Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce

Hotelová akadémia v Prešove sa úspešne zapojila do projektu s názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce“ v rámci programu Erasmus+. Na tomto projekte škola spolupracuje so Střední školou gastronomie, hotelnictví a lesnictví v Bzenci.

viac info

Schválený projekt v rámci programu ERASMUS+

Kľúčová akcia: Vzdelávacia mobilita jednotlivcov Akcia: Mobilita učiacich sa a zamestnancov v OVP Názov projektu: Zvyšovanie kvality vzdelávania a odborných zručností pre európsky trh práce Začiatok projektu: 01. 06. 2018 Koniec projektu: 31. 12. 2019

viac info

EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov v školskom roku 2016/2017 bola zapojená do Európskeho týždňa odborných zručnosti 2016, ktoré bolo prihlásené do súťaže vyhlásenej SAAIC – Národnou agentúrou programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu pre realizátorov projektov v programe Erasmus+.

viac info

ERASMUS+

Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov v školskom roku 2016/2017 v rámci programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, Kľučová akcia 1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov predložila prihlášku s názvom projektu: Vzdelávanie a zvyšovanie odborných zručností pre európsky trh práce.

viac info

Za jednotky dole vodou...,

V rámci tretieho ročníka tohto projektu inštruktori Slovenského skautingu (SLSK) pre našu školu zorganizujú školský výlet formou zážitkového a výukového splavu rieky Hornád.

viac info

Prepojenie teórie s praxou pomocou programu HOTS

V roku 1998 Hotelová akadémia Prešov nadviazala spoluprácu s Nadáciou pre vzdelávanie v hotelierstve - La Fondation pour la Formation Hôteliere (FFH) so sídlom v Ženeve (Švajčiarsko). V apríli 2015 sa v priestoroch Hotelovej akadémie Prešov uskutočnil seminár venovaný „Prevádzkovému a strategickému plánovaniu pri prevádzke hotela“. Úlohou účastníkov seminára, ktorými boli aj učitelia odborných ekonomických predmetov na Hotelovej akadémii Prešov, bola simulácia prevádzky hotela pomocou počítačového programu HOTS. Skratka HOTS znamená „Hotel Operations, Tactics and Strategy“, čo môžeme preložiť ako „Prevádzka hotela, taktika a stratégia“.

viac info

Modernizáciu praktického vyučovania podporila Raiffeisen banka

Od polovice septembra 2016 učitelia odborných technologických predmetov môžu využívať v Stolovacej miestnosti S2 novú techniku – dataprojektor a notebook. Za zakúpenie novej techniky vďačíme podpore od Raiffeisen banky, ktorá štvrťročne finančne podporuje aktivity škôl, neziskových organizácii, obcí v oblasti životného prostredia, vzdelávania, športu a kultúry.

viac info

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ, SŠ s využitím elektronického testovania

Škola bola vybraná medzi 340 certifikačných škôl v rámci celého Slovenska na elektronické testovanie ONLINE MATURITA 2015.

viac info

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety

Národný projekt Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety je spolufinancovaný z prostriedkov EÚ prostredníctvom Európskeho sociálneho fondu v rámci OP Vzdelávanie, ktorého podstatou je moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.

viac info

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Hlavným cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do prevádzky.

viac info
<<< 1 2