Organizácia  školského  roka 2019/2020

 

VYUČOVANIE  A PRÁZDNINY

V súlade s  § 150 o organizácii školského roka  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, sa v základných a  stredných školách v školskom roku 2019/20 určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin takto:

 1. Školský rok 2019/20 sa pre žiakov základných škôl a stredných škôl začína 1. septembra 2019 a skončí 31. augusta 2020. 
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 2. septembra 2019 (pondelok) a končí sa 31. januára 2020 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 4. februára 2020 (utorok) a končí sa  30. júna 2020 (utorok).
 3. Jesenné prázdniny  sa začínajú  30. októbra 2019 a končia sa 31. októbra 2019.    Vyučovanie sa začína 4. novembra 2019 (pondelok).
 4. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2019 a končia sa 7. januára 2020,  vyučovanie sa začne  8. januára 2020 (streda).
 5. Polročné prázdniny sú 3. februára 2020 (pondelok).
 6. Jarné prázdniny trvajú týždeň. V Prešovskom kraji 02. – 06. marca 2020.
 7. Veľkonočné  prázdniny  sú  09. – 14. apríla 2020, vyučovanie sa začína 15. apríla 2020 (streda).
 8. Letné prázdniny  sa začínajú 1. júla 2020 a  trvajú do 31. augusta 2020.


UKONČOVANIE VYUČOVANIA

 1. polrok:                  31. január 2020
 2. polrok:                   5. ročník                    07. máj 2020  

3. a 4. ročník             16. jún 2020

ostatné ročníky:         30. jún 2020

Klasifikačná porada:

1. polrok :       27. január 2020 (pondelok)

2. polrok:        5. ročník – 6. máj 2020 (streda)

ostatné ročníky –  24. jún 2020 (streda)

Prijímacie skúšky:

 • 11. a 14. máj 2020

Maturitné skúšky:

 • EČ a PFIČ – opravné skúšky                  3. – 6. september 2019
 • ÚFIČ – opravné skúšky                           2. september 2019
 • EČ a PFIČ zo SJL                                   17. marec 2020
 • EČ a PFIČ z CJ                                       18. marec 2020
  • EČ a PFIČ MAT                                      19. marec 2020
  • Praktická časť odbornej zložky   24. a 26. marec 2020

                                                           31. marec a 2. apríl 2020      

 • Náhradný termín EČ a PFIČ                   31. marec - 3. apríl 2020
 • ÚFIČ                                                        18. – 22. máj 2020

Prihlášky na voliteľné predmety pre školský rok 2020/21 odovzdajú žiaci 3. a 4. ročníka do 31. januára 2020 (žiaci 3. ročníka si volia predmety na 2 roky).

Časový  plán najvýznamnejších  akcií školy

 September 2019

 • Slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/20 (02. 09. 2019)
 • Účelové cvičenie pre 1. ročník (05. 09. 2019) a 2. ročník (06. 09. 2019)
 • EČ a PFIČ MS – opravné skúšky (03. – 06. 09. 2019)
 • Mimoriadny termín ÚFIČ maturitných skúšok (03. 09. 2019)
 • Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) – 3. ročník

(1.   turnus 09. – 11. 09. 2019, 2. turnus 11. – 13. 9. 2019)

 Október 2019   

 • Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl
 • Eurocup 2019 (23. - 24. 10. 2019)
 • Európsky deň rodičov a škôl a DOD v HA Prešov (24. 10. 2019)

 November 2019  

 • Priebežné hodnotenie za 1. štvrťrok (13. 11. 2019, streda)
 • Triedne aktívy rodičovských rád  (22. 11. 2019, piatok)
 • Imatrikulácia - oslava Dňa študentstva – (07. 11. 2019, štvrtok)

 December 2019

 • Inventarizácia majetku školy
 • Stretnutie zamestnancov na záver kalendárneho roka (18. 12. 2019)
 • Divadelné/kultúrne predstavenie (18. 12. 2019)

 Január 2020 

 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok 2018/19 (27. 01. 2020)
 • Odovzdávanie výpisov známok (príp. vysvedčení) za 1. polrok (31. 01. 2020)

 Február 2020

 • Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 1. polrok 2019/20

(03. 02. 2020)

 • Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka (január, marec 2020)

 Marec 2020

 • Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl
 • EČ a PFIČ zo SJL                                   17. 03. 2020
 • EČ a PFIČ z CJ                                       18. 03. 2020
 • EČ a PFIČ MAT                                      19. 03. 2020
 • Praktická časť odbornej zložky MS (24., 26. a 31. 03.,  2020)

 Apríl 2019 

 • Praktická časť odbornej zložky MS (02. 04. 2020)
 • Náhradný termín EČ a PFIČ (31. 03. – 03. 04. 2020)
 • Priebežné hodnotenie za 3. štvrťrok (15. 04. 2020)
 • Rozšírené slávnostné zasadnutie pedagogickej rady – Deň učiteľov  (16. 04. 2020)
 • Triedne aktívy (17. 04. 2020)

 Máj 2020

 • Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia (11. a 14. 05. 2020)
 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov 5. ročníka za 2. polrok 2019/20  (06. 05. 2020)
 • Rozlúčka so žiakmi 5. ročníka (07. 05. 2020)
 • Maturitné skúšky - ÚFIČ (18. – 22. 05. 2020)
 • Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (18. – 22. 05. 2020)
 • Plavecký kurz pre 2. ročník (18. – 22. 05. 2020)

 Jún 2020   

 • Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 2. polrok 2019/20 (24. 06. 2020)
 • Odovzdávanie vysvedčení za školský rok 2019/20 (30. 06. 2020)

Júl 2020

 • Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 2. polrok 2019/20

(02. 07. 2020)

 • Odborná exkurzia pre zamestnancov školy (03. 07. 2020)

August 2020

 • Pracovná porada pred začiatkom nového školského roka 2020/2021 (24. 08. 2020)
 • Opravné skúšky (25. 08. 2020)