť účtovníctvo malých podnikateľských subjektov;

-          vypracúvať a viesť agendu malého a stredne veľkého podnikateľského subjektu vrátane mzdovej a personálnej agendy;

-          založiť a viesť skladovú evidenciu;

-          založiť a viesť prevádzkovú a finančnú evidenciu na úseku príjmu hostí v ubytovacom zariadení, ubytovať hostí, komunikovať s hosťami aj v cudzom jazyku;

-          aktívne využívať v organizačnej a riadiacej práci a pri vedení agendy informačno-komunikačné technológie;

-          komunikovať s obchodnými, bankovými a ďalšími partnermi, vrátane zahraničných, s verejnosťou, sociálnymi partnermi, orgánmi štátnej správy a samosprávy;

-          spracúvať a viesť dokumentáciu z rokovaní, pre platobný a zúčtovací styk s obchodnými partnermi a peňažnými ústavmi;

-          spracovať finančnú analýzu a viesť predpísanú štatistickú evidenciu;

-          orientovať sa v základných právnych normách a predpisoch a všeobecne platných nariadeniach (Obchodný zákonník Živnostenský zákon, Zákonník práce, daňové zákony a iné..) a uplatňovať ich v praxi;

-          vykonávať všetky administratívne práce podniku - prevádzkového, ekonomického, finančného, personálneho a mzdového charakteru;

-          používať normalizovanú úpravu písomností - vecne, štylisticky, gramaticky a formálne aj v cudzom jazyku;

-          pracovať na užívateľskej úrovni s počítačom, s prostriedkami spojovacej a záznamovej techniky, kancelárskej a reprografickej techniky;

-           uplatňovať hygienické predpisy, zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci a normy HACCP;

-          vypracovať a realizovať marketingovú koncepciu v podmienkach malého a stredného podnikateľského subjektu, vykonať prieskum trhu;

-          posúdiť finančné, právne a ďalšie dôsledky podnikania;

-          vypracovať receptúry, normovať jedlá a nápoje a kalkulovať ceny;

-          zostaviť jedálny lístok, vrátane jeho jazykových mutácií;

-          pripraviť rôzne druhy jedál a nápojov tradičnými aj progresívnymi technologickými postupmi;

-          senzoricky hodnotiť kvalitu potravín a pripravených jedál a posúdiť ich výživovú hodnotu;

-          prijať objednávku, organizačne zabezpečiť a vyúčtovať rôzne druhy gastronomických podujatí;

-          vykonať jednoduchú a zložitú formu obsluhy a podporiť zážitkovú gastronómiu;

-          pripraviť a zabezpečiť servírovanie jedál v špeciálnych podmienkach - lietadlo, loď, vlak - v podmienkach simulovaného zariadenia;

-          použiť moderné reštauračné programy a rezervačné systémy v oblasti hotelového a reštauračného zariadenia.

 

c)        Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti                                    

Absolvent sa vyznačuje:

-          schopnosťou prijímať nové poznatky vzhľadom na vývojové trendy a záujmom o celoživotné vzdelávanie;

-          presným, logickým, kreatívnym a flexibilným myslením;

-          schopnosťou pracovať samostatne aj v tíme, s osobnou zodpovednosťou za výsledok práce, schopnosťou pracovať v multikulturálnom prostredí;

-          zodpovedným prístupom k vyhodnocovaniu informácii, k rozvíjaniu úrovne environmentálneho vedomia;

-          toleranciou a ohľaduplným správaním, zvládaním záťažových situácií;

-          sebadôverou, sociabilitou, integritou, sebareflexiou;

-          aktívnym ovládaním jednoduchých pohybov pri zvládnutí profesie.

 

 

15     Učebný plán

  

Názov a adresa školy

Hotelová akadémia

Baštová 32, 080 01 Prešov

Názov školského vzdelávacieho programu

Hotelová akadémia

Kód a názov ŠVP

63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby

Kód a názov študijného odboru

63 23 6 00 hotelová akadémia

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

5 rokov

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

5.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

 

23

 

19

 

16

 

13

 

13

 

84

slovenský jazyk a literatúra  a)

3

2

2

3

3

13

prvý cudzí jazyk  a), b)

4

4

4

4

4

20

druhý cudzí jazyk  a), b)

4

4

4

4

4

20

etická výchova/

náboženská výchova  c)

1

1

-

-

 

2

dejepis

2

-

-

-

-

2

občianska náuka

-

1

2

-

-

3

výživa a zdravie

2

1

-

-

-

3

matematika  a)

3

2

2

-

-

7

informatika  a), e)

2

2

-

-

-

4

telesná  a športová výchova  a), d)

2

2

2

2

2

10

Odborné predmety

 

12

 

15

 

18

 

17

 

17

 

79

technika obsluhy  a), e)

3

4

4

-

-

11

technológia prípravy pokrmov  a), e)

2

2

2

-

-

16

cvičenia z technológie prípravy pokrmov

5

5

 

 

 

 

administratíva a korešpondencia  a),e)

2

2

-

-

-

4

ekonomika  a)

-

2

2

2

3

9

geografia cestovného ruchu a)

-

-

2

3

3

8

účtovníctvo a), e)

-

-

2

2

-

4

hotelový a gastronomický manažment  a) e)

-

-

-

4

4

8

marketing  a), e)

-

-

-

-

3

3

právna náuka

-

-

-

-

2

2

informatika v cestovnom ruchu a), e)

-

-

-

-

2

2

prax  a)

-

-

6

6

-

12

Voliteľné predmety  a), h)

 

-

 

-

 

-

 

4

 

2-4

 

6-8

aplikovaná ekonómia  e)

 

 

 

 

 

2

animácia v hoteli  e)

 

 

 

 

 

1

cvičenia z informatiky e)

 

 

 

 

 

2

cvičenia z matematiky

 

 

 

 

 

2

ekonomické cvičenia  e)

 

 

 

 

 

2

kongresové služby  e)

 

 

 

 

 

1

medzinárodná gastronómia

 

 

 

 

 

1-2

náuka o nápojoch  e)

 

 

 

 

 

1-2

komunikácia v prvom cudzom jazyku

 

 

 

 

 

2-4

komunikácia v druhom cudzom jazyku

 

 

 

 

 

2-4

literárny seminár

 

 

 

 

 

1-2

banky v akcii e)

 

 

 

 

 

1-2

služby cestovného ruchu  e)

 

 

 

 

 

2-3

spoločenská komunikácia  e)

 

 

 

 

 

2

spoločenskovedný seminár

 

 

 

 

 

1-2

sprievodcovská činnosť  e)

 

 

 

 

 

2-3

úvod do sveta práce

 

 

 

 

 

1

Spolu

35

34

34

34

32-34

169-171

Nepovinné predmety  i)

 

 

 

 

 

 

aranžovanie

 

 

 

 

 

1

3. cudzí jazyk

 

 

 

 

 

2-4

hospodársky týždeň

 

 

 

 

 

 

manažment osobných financií

 

 

 

 

 

1

Účelové kurzy

 

 

 

 

 

 

ochrana človeka a prírody  j)

 

 

 

 

 

 

Telovýchovno-výcvikový kurz h)

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad využitia týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

5. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

30

27

27

28

Súvislá prax

-

3

6

6

2

Maturitná skúška

-

-

-

-

1

Časová rezerva(účelové kurzy, opakovanie učiva, exkurzie, výchovno-vzdelávacie akcie ai.)

7

7

7

7

6

Účasť na odborných akciách

-

-

-

-

-

Spolu týždňov

40

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu

a)      Trieda sa delí na skupiny podľa § 6 Smerníc Ministerstva školstva SR a Ministerstva zdravotníctva SR č. 7827/1985 – 21 o stredných školách z 11. júla 1985 (ďalej len Smernice).

b)      Vyučuje sa jeden z jazykov: anglický, francúzsky, nemecký, ruský.

c)       Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov. Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógovom liste žiaka  sa uvedie „absolvoval/-a“.

d)      V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov.

e)      Predmet má charakter cvičení.

f)        Predmet prax sa realizuje v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/1994-212 (ďalej len Výklad). Je samostatným vyučovacím predmetom, alebo je súčasťou ostatných vyučovacích predmetov. Člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa, a odbornú prax pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov – inštruktorov. Obsahom odbornej praxe v druhom a treťom ročníku je učivo predmetov technika obsluhy a technológia prípravy pokrmov, v štvrtom a piatom ročníku učivo predmetu hotelový a gastronomický manažment. V čase prázdnin a vo voľných dňoch žiaci 2.,3. a 4. ročníka povinne absolvujú ďalšie 4 týždne odbornej (prázdninovej) praxe, ktoré sú podmienkou postupu do vyššieho ročníka.

g)      Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre voliteľné predmety. Štúdium voliteľného predmetu možno po ukončení každého ročníka prerušiť. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo ročníkov pri dodržaní Smerníc.

h)      Žiak si môže vybrať dva nepovinné predmety. Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov pri dodržaní Smerníc. z hľadiska odborno-metodického môže riaditeľ školy povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie „absolvoval/-a“.

i)        Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo „Ochrana človeka a prírody“. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Samostatný kurz je organizovaný v 3. ročníku a je súčasťou plánu práce školy.

j)        Účelové kurzy sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku.

k)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dní v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami.

l)        Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

m)     Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2., 3. a 4. ročníku v rozsahu 33 týždňov, v 5. ročníku 30 týždňov (včítane súvislej praxe). Školský rok v 1. – 4. ročníku trvá 40 týždňov v 5. ročníku 37 týždňov. Časová rezerva 7 týždňov v 1. – 5. ročníku sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, na športovo-vzdelávacie kurzy, na tvorbu projektov, exkurzie, atď. a v poslednom ročníku na absolvovanie  maturitnej skúšky.

n)      Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých predmetov. Kľúčové postavenie majú povinné predmety etická výchova, náboženská výchova a občianska náuka, ako aj mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci s učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.

o)    Maturitná skúška sa organizuje podľa súčasne platnej školskej legislatívy.

 

p)    Po absolvovaní najmenej 1400 vyučovacích hodín praktického vyučovania, z ktorých najmenej  1200 vyučovacích hodín tvorí odborný výcvik sa žiakovi okrem vysvedčenia o maturitnej skúške vydáva aj výučný list.