Koordinátor drogovej prevencie

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov v spolupráci s vedením školy vypracúva a zrealizuje preventívny program školy a  spolupracuje s pedagogicko-psychologickými poradňami – centrami výchovnej a psychologickej prevencie, odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí a rodiny. Do pozornosti dávam vzájomnú spoluprácu s OZ Trojlístok, ktoré pre nás pripravuje a realizuje interaktívne besedy s protidrogovou tematikou. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa škola priebežne zabezpečuje ochranu mladých ľudí pred:

-       drogovými závislosťami,

-       fyzickým alebo psychickým násilím,

-       poškodením alebo zneužitím,

-       zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním,

-       týraním alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania.

Budú sa realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem profylaxie a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality. V súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa sa priebežne vykonávajú opatrenia na ochranu pred nezákonným používaním narkotík a psychotropných látok. Prevencia závislostí by mala byť súčasťou systému preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov.

Práca koordinátora prevencie sociálno-patologických javov v aktuálnom školskom roku zameraná na tieto druhy prevencie:

1.     prevencia drogových závislostí;

2.     prevencia porúch príjmu potravy;

3.     prevencia kriminality;

4.     prevencia obchodu s dievčatami.

V tomto školskom roku máme pripravených niekoľko zaujímavých prednášok a  aktivít pre žiakov i učiteľov školy týkajúcich sa napr.: Svetového dňa výživy, Týždňa zdravia, Svetového dňa duševného zdravia, Týždňa boja proti stresu, Svetového dňa nefajčenia, Európskeho týždňa boja proti drogám, Svetového dňa boja proti HIV/AIDS a podobne.

V tomto školskom roku sme pre žiakov našej školy pripravili niekoľko dotazníkov, ktoré nám budú slúžiť ako primárna informácia o nežiaducich sociálno-patologických javoch, s ktorými sa naši žiaci stretávajú. Na facebookovej stránke školy si môžete anonymne urobiť test na tému Čo vieš o drogách. Dotazník je anonymný, dobrovoľný a slúži koordinátorovi ako vstupná informácia od žiakov o ich skúsenostiach s nežiaducimi javmi v našej spoločnosti. Ich vyplnením nám zobjektívnite pohľad na život a skúsenosti tínedžerov. Za to vám úprimne ďakujeme.

Čo viem o drogách - dotazník

 

Pre žiakov 1. ročníka sú pripravené v tomto školskom roku, v spolupráci s CPPPaP, prednášky o šikanovaní a kyberšikane a tiež, v druhom polroku, stretnutie so psychologičkou na zistenie adaptácie v novej škole a na nové prostredie.

Pre druhákov je pripravená prednáška o poruchách príjmu potravy, ktorá je stále v našej spoločnosti aktuálna a tiež súvisí s problematikou týkajúcou sa štúdia na našej odbornej škole – stravovaním.

Tretiaci sa môžu tešiť na blok prednášok súvisiacich s obchodovaním s ľuďmi a zneužívaním ľudí na prácu doma i v zahraničí.

Pre študentov 4. ročníka pripravili psychológovia z CPPPaP interaktívnu prednášku s aktuálnou témou – komunikácia.

Piataci sa naučia, čo všetko potrebujú vedieť, keď pôjdu na pohovor do zamestnania.

 Zapojíme sa do celosvetovej kampane pod názvom Červené stužky, navštívime koncert s protidrogovou tematikou a pod.

Do pozornosti odporúčame internetové poradenstvo OZ Papilion na: www.prevenciasikanovania.sk. A tiež internetovú poradňu na: www.trojlistok.sk

Konzultačné hodiny sú počas každej veľkej prestávky, v prípade akútnej potreby problém riešime operatívne.

Kontaktné údaje:

Mgr. Andrea Pipková,
kabinet SJL na B
email: andrea.pipkova@gmail.com