Prednášky z odborných ekonomických predmetov

PK EKP pripravila v dňoch 10. a 12. decembra 2019 ďalšiu sériu prednášok z ekonomických predmetov – tentoraz v spolupráci so Slovenskou obchodnou inšpekciou v Prešove. Prezentáciu viedla riaditeľka inšpektorátu Mgr. Ľ. Geczíková a Ing. D. Hodžiová z právneho odboru.

Obsahom prednášok boli nasledujúce témy:

10. 12. 2019

- postavenie Slovenskej obchodnej inšpekcie a jej oprávnenie,

- zásady kontroly, práva a povinnosti kontrolovaných osôb,

- kompetencie SOI pri kontrole reštauračných a ubytovacích zariadení,

- práva a povinnosti kontrolovaných osôb,

- neoprávnené účtovanie,

- postup pri kontrole v zariadeniach spoločného stravovania.

12. 12. 2019

- Zákon č. 250/2007  Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č.37/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,

- Vyhláška MH SR č. 277/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórii a tried,

- reklamácia služieb zákazníka (povinnosti predávajúcich a práva kupujúcich, postup pri    uplatňovaní reklamácií, reklamačný poriadok).

Žiaci sa v rámci diskusie zapájali otázkami a vlastnými skúsenosťami v tejto oblasti.

Uvedené prednášky boli pre maturantov prínosom, pretože priamo nadväzujú na učivo preberané v jednotlivých ekonomických predmetoch a prepájajú teoretické poznatky s praxou.