Organizácia  školského  roka

a)  VYUČOVANIE  A  PRÁZDNINY

     V súlade s  § 150 o organizácii školského roka  Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa v základných a  stredných školách v školskom roku 2017/18 určuje obdobie školského vyučovania a školských prázdnin takto:

 1. Školský rok 2017/18 sa pre žiakov základných škôl a stredných škôl začína 1. septembra 2017 a skončí 31. augusta 2018. 
 2. Školské vyučovanie v prvom polroku sa začína 4. septembra 2017 (pondelok) a končí sa 31. januára 2018 (streda). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2017 (štvrtok) a končí sa  29. júna 2018 (piatok).
 3. Jesenné prázdniny  sa začínajú  30. októbra 2017 a končia sa 31. októbra 2017.    Vyučovanie sa začína 2. novembra 2017 (štvrtok).
 4. Vianočné prázdniny sa začínajú 23. decembra 2017 a končia sa 5. januára 2018,  vyučovanie sa začne  8. januára 2018 (pondelok).
 5. Polročné prázdniny sú 2. februára 2018 (piatok).
 6. Jarné prázdniny trvajú týždeň. V Prešovskom kraji 26. februára – 2. marca 2018.
 7. Veľkonočné  prázdniny  sú  29. marca – 3. apríla 2018, vyučovanie sa začína 4. apríla 2018 (streda).
 8. Letné prázdniny  sa začínajú 2. júla 2018 a  trvajú do 31. augusta 2018.

b)    UKONČOVANIE VYUČOVANIA

1.     polrok:               31. január 2018

2.     polrok:                5. ročník                11. máj 2018

3. a 4. ročník                   15. jún 2018

ostatné ročníky:     29. jún 2018

Klasifikačná porada:

1. polrok :     26. január 2018 (piatok)

2. polrok:      5. ročník – 9. máj 2018 (streda)

ostatné ročníky –  25. jún 2018 (pondelok)

 

Prijímacie skúšky:

 • 14. a 17. máj 2018

 

Maturitné skúšky:

 • EČ a PFIČ – opravné skúšky           5. – 8. september 2017
 • ÚFIČ – opravné skúšky                             13. september 2017
 • EČ a PFIČ zo SJL                           13. marec 2018
 • EČ a PFIČ z CJ                               14. marec 2018
 • EČ a PFIČ MAT                              15. marec 2018
 • Praktická časť odbornej zložky         6. / 12. apríl 2018   
 • Náhradný termín EČ a PFIČ            10. - 13. apríl 2018
 • ÚFIČ                                              21. – 25. máj 2018

 

Prihlášky na voliteľný predmet v školskom roku 2018/19 odovzdajú žiaci 3. a 4. ročníka do 31. januára 2018 (žiaci 3. ročníka si volia predmety na 2 roky).

 

Riaditeľské voľno:             30. 04. 2018 (pondelok)

                                       07. 05. 2018 (pondelok)

Časový  plán najvýznamnejších  akcií školy

 

September 2017

Slávnostné otvorenie nového školského roka 2017/18 (04. 09. 2017)

Účelové cvičenie pre 1. ročník (07. 09. 2017) a 2. ročník (08. 09. 2017)

EČ a PFIČ MS – opravné skúšky (05. – 08. 09. 2017)

Mimoriadny termín maturitných skúšok (13. 09. 2017)

Kurz na ochranu života a zdravia (KOŽAZ) – 3. ročník

(1.   turnus 06. 09. – 08. 09. 2017, 2. turnus 11. 9 – 13. 9. 2017)

 

Október 2017  

Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl (19. – 29. 10. 2017)

Eurocup 2017 (24. 10 - 25. 10. 2017)

Európsky deň rodičov a škôl a DOD v HA Prešov (25. 10. 2017)

 

November 2017

Výročná konferencia AEHT v Belgicku

Priebežné hodnotenie za 1. štvrťrok (13. 11. 2017 pondelok)

Triedne aktívy rodičovských rád  (15. 11. 2017 streda)

Imatrikulácia - oslava Dňa študentstva  (16. 11. 2017)

 

December 2017

Európske Vianoce AEHT v Luxembursku

Inventarizácia majetku školy

Stretnutie zamestnancov a dôchodcov na záver kalendárneho roka (20. 12. 2017)

Divadelné predstavenie DJZ (21. 12. 2017)

 

Január 2018

Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 1. polrok 2017/18   (26. 01. 2018)

Odovzdávanie výpisov známok (príp. vysvedčení) za 1. polrok  (31. 01. 2018)

 

Február 2018

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 1. polrok 2017/18

(02. 02. 2018)

Lyžiarsky kurz pre žiakov 1. ročníka (29. 01. – 02. 02. 2018)

Marec 2018

Pedagogická prax poslucháčov vysokých škôl

EČ a PFIČ zo SJL                      13. 03. 2018

EČ a PFIČ z CJ                                    14. 03. 2018

EČ a PFIČ MAT                                   15. 03. 2018

 

Apríl 2018  

Praktická časť odbornej zložky MS (06. / 13. 04. 2018)

Náhradný termín EČ a PFIČ (10. – 13. 04. 2018)

Rozšírené slávnostné zasadnutie pedagogickej rady – Deň učiteľov  (budú oslavy)

Priebežné hodnotenie za 3. štvrťrok (18. 04. 2018)

Triedne aktívy (20. 04. 2018)

 

Máj 2018 

Prijímacie skúšky do 1. ročníka denného štúdia (14. a 17. 05. 2018)

Klasifikácia a hodnotenie žiakov 5. ročníka za 2. polrok 2016/17  (09. 05. 2018)

Rozlúčka so žiakmi 5. ročníka (11. 05. 2018)

Maturitné skúšky – ÚFIČ  (21. – 25. 05. 2018)

Účelové cvičenie pre 1. a 2. ročník (21. – 25. 05. 2018)

Plavecký kurz pre 2. ročník (21. – 25. 05. 2018)

 

Jún 2018

Klasifikácia a hodnotenie žiakov za 2. polrok 2016/17 (25. 06. 2018)

Odovzdávanie vysvedčení za školský rok 2017/18 (29. 06. 2018)

 

Júl 2018 

Odborná exkurzia pre zamestnancov školy (04. 07. 2018)

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a plánu práce za 2. polrok 2017/18 (03. 07. 2018)

 

August 2018

Pracovná porada pred začiatkom nového školského roka (23. 08. 2018)

Opravné skúšky (24. 08. 2018)