Koordinátor sociálno-patologických javov

Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov v spolupráci s vedením školy vypracuje a zrealizuje preventívny program školy a bude spolupracovať s pedagogicko-psychologickými poradňami – centrami výchovnej a psychologickej prevencie, odbornými zariadeniami z rezortu zdravotníctva a sociálnych vecí a rodiny. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa bude škola priebežne zabezpečovať ochranu mladých ľudí pred:

-        drogovými závislosťami,

-        fyzickým alebo psychickým násilím,

-        poškodením alebo zneužitím,

-        zanedbávaním alebo nedbalým zaobchádzaním,

-        týraním alebo vykorisťovaním, vrátane sexuálneho zneužívania.

Budú sa realizovať účinné postupy na vytvorenie foriem profylaxie a účinného riešenia sociálno-patologických javov a kriminality. V súlade s článkom 33 Dohovoru o právach dieťaťa priebežne vykonávať opatrenia na ochranu pred nezákonným používaním narkotík a psychotropných látok. Prevencia závislostí by mala byť súčasťou systému preventívnych aktivít zameraných na aktívnu ochranu detí a mládeže v zmysle dodržiavania medzinárodných dohovorov.

            Práca koordinátora prevencie sociálno-patologických javov v školskom roku 2019/2020 je zameraná na tieto druhy prevencie:

  1. prevencia drogových závislostí;
  2. prevencia porúch príjmu potravy;
  3. prevencia šikanovania a kyberšikanovania;
  4. prevencia obchodu s ľuďmi.

Ad 1:

Celá profylaxia prebieha v zmysle Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020 a v zmysle Národného programu boja proti drogám a Koncepcie prevencie drogových závislostí v rezorte školstva. Koordinátor prevencie :

-        v spolupráci s vedením školy iniciuje aktivity a koordináciu prevencie ako súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu;

-        plní úlohu školského poradcu v otázkach drogovej prevencie;

-        analyzuje a monitoruje situáciu v škole z pohľadu užívania legálnych a nelegálnych drog v priestoroch školy;

-        všíma si žiakov z prostredia ohrozeného sociálnou patológiou;

-        poskytuje preventívno-výchovné konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom;

-        koordinuje a usmerňuje preventívnu a informačnú činnosť pedagogických zamestnancov i žiakov;

-        informuje žiakov a zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a iných odborných zariadení;

-        spolupracuje s výchovným poradcom v škole, s centrom výchovnej psychologickej prevencie a s pedagogicko-psychologickou poradňou, zdravotníckymi a sociálnymi inštitúciami i zariadeniami v rezorte školstva.

Ad 2:

V rámci tohto druhu profylaxie bude dôležité uskutočniť besedu s odborníkom z oblasti zdravotníctva, psychológie, prípadne psychiatrie. Túto tému predstavujeme druhému ročníku a pre žiakov je pripravená interaktívna prednáška s odborníčkou. Vyzdvihnúť správnu životosprávu a usporiadaný životný štýl v súvislosti s gastronomickým zameraním školy. Tiež je potrebné zdôrazniť aj anonymitu v prípade osobných pohovorov. Poukázať na škodlivosť a vysokú úmrtnosť v prípade zanedbania liečby, či už hovoríme o mentálnej anorexii alebo mentálnej bulímii. Nemenej dôležitá je aj spolupráca s rodinnými príslušníkmi a ostanými odborníkmi z tejto oblasti, hlavne psychológmi.

Ad 3:

V zmysle Stratégie prevencie kriminality sa budú realizovať preventívne programy a aktivity v rámci prevencie nežiaducich javov na školách, ako je záškoláctvo, šikanovanie, násilie, začínajúca trestná činnosť a pokúsiť sa eliminovať v zárodkoch rizikové prejavy správania. Dôležitá je výchova  k prosociálnemu cíteniu, empatii, asertivite, právnemu vedomiu, demokracii a morálnym hodnotám. Realizácia projektov z tejto oblasti v rámci etickej výchovy alebo triednických hodín (Správaj sa normálne; Vieme, že; Cesta k emocionálnej zrelosti a pod.). Škola úzko spolupracuje s Mestskou políciou v Prešove i štátnou políciou a jej preventistami. V tomto školskom roku sa chceme zamerať na elimináciu šikanovania a kyberšikanovania, ktoré sú v tejto dobe výrazne problematické. Pre prvákov máme pripravenú interaktívnu prednášku s odborníkmi z CPPPaP pre prvákov, ktorú absolvujú v úvode školského roka.

Ad 4:

V rámci tejto prevencie - obchodovanie s ľuďmi – uskutočňovať besedy žiakov s vyškolenými odborníkmi. Spolupracovať s CPPPaP pri organizovaní prednášok a besied, prípadne premietnuť filmu s danou tematikou a následnou besedou k tomu. Tejto téme sa bližšie venujeme v treťom ročníku, lebo práve v tomto veku naši žiaci odchádzajú pracovať do zahraničia, či už je to v rámci školskej praxe, alebo na vlastnú päsť. Preto sme pre nich pripravili preventívny program o obchodovaní s ľuďmi, ktorý bude rozdelený do viacerých stretnutí.

 

Iné aktivity koordinátora:

Vyhlasovať a upozorňovať - spolu s vedením školy a ostatnými pedagogickými pracovníkmi – na aktivity týkajúce sa Svetového dňa výživy (16.10.), Svetového dňa zdravia (7.4.), Svetového dňa nefajčenia (31.5.), Európskeho týždňa boja proti drogám, Svetový deň boja proti HIV/AIDS (1.12.) a podobne.

Odporúčať aj internetové poradenstvo , napr. na stránke www.prevenciasikanovania.sk; infodrogy.sk, zapojiť sa do celosvetovej kampane pod názvom Červené stužky, navštíviť koncert s aktuálnou tematikou určený pre školy a pod.

 

Časový program práce koordinátora:

September:

-        oboznámenie žiakov s prácou koordinátora prevencie sociálno-patologických javov na škole,

-        príprava informačných materiálov.

Október:

-        analýza a monitorovanie kontaktu žiakov s rôznymi druhmi drog a závislostí,

-        prednášky pre prvákov s témou šikanovanie a kyberšikana.

-        interakčné vzťahy v triede,

-        začiatok preventívneho programu o Obchodovaní s ľuďmi v 3. ročníku.

November:

-        zdravý životný štýl a správne stravovanie,

-        pokračovanie preventívneho programu v spolupráci s CPPPaP,

-        začiatok preventívneho programu PROŽ vo 4. ročníku (trvá do júna)

December:

-        príprava na Svetový deň boja proti AIDS, informácie a beseda (1. - 3. roč.),

-        prevencia rizikového správania sa v rámci dospievania,

-        aktualizácia nástenky týkajúca sa tejto problematiky,

-        prednáška pre druhý ročník o poruchách príjmu potravy.

Január:

-        samovzdelávanie a vyhľadávanie nových informácií,

-        operatívne riešenie vzniknutých problémov škole.

 

Február:

            - prednáška pre žiakov 1. ročníka na tému adaptácia v novom prostredí.

            - adaptácia prvákov na nové školské prostredie v spolupráci s CPPPaP.

Marec:

-        beseda s odborníkom o drogovej problematike v našom meste (1. a 2. roč.),

-        premietanie filmu Keď musíš, tak musíš,

Apríl:

      -     interaktívna prednáška pripravená v spolupráci s CPPPaP o výchove k manželstvu pre žiakov druhého ročník

 Máj:

-        interaktívna prednáška pre staršie ročníky so zameraním na obchodovanie s ľuďmi,

-        premietanie filmu Mne sa to nemôže stať,

-        diskusia,

-        prednášky v spolupráci s CPPPaP o riešení konfliktov a efektívnej komunikácii pre č. ročník.

Jún:

-        vyhodnotenie práce počas školského roka,

-        spätná väzba od žiakov i učiteľov.

 

Dňa 28.8.2019                                                         

Vypracovala: Mgr. Andrea Pipková

Konzultačné hodiny sú počas každej veľkej prestávky, v prípade akútnej potreby problém riešime operatívne.

Kontaktné údaje:

Mgr. Andrea Pipková,
kabinet SJL na B
email: andrea.pipkova@gmail.com