Koordinátor finančnej gramotnosti

 

Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.

Činnosť práce koordinátora finančnej gramotnosti vychádza z týchto zdrojov:

Národný štandard finančnej gramotnosti verzia 1.2 (NŠFG),

Pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2017/2018,

Školský vzdelávací program, Hotelová akadémia, Baštová 32, Prešov,

Plán práce školy na školský rok 2017/2018.

 

Úlohou koordinátora finančnej gramotnosti je:

Monitorovať, koordinovať, metodicky usmerňovať finančnú gramotnosť na škole,  zapracovať jednotlivé témy NŠFG verzia 1.2 do učebných osnov jednotlivých predmetov a školského vzdelávacieho programu,

Spolupracovať s vedením školy  a všetkými pedagogickými zamestnancami pri implementácii NŠFG verzia 1.2 vo vyučovacom procesu, pri mimoškolských aktivitách.

Spolupracovať s rodičmi žiakov a s externými konzultantmi školy v oblasti finančnej gramotnosti.

Koordinovať realizáciu projektov školy zameraných na zvýšenie finančnej gramotnosti žiakov na škole.

Koordinovať zapájania žiakov do rôznych súťaží zameraných na finančnú gramotnosť.

Informovať žiakov, učiteľov, vedenie školy a rodičov žiakov a ďalšiu verejnosť o aktivitách v oblasti FG realizovaných na škole.

 

Počas celého školského roku 2017/2018 bude realizovaná výučba finančnej gramotnosti v súlade so Školským vzdelávacím programom. Jednotlivé témy a čiastkové kompetencie sú zapracované do učebných osnov jednotlivých predmetov. Očakávania, ktoré vyplývajú z nich sú rozpracované ako príloha učebných osnov Implementácia NŠFG verzia 1.2 podľa jednotlivých predmetov.

Na naplnenie cieľov v oblasti finančnej gramotnosti budú využívané tieto metódy a formy práce:

 • ·         rozhovory, diskusie, besedy,
 • ·         zážitkové metódy,
 • ·         práca s internetom - správna orientácia v produktoch bánk a finančných inštitúcií,
 • ·         samostatná práca žiakov – tvorba prezentácii, projektov, vypracovanie úloh a testov,
 • ·         nástenky zamerané na jednotlivé témy finančnej gramotnosti,
 • ·         odborné prednášky, prezentácie a diskusie,
 • ·         odborné exkurzie,
 • riešenie úloh  v rámci triednických hodín,
 • realizácia programov zameraných na finančnú gramotnosť:
 
 • Viac ako peniaze,
 • Online ekonómia a podnikanie,
 • Podnikanie v cestovnom ruchu.

 

Koordinátor finančnej gramotnosti:

Ing. Mária Lipnická
Kabinet EKO 2 (chodba E)
e-mail: maria.lipnicka@hapresov.edu.sk