Organizácia školského roka

a)  VYUČOVANIE  A  PRÁZDNINY

     V súlade s  § 150 o organizácii školského roka  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sa v základných a  stredných školách v školskom roku 2018/19 určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin takto:

 1. Školský rok 2018/2019 sa pre žiakov základných škôl a stredných škôl začína 1. septembra 2018 a skončí 31. augusta 2019. 
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 3. septembra 2018 (pondelok) a končí sa 31. januára 2019 (štvrtok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2019 (pondelok) a končí sa  28. júna 2019 (piatok).
 3. Jesenné prázdniny  sa začínajú  31. októbra 2018 a končia sa 2. novembra 2018. Vyučovanie sa začína 5. novembra 2018 (pondelok).
 4. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2018 a končia sa 7. januára 2019,  vyučovanie sa začne  8. januára 2019 (utorok).
 5. Polročné prázdniny sú 1. februára 2019 (piatok).
 6. Jarné prázdniny trvajú týždeň. V Prešovskom kraji 18. – 22. februára 2019.
 7. Veľkonočné  prázdniny  sú  18. – 23. apríla 2019, vyučovanie sa začína 24. apríla 2019 (streda).
 8. Letné prázdniny  sa začínajú 1. júla 2019 a  trvajú do 31. augusta 2019.

b)     UKONČOVANIE VYUČOVANIA

1.      polrok:                  31. január 2019

2.      polrok:                   5. ročník                    10. máj 2019  

3. a 4. ročník              14. jún 2019

ostatné ročníky:         28. jún 2019

Klasifikačná porada:

1. polrok :       25. január 2019 (piatok)

2. polrok:        5. ročník – 9. máj 2019 (štvrtok)

ostatné ročníky –  24. jún 2019 (pondelok)

 

Prijímacie skúšky:

 • 13. a 16. máj 2019

Maturitné skúšky:

 • EČ a PFIČ – opravné skúšky                  4. – 7. september 2018
 • ÚFIČ – opravné skúšky                          12. september 2018
 • EČ a PFIČ zo SJL                                   12. marec 2019
 • EČ a PFIČ z CJ                                       13. marec 2019
  • EČ a PFIČ MAT                                     14. marec 2019
 • Praktická časť odbornej zložky               26. a 28. marec 2019

                                                           2. a 4. apríl 2019       

 • Náhradný termín EČ a PFIČ                   9. - 12. apríl 2019
 • ÚFIČ                                                       20. – 24. máj 2019

 

Prihlášky na voliteľný predmet v školskom roku 2019/20 odovzdajú žiaci 3. a 4. ročníka do 31. januára 2019 (žiaci 3. ročníka si volia predmety na 2 roky).

 

Časový  plán najvýznamnejších  aktivít školy

 

September 2018

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2018/19 (03. 09. 2018)
 • Účelové cvičenie pre 1. ročník (06. 09. 2018) a 2. ročník (07. 09. 2018)
 • EČ a PFIČ MS – opravné skúšky (04. – 07. 09. 2018)
 • Mimoriadny termín maturitných skúšok (12. 09. 2018)
 • Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) – 3. ročník

(1.    turnus 07. – 09. 09. 2018, 2. turnus 12. – 14. 9. 2018)

Október 2018   

 • Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl 

November 2018  

 • Eurocup 2018 (07. - 08. 11. 2018)
 • Európsky deň rodičov a škôl a DOD v HA Prešov (08. 11. 2018)
 • Priebežné hodnotenie za 1. štvrťrok (13. 11. 2018, utorok)
 • Triedne aktívy rodičovských rád  (15. 11. 2018, štvrtok)
 • Imatrikulácia - oslava Dňa študentstva – (16. 11. 2018, piatok)

December 2018

 • Inventarizácia majetku školy
 • Stretnutie zamestnancov na záver kalendárneho roka (19. 12. 2018)
 • Divadelné/kultúrne predstavenie (21. 12. 2018)

Január 2019 

 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok 2018/19 (28. 01. 2019)
 • Odovzdávanie výpisov známok (príp. vysvedčení) za 1. polrok (31. 01. 2019)

Február 2019

 • Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 1. polrok 2018/19

(01. 02. 2019)

 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka (január, marec 2019)  

Marec 2019

 • Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl
 • EČ a PFIČ zo SJL                                   12. 03. 2019
 • EČ a PFIČ z CJ                                       13. 03. 2019
 • EČ a PFIČ MAT                                     14. 03. 2019
 • Praktická časť odbornej zložky MS (26. a 28. 03. 2019)

Apríl 2019 

 • Praktická časť odbornej zložky MS (02. a 04. 04. 2019)
 • Náhradný termín EČ a PFIČ (09. – 12. 04. 2019)
 • Priebežné hodnotenie za 3. štvrťrok (09. 04. 2019)
 • Rozšírené slávnostné zasadnutie pedagogickej rady – Deň učiteľov  (11. 04. 2019)
 • Triedne aktívy (12. 04. 2019)

Máj 2019

 • Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia (13. a 16. 05. 2019)
 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov 5. ročníka za 2. polrok 2017/18  (09. 05. 2019)
 • Rozlúčka so žiakmi 5. ročníka (10. 05. 2019)
 • Maturitné skúšky - ÚFIČ (20. – 24. 05. 2019)
 • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (20. – 24. 05. 2019)
 • Plavecký kurz pre 2. ročník (20. – 24. 05. 2019)

Jún 2019   

 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 2. polrok 2018/19 (24. 06. 2019)
 • Odovzdávanie vysvedčení za školský rok 2018/19 (28. 06. 2019)

Júl 2019

 • Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 2. polrok 2018/19

(03. 07. 2019)

 • Odborná exkurzia pre zamestnancov školy (04. 07. 2019)

August 2019

 • Pracovná porada pred začiatkom nového školského roka (23. 08. 2019)
 • Opravné skúšky (26. 08. 2019)