Vyberáte si strednú školu?

Ponúkame Vám našu! Prečo?

Máme dlhoročné skúsenosti v odbore, výborné výsledky, dobré meno a bohaté domáce i zahraničné kontakty a aktivity.

Nenechajte sa odradiť štatistickými údajmi o počte záujemcov. Predbežný záujem je každý rok vysoký. Skutočný záujem je o čosi nižší. Skúsenosti z posledných rokov ukazujú, že sa k nám hlási asi polovica uchádzačov, ktorí majú prvoradý záujem o gymnázium alebo inú strednú školu. Keďže v ZŠ dosahujú výborné a veľmi dobré výsledky, v prijímacom konaní sa umiestnia na popredných miestach, ale na štúdium sa zapíšu na inú školu.

Kto sa v rámci prijímacieho konania umiestni „pod čiarou“ a má vážny záujem o štúdium v našej škole, nech jeho zákonný zástupca v zákonnej lehote do 5 dní od doručenia rozhodnutia podá odvolanie voči rozhodnutiu riaditeľa školy o neprijatí na štúdium. „Čiara“ sa určite bude posúvať. Je potrebné dúfať a vydržať.

Kto má vážny záujem o štúdium v našej škole a je už zapísaný na inú školu, po zmene rozhodnutia riaditeľa školy môže zákonný zástupca zápis na inej škole zrušiť a zapísať dodatočne prijatého uchádzača na štúdium v našej škole.

Motto školy

"Spájame tradíciu s budúcnosťou v oblasti hoteliérstva."

Jozef Šenko, riaditeľ školy

 

Informácia pre žiakov 5. ročníka

V termíne od 8. septembra do 19. septembra 2014 budú žiaci 5. ročníka realizovať individuálnu súvislú prax vo výrobných a odbytových strediskách reštauračných a ubytovacích zariadení, príp. v strediskách cestovného ruchu v rozsahu 63 hodín (9 pracovných dní po 7 hodín denne). Žiaci v termíne do 3. septembra 2014 do 12.00 hod. uvedú svojmu vyučujúcemu HGM všetky požadované údaje v tvare: názov a adresa zariadenia, meno zodpovedného pracovníka, tel. kontakt na zodpovedného pracovníka, otváracie hodiny zariadenia, čas vykonávania praxe (nebudú akceptované údaje v zmysle pohyblivá pracovná doba, pracovná doba podľa potreby, a pod.), prípadne iný potrebný doplňujúci údaj. Žiaci, ktorí do uvedeného termínu neuvedú požadované údaje alebo uvedú neúplné údaje budú realizovať súvislú prax podľa určenia zástupcom riaditeľa školy Mgr. Sotákom. Informácie o zadelení na súvislú prax pre týchto žiakov budú zverejnené na nástenke a na webstránke školy.

Rozdelenie žiakov prvého ročníka

S blížiacim sa začiatkom nového školského roka 2014/2015 privítame v našich školských laviciach nových žiakov - prvákov. V tomto dokumente si môžete pozrieť rozdelenie žiakov prvého ročníka do tried a skupín.

Návratka pre absolventov

Milí absolventi, cheme vedieť, ako ste sa uplatnili po ukončení štúdia na našej škole. Preto vás prosíme o vyplnenie a spätné zaslanie tejto návratky.

Mimoškolské aktivity 

Medzinárodný workshop Opava 2014

opava up1.jpg

Komprax 2014

1_up.jpg

Súťaže

Kľúč od pevnosti 2014

pieniny_up.jpg