Prepojenie teórie s praxou pomocou programu HOTS na Hotelovej akadémii v Prešove

V roku 1998 Hotelová akadémia Prešov nadviazala spoluprácu s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve - La Fondation pour la Formation Hôteliere (FFH) so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). V apríli 2015 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Prešov uskutočnil seminár venovaný „Prevádzkovému a strategickému plánovaniu pri prevádzke hotela“. Účastníkmi seminára boli aj učitelia odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Prešov.

Hotelová akadémia v Prešove ako jediná stredná, ale i vysoká škola, ponúka možnosť svojim žiakom precvičiť si a rozvíjať skúsenosti z praxe na základe programu HOTS. HOTS je skratka pre Taktiku a stratégiu riadenia hotela (Hotel Operations Tactics and Strategy). Ide o realistické počítačové cvičenie simulujúce riadenie podniku služieb. V tomto školskom roku sme program HOTS implementovali už po štvrtý raz.

Simuláciu riadenia hotela za účelom získania praktických skúseností realizujú všetci žiaci piateho ročníka. Tí počas piatich pracovných dní uskutočňujú rozhodnutia v oblasti prevádzky hotela. Každá trieda je rozdelená na osem tímov po 3 – 4 členov. Tvorbu skupín učitelia (inštruktori) neponechávajú na žiakov, ale vytvoria ich sami. Snažia sa tým zabrániť tomu, aby sa vytvorili skupiny aktívnych a šikovných žiakov a skupiny neaktívnych a slabých žiakov.

Každý tím má k dispozícii manuál popisujúci hotel, ktorý preberá a následne riadi. Všetky tímy začínajú na rovnakej štartovacej pozícii. Riadenie hotela pomocou programu HOTS sa realizuje prostredníctvom prijímania rozhodnutí, ktoré sa zaznamenávajú priamo do HOTS webstránky. Program HOTS použije tieto rozhodnutia, spolu s predtým dosiahnutými výsledkami, na kalkuláciu a definovanie novej pozície na trhu. Tento cyklus sa opakuje v našich podmienkach na simulovanej mesačnej báze počas 5 rokov.

Realizovanie rozhodnutí pomáha žiakom piateho ročníka rozvíjať vedomosti v oblasti obchodnej stratégie, marketingu a predaja, financovania, prevádzky a riadenia ľudských zdrojov. Zároveň ich to naučí analyzovať príčiny a dôsledky prijatých rozhodnutí. Žiaci musia pri prijímaní rozhodnutí prepojiť vedomosti zo všetkých odborných ekonomických predmetov, predovšetkým z ekonomiky, marketingu, hotelového a gastronomického manažmentu a účtovníctva. Program HOTS zvyšuje zaujímavosť a atraktívnosť vyučovania pre žiakov. Práca s programom HOTS, na základe našej skúsenosti, vytvára príležitosť preniknúť žiakom do sociálnych vzťahov a zdokonaľuje ich komunikačné schopnosti, naučí žiakov prezentovať ich názory a prijať názory iných. Pomocou programu HOTS sú osvojené vedomosti, zručnosti a skúsenosti trvalejšie.

Najlepšie tri tímy, ktoré riadia hotel najefektívnejšie, sú ocenené sladkou odmenou.

Spracovala: Petra Miháliková