Odborné semináre ekonomických predmetov

Predmetová komisia ekonomických predmetov zorganizovala v septembri 2019 na pôde našej školy odborné semináre pre žiakov 5. ročníka.

18. septembra sa v spolupráci s Národným podnikateľským centrom v Prešove uskutočnila prednáška pod názvom Podnikateľský plán a živnosť, ktorej lektorom bol právnik pán Biroš. Priblížil zúčastneným možnosti získania príspevku na podnikanie prostredníctvom Úradu práce a zároveň podmienky, ktoré je potrebné splniť – o. i. vypracovanie podnikateľského zámeru. Podrobne sa zaoberal jeho štruktúrou.

V druhej časti prednášky sa venoval problematike právnych foriem - konkrétne dvom v praxi najčastejšie využívaným právnym formám podnikania v SR – živnosti a spoločnosti s ručením obmedzeným. Upriamil pozornosť na rozdiely medzi nimi, ich výhody a nevýhody. Prínosom pre žiakov bola aplikácia teoretických poznatkov na podnikateľskú prax.

19. septembra sme sa zúčastnili prednášky Mýty o Európskej únii a NATO, ktorú nám priblížil pán Krúpa – riaditeľ pre bezpečnosť a obranu zo Slovenského inštitútu pre bezpečnostnú politiku (SSPI) so sídlom v Bratislave.

Jeho cieľom bolo pomenovať najčastejšie mýty, ktoré sú o spomínaných inštitúciách vytvárané. Zámerom nebolo presvedčiť nás, že ten jeho pohľad je správny. Pokúsil sa zhrnúť fakty a adekvátne argumentovať na jednotlivé vyjadrenia. Táto prednáška nám pomohla jasnejšie vnímať hlavne pozitíva členstva v EÚ a NATO a mať triezvejší pohľad na danú problematiku.

Richard Lacko, V. D